ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Organizačná štruktúra


ÚIVP je vnútorná organizačná jednotka ŽSR, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. ako odštepný závod s názvom:

Železnice Slovenskej republiky
Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Šancová 102/A
831 04 Bratislava

 

Na čele ÚIVP je riaditeľ, ktorý riadi činnosť ÚIVP a je za jej výsledky zodpovedný generálnemu riaditeľovi ŽSR. Riaditeľa vymenúva do funkcie a odvoláva z funkcie generálny riaditeľ ŽSR.

Vnútorné členenie ÚIVP:
Aparát:

  • námestník riaditeľa,
  • manažér pre e-learning a projekty multimediálnych aplikácií,
  • oddelenie ekonomiky a ľudských zdrojov, 
  • oddelenie vzdelávania a marketingu.

Základné pracoviská:

  • Inštitút vzdelávania Bratislava,
  • Inštitút vzdelávania Žilina,
  • Inštitút vzdelávania Košice,
  • Inštitút vzdelávania Zvolen,
  • Základné pracovisko psychológie (ZPP),
  • Stredisko internátnej prípravy (SIP) Strečno