Železnice Slovenskej republiky


ilcad-2013


ILCAD - MEDZINÁRODNÝ DEŇ BEZPEČNOSTI NA ŽELEZNIČNÝCH PRIECESTIACH

Tlačová správa:

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) sa aj v roku 2013 v spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvom vnútra SR, Policajným zborom SR, Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s. a mediálnym partnerom projektu Zelenou vlnou RTVS spoločne zapojili do Medzinárodného dňa bezpečnosti na železničných priecestiach. Tento rok je témou projektu bezpečnosť chodcov na železničných priecestiach. 

ŽSR sa k Medzinárodnému dňu bezpečnosti na železničných priecestiach pridávajú už po piatykrát. Nadväzujú tak na niekoľko rokov systematicky realizované preventívno-bezpečnostné aktivity pre účastníkov cestnej premávky, ktorým  poskytujú  informácie o pravidlách ako sa bezpečne správať v blízkosti trate a predchádzať tak nehodovosti na železničných priecestiach.

Tento rok sa ŽSR v rámci zamerania pozornosti na chodcov na železničných priecestiach rozhodli zrealizovať simulovanú zrážku figuríny chodca a vlaku na vybranom železničnom priecestí. Formou krátkeho DVD spotu bude táto zrážka k dispozícii verejnosti aj médiám s cieľom poukázať na  mimoriadnu závažnosť a tragický rozmer takéhoto stretu a pripomenúť hroziace nebezpečenstvo, ktoré má v jedinom okamihu nepozornosti následky v podobe zbytočnej straty ľudských životov, ťažkých zranení a majetkových škôd. Autentickou ukážkou by ŽSR radi  apelovali na každého účastníka cestnej premávky, aby prehodnotil svoje správanie pri prechádzaní cez železničné priecestie, počínal si mimoriadne opatrne a dodržoval ustanovenia zákona o premávke na pozemných komunikáciách.

Akcie, pripravené v rámci Medzinárodného dňa bezpečnosti na železničných priecestiach v roku 2013:

Simulovaná zrážka na vybranom železničnom priecestí.

ŽSR pripravili dňa 7. mája 2013 na vybranom železničnom priecestí na Kamennej ceste Trnave simulovanú zrážku figuríny chodca s hnacím dopravným vozidlom (rušňom) a následne ukážku zachytenia figuríny chodca, stojaceho v bezprostrednej blízkosti železničného priecestia. Zrážka sa uskutoční v prvom prípade pri rýchlosti 30 km/hod, v druhom prípade pri rýchlosti 80 km/hod. (traťová rýchlosť vlakov v danom úseku).

V prípade zrážky je figurína chodca v životnej veľkosti, vyrobená z plastu, pripevnená na železničnom priecestí  na priechode pre chodcov. Pri rýchlosti 30 km/h je možné sledovať devastačné následky tejto kolízie. Rušňovodič po zrážke oznámi nehodu na linku integrovaného záchranného systému - 112 a ohlási jedinečné identifikačné číslo priecestia.  Pri druhom pokuse je figurína chodca umiestnená do bezprostrednej blízkosti koľajiska priamo na železničnom priecestí, pričom dôjde vplyvom tlakovej vlny k jej zachyteniu vlakom.

   Technické parametre rušňa, použitého pri simulovanej zrážke:

          Rad: HDV 240 
          Prezývka: Laminátka
          Max. rýchlosť (km.h-1):   120 km/hod
          Rázvor podvozku (m):      2,8
          Hmotnosť v službe (t):      85
          Celkový výkon (kW):    3 080 trvalý / 3 200 hodinový

 Uvedené železničné priecestie, na ktorom sa simulovaná zrážka realizovala má jedinečné identifikačné číslo SP 0452, nachádza sa v železničnom kilometri 2,720 na jednokoľajnej železničnej trati Trnava – Kúty v intraviláne mesta Trnava a úrovňovo križuje miestnu pozemnú komunikáciu na ulici Kamenná cesta. V zmysle STN P 342651 je zabezpečené svetelným priecestným zabezpečovací  zariadením bez závor s aktívnou signalizáciou, PZS 3 typu AŽD-RE. Doplnené je priechodom pre chodcov. Za 24 hodín tadiaľ premáva pravidelne 22 vlakov osobnej dopravy a 7 vlakov nákladnej dopravy.

Billboardy v rámci Slovenska

ŽSR v rámci akcie ILCAD 2013 aj tento rok pripravili billboardovú informačno-preventívnu kampaň. Na 50 vybraných miestach po celom Slovensku sú od 1. mája do 31. mája umiestnené billboardy, ktoré informujú čo robiť v prípade nehody alebo poruchy na, alebo v blízkosti železničných priecestí. Zámerom ŽSR je znovu upozorniť a do širšieho povedomia verejnosti dostať  zavedenie JIČ (jedinečného identifikačného čísla) železničných priecestí, ktoré v praxi na Slovensku funguje od leta 2012.
 

Kontroly na železničných priecestiach

Tak, ako po minulé roky, aj v mesiaci máj sa v spolupráci so policajným zborom SR a železničnou políciou uskutočnia monitorovacie akcie zamerané na kontrolu dodržiavania predpisov a bezpečnosti pri prechádzaní cez železničné priecestia - maximálna povolená rýchlosť, správnosť prejazdu atď.

 Želkova škôlka

Maskotom ŽSR  pre bezpečnosť na železničných priecestiach je aj tento rok železničiar ježko, ktorý dostal meno  „Želko“. ŽSR maskota využilo ako základ pre publikáciu určenú pre deti materských škôl a prvého stupňa základných škôl s názvom Želkova škôlka. Farebne a obrázkovo pútavo spracovaná kniha prináša deťom hravou formou najzákladnejšie situácie, ktoré sa na železnici vyskytujú a aj vysvetlenie, ako sa v ktorých situáciách zachovať. Hlavnými hrdinami knihy je ježko Želko a nezbedný zajko, ktorého Želko usmerňuje, čo nerobí správne a prečo. Publikácia sa stretla s obrovským úspechom tak u pedagógov, rodičov, ako aj u samotných detí a je voľne dostupná na www.zsr.sk
............................................................................................
............................................................................................

 

Železničné priecestia

Počet a rozdelenie železničných priecestí:

ŽSR evidujú k  2. máju 2013  2155 železničných priecestí  na území Slovenskej republiky.

Z toho je 1083 priecestí  je zabezpečených
                  1072  priecestí nezabezpečených

Zabezpečené železničné priecestia sa podľa viacerých kritérií delia:
priecestia zabezpečené mechanickými závorami (bez svetelnej signalizácie)      58 
priecestia zabezpečené mechanickými závorami (so svetelnou signalizáciou)       4
priecestia so svetelnými zabezpečovacími zariadeniami so závorami                  512
priecestia so svetelnými zabezpečovacími zariadeniami bez závor                      462
UZ (uzamykateľná zábrana)                                                                                      39 

mechanické priecestné zariadenie so závorami zdvíhanými(jednodrôtovými), posuvnými, otočnými     8         

Do celkového počtu zabezpečených priecestí rátame 39 priecestí, ktoré sú trvalo uzamknuté, a v prípade potreby sú na požiadanie otvorené dopravným zamestnancom. V rámci železničných priecestí je evidovaných aj 64 priechodov pre chodcov, z toho je 43 nezabezpečených a 21 zabezpečených priecestným zabezpečovacím zariadením.

 Od 31.12. 2011 bolo do  1. 5. 2013:
zrušených 42 priecestí (Oblastné riaditeľstvo Zvolen 25, Oblastné riaditeľstvo Trnava 10, OR Žilina 4, OR Košice 3) 
novozriadených 8 -  v rámci investičnej akcie mesta Ružomberok  1 priecestie, v rámci modernizácie 7 priecestí, (Oblastné riaditeľstvo Žilina)
Počet nezabezpečených priecestí klesol za toto obdobie (od 31. 12. 2011 do 1. 5. 2013) o 54 priecestí z 1 126 na 1 072Prvýkrát v histórii sa podarilo dosiahnuť, že počet zabezpečených priecestí je vyšší ako počet nezabezpečených. 

V najbližšom období sa predpokladá ďalšie rušenie priecestí na základe vydaných  rozhodnutí  Úradu pre reguláciu železničnej dopravy.  

Stupeň zabezpečenia:

Stupeň zabezpečenia železničného priecestia je v kompetencii ŽSR, ale spadá aj do právomoci štátnej správy a dopravnej polície. Stupeň zabezpečenia nemôžu ŽSR meniť svojvoľne .Zvyšovanie stupňa zabezpečenia sa posudzuje podľa výskytu nehodových udalostí na priecestí a intenzity cestnej prepravy.

Spôsob zabezpečenia priecestia sa posudzuje podľa druhu železničnej trate, triedy cestnej komunikácie, intenzity cestnej a železničnej dopravy, atď. V posledných rokoch je snaha počet železničných priecestí znižovať a naopak budovať mimoúrovňové križovania cestných komunikácií so železničnou traťou. V súčasnej dobe sa taktiež pri rekonštrukciách železničných tratí a priecestí sa pred priecestia budujú tzv. „Priecestníky“ (návestidlá), ktoré signalizujú rušňovodičovi stav na priecestí. Ide o zariadenia, ktoré napomáhajú pri prevencii nehôd na priecestiach. Ich úlohou je signalizovať  rušňovodičovi, či je zabezpečovacie zariadenie v správnej činnosti. V prípade potreby (či poruchy) tak môže rušňovodič upraviť chod vlaku cez priecestie.

Kontroly na priecestiach:

Všetky zabezpečovacie zariadenia sú pod permanentným dohľadom ŽSR. Ak dôjde k výpadku nejakého zabezpečovacieho zariadenia, reagujeme operatívne a  daná situácia sa musí riešiť okamžite. Je potrebné zdôrazniť, že doprava nikdy nie je bez kontroly. Ak sa nedá porucha odstrániť okamžite, vlaky jazdia v zasiahnutých úsekoch podľa iných pravidiel ako zvyčajne.

Pravidelné preventívne kontroly zo strany ŽSR sa vykonávajú na železničných priecestiach minimálne raz za mesiac, tak aby sa predišlo poruchám pri mechanických zabezpečovacích zariadeniach. Raz ročne prebieha veľká revízna kontrola. Zabezpečovacie zariadenia sú pod dohľadom príslušných oblastných riaditeľstiev na Slovensku, pričom údržbu zabezpečujú ŽSR.

Porušenia dopravných predpisov

ŽSR pravidelne vykonávajú v spolupráci so Železničnou políciou kontrolu dodržiavania pravidiel prechádzania cez priecestia a rešpektovanie dodržiavania zastavenia pred priecestím prostredníctvom skutočných kontrol priamo v teréne, pričom zisťuje značné porušenia zo strany vodičov cestných vozidiel. Zo šetrení zrážky vlaku a cestného vozidla na priecestiach bolo mnohokrát zistené, že vodič obehol celú skupinu stojacich vozidiel a vbehol priamo pod prichádzajúci vlak (aj pri správnej činnosti priecestných zabezpečovacích zariadení). Ľudia si mnohokrát neuvedomujú, že brzdná dráha vlaku môže byť až 1000 m, v závislosti od jeho hmotnosti a rýchlosti. I napriek sankciám (najčastejšie pokutami) je účinok týchto postihov minimálny.
Veľkým problémom je vandalizmus, kedy dochádza k úmyselnému poškodzovaniu priecestných zabezpečovacích zariadení (rozbitá optika výstražných svetiel, zlomené rahná, poškodené, vyvrátené stojany a pod.).

 Povinnosti vodičov:

Pri križovaní železničnej dráhy s pozemnou komunikáciou má železnica vždy prednosť. Pred železničným priecestím je vodič povinný počínať si mimoriadne opatrne a najmä presvedčiť sa či môže bezpečne prejsť cez železničné priecestie. Pred železničným priecestím musí vodič stáť v minimálnej vzdialenosti 15 m od priecestia.

 Vodič nesmie vojsť na železničné priecestie ak,
-          sa dáva výstraha dvoma striedavo blikajúcimi červenými svetlami
-          sa dáva výstraha prerušovaným zvukom húkačky alebo zvončeka
-          sa spúšťajú, sú spustené alebo sa dvíhajú závory
-          je už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak, prípadne iné dráhové vozidlo
-          zamestnanec dráhy dáva znamenie na zastavenie krúžením červenou alebo žltou zástavkou, alebo červeným svetlom
-          situácia na železničnom priecestí nedovoľuje, aby ho vodič bezpečne prešiel

Postup pri nehode:

Pri nehode na železničnom priecestí dochádza k oznamovacej povinnosti podľa OHLASOVACIEHO PORIADKU. Ten hovorí, že ktorýkoľvek zamestnanec je povinný nehodu oznámiť ďalej a na základe predpisu upovedomiť o havárii výpravcu v najbližšej stanici. Výpravca následne zanalyzuje situáciu podľa povahy havárie a okamžite sú k zrážke prizvané aj ďalšie príslušné orgány – dopravná polícia, železničná polícia, pracovníci z odboru bezpečnosti a inšpekcie, požiarna ochrana...atď.

 Štatistika nehôd na železničných priecestiach za posledné roky:

Rok

Počet priecestí

Počet nehôd

Počet mŕtvych

Počet ťažko zranených

2000

2486

46

9

5

2001

2486

67

13

6

2002

2481

75

14

8

2003

2479

41

6

15

2004

2479

59

10

5

2005

2479

71

7

16

2006

2322

60

12

9

2007

2307

69

6

14

2008

2307

69

17

17

2009

2265

51

26

14

2010

2220

50

11

7

2011

2205

50

12

14

2012

2160

50

21

15

2013

2155

15*

5*

 

*Do 30. 4. 2013
.............................................................................................
.............................................................................................
 

    Správanie sa chodcov na vybraných železničných priecestiach

Železnice Slovenskej republiky v rámci akcie ILCAD 2013 – Medzinárodný deň bezpečnosti na železničných priecestiach monitorovali v reálnom živote správanie sa chodcov a účastníkov cestnej premávky na vybraných železničných priecestiach  počas jedného mesiaca. Prostredníctvom kamier, namontovaných v blízkosti železničných priecestí sme počas jedného mesiaca,  1. až 30. apríla 2013  v rozmedzí od 6.00 hod do 20.00 hod zaznamenali desiatky porušení zákona o premávke na pozemných komunikáciách. Najčastejšími porušeniami bolo prechádzanie cez železničné priecestie v čase, keď už svieti červené svetlo, ohlasujúce výstražnou aj zvukovou svetelnou signalizáciou prichádzajúci vlak.

 Sledované priecestia

1.   Železničné priecestie Trnava, Kamenná cesta  SP 0452 v žkm 2,720 sa nachádza na jednokoľajnej železničnej trati Trnava – Kúty v intraviláne mesta Trnava a úrovňovo križuje miestnu pozemnú komunikáciu na ulici Kamenná cesta. V zmysle STN P 342651 je zabezpečené svetelným priecestným zabezpečovacím zariadením bez závor s aktívnou signalizáciou, PZS 3 typu AŽD-RE. Doplnené je priechodom pre chodcov.

2.   Železničné priecestie Bratislava , Ivánska cesta SP 2079 v žkm 7,215 sa nachádza na súbežnej dvojkoľajnej trati Bratislava východ – Rusovce – Rajka a jednokoľajnej trati Bratislava Nové Mesto – Komárno (žkm 4,419 resp. SP 2232) v intraviláne mesta Bratislava. Úrovňovo križuje pozemnú komunikáciu na ul. Ivánska cesta. V zmysle STN P 342651 je zabezpečené svetelným priecestným zabezpečovacím zariadením bez závor s aktívnou signalizáciou, PZS 3 typu AŽD-RE. Doplnené je priechodom pre chodcov.

3.   Železničné priecestie Kvetoslavov SP 2117 v žkm 22,505  sa nachádza na jednokoľajnej železničnej trati Bratislava Nové Mesto – Komárno, na zastávke Kvetoslavov a úrovňovo križuje pozemnú komunikáciu, cestu III. triedy. V zmysle STN P 342651 je zabezpečené svetelným priecestným zabezpečovacím zariadením bez závor s aktívnou signalizáciou, PZS 3 typu AŽD-RE.

 4.    Železničné priecestie Zvolen SP 1133 v žkm 1.216  na zastávke Zvolen mesto v traťovom úseku jednokoľajnej trate ŽST Zvolen nákladná stanica.- ŽST Podbrezová.

Úrovňovo križuje miestnu komunikáciu, ktorá tvorí spojnicu ulíc Pavla Országha Hviezdoslava  a Sokolská.V zmysle STN 34 2650 /platná v roku 1995 v čase vybudovania PZS/ je železničné priecestie zabezpečené priecestným zabezpečovacím zariadením kategórie PZS 2Z typu AŽD 71 bez aktívnej signalizácie.Železničné priecestie je doplnené priechodom pre chodcov.
............................................................................................
............................................................................................

Správa o bezpečnostných opatreniach vykonaných počas Európskeho dňa bezpečnosti na železničných priecestiach zo dňa 07. 05. 2013 za všetky krajské riaditeľstvá Policajného zboru: 

 

 

Počet zúčastnených príslušníkov PZ útvarov služby železničnej polície PZ

108

Počet zúčastnených príslušníkov PZ útvarov služby dopravnej polície PZ

83

Počet zúčastnených príslušníkov PZ iných útvarov

7

Počet skontrolovaných priecestí

198

Počet zistených porúch na kontrolovaných priecestiach

0

Počet zistených priestupkov vodičov motorových vozidiel

401

Počet zistených priestupkov rušňovodičov

0

Počet zistených priestupkov iných účastníkov cestnej premávky  

9

Počet zadržaných vodičských preukazov

9

Počet zistení požitia alkoholu u vodičov motorových vozidiel

2

Počet zistení požitia alkoholu u rušňovodičov

0

Počet zistení požitia alkoholu u iných účastníkov cestnej premávky

4

Počet zistení požitia alkoholu u osôb podieľajúcich sa na zabezpečovaní dráhy alebo dopravy na dráhe

0

Počet iných zistených priestupkov

18

Počet zistených trestných činov

1

Počet vykonaných prednášok na základných a stredných školách

54

Iné zistenia 

0Právne dokumenty