ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Organizačná štruktúra


ÚIVP je vnútorná organizačná jednotka ŽSR, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. ako odštepný závod s názvom:

Železnice Slovenskej republiky
Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Šancová 102/A
831 04 Bratislava

 

Na čele ÚIVP je riaditeľ, ktorý riadi činnosť ÚIVP a je za jej výsledky zodpovedný generálnemu riaditeľovi ŽSR. Riaditeľa vymenúva do funkcie a odvoláva z funkcie generálny riaditeľ ŽSR.

Vnútorné členenie ÚIVP:
Aparát:

 • námestník riaditeľa,
 • manažér pre e-learning a projekty multimediálnych aplikácií,
 • oddelenie ekonomiky a ľudských zdrojov, 
 • oddelenie vzdelávania a marketingu.

Základné pracoviská:

 • Inštitút vzdelávania Bratislava,
 • Inštitút vzdelávania Žilina,
 • Inštitút vzdelávania Košice,
 • Inštitút vzdelávania Zvolen,
 • Základné pracovisko psychológie (ZPP),
 • Stredisko internátnej prípravy (SIP) Strečno
 • Ubytovacie a školiace stredisko Bratislava
 • Ubytovacie a školiace stredisko Košice
 • Reštaurácia Pannonia