Železnice Slovenskej republiky


ilcad-2012


TLAČOVÁ SPRÁVA

Bratislava, 07. jún 2012

7. JÚN 2012 - EURÓPSKY DEŇ BEZPEČNOSTI NA ŽELEZNIČNÝCH PRIECESTIACH NA SLOVENSKU 

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) sa opäť v spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Policajným zborom SR, Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, a. s., a mediálnym partnerom projektu Zelenou vlnou RTVS, spoločne zapojili do Európskeho dňa bezpečnosti na železničných priecestiach. Dňom bezpečnosti na železničných priecestiach je tento rok 7. jún 2012.

ŽSR sa k Európskemu dňu bezpečnosti na železničných priecestiach pridávajú už po štvrtýkrát.

 Pre tento rok pripravili ŽSR ako hlavnú aktivitu súbežnú jazdu osobného automobilu a vlaku a následne porovnali rozdiely v dĺžkach brzdnej dráhy oboch – vlaku aj automobilu pri rýchlosti 30, 50 a 80 km/h v priestoroch železničnej stanice Žilina-Teplička. Pri rýchlosti 80 km/hod. bude brzdná dráha vlaku meraná dvakrát – pri klasickom brzdení a aj pri použití rýchločinnej brzdy.

Touto ukážkou chcú ŽSR apelovať na každého účastníka cestnej premávky, aby prehodnotil svoje správanie pri prechádzaní cez železničné priecestie a uvedomil si, že vlak je vždy silnejší, a že aj v momente, keď rušňovodič v blížiacom sa vlaku vidí auto na priecestí, je takmer nemožné s niekoľkotonovým kolosom, akým je vlak, aj po použití všetkých dostupných prostriedkov, zastaviť vlak a zabrániť zrážke. Brzdná dráha vlaku môže byť až 1000 m, v závislosti od jeho hmotnosti a rýchlosti. Štatistiky dokazujú, že za nehody na priecestiach môžu samotní vodiči, ktorí zbytočne riskujú, ohrozujú nielen svoj, ale aj životy iných a nerešpektujú pravidlá. Myslieť si, že stihnem prejsť cez priecestie, veď vlak je ďaleko, je tragický a žiaľ, často opakovaný omyl.

Technické parametre rušňa, ktorý bude použitý pri jazde:

Rad                               HDV 110 
Prezývka:                       Žehlička 
Max. rýchlosť (km.h-1):    80 
Rázvor podvozku (m):      2,8 
Hmotnosť v službe (t):     72 
Celkový výkon (kW):        960 

Výsledky meraní 07.06.2012:

Rýchlosť 30km/h – brzdné dráhy:
Auto:     5 m
Rušeň:  40 m 

Rýchlosť 50km/h – brzdné dráhy: 
Auto:    10 m 
Rušeň:   94 m 

Rýchlosť 80km/h – brzdné dráhy: 
Auto:    18 m 
Rušeň: 236 m

PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU:

Maskotom ŽSR  pre bezpečnosť na železničných priecestiach je aj tento rok železničiar ježko –- „Želko“.

ŽSR nezabúdajú ani na preventívno-výchovné aktivity pre deti a pri tejto príležitosti v roku 2012 vydali publikáciu určenú pre deti materských škôl a prvého stupňa základných škôl s názvom Želkova škôlka. Farebne a obrázkovo pútavo spracovaná kniha prináša deťom hravou formou najzákladnejšie situácie, ktorých sa majú vyvarovať pri hraní sa pri železnici, pri cestovaní vlakom a pod. Hlavnými hrdinami knihy je železničiarsky ježko Želko a nezbedný zajko. Publikácia bude rozdávaná deťom pri rôznych akciách ŽSR – výchovno-preventívnych návštevách a prednáškach pre deti materských a základných škôl počas júna 2012, ale aj na ďalších akciách pripravovaných pod hlavičkou ŽSR ako napr. Rendez, Grand Prix parných rušňov a pod.

Na 30 miestach v rôznych mestách Slovenska budú pri cestách umiestnené billboardy „Ide o život! Neriskuj!“

 

Okrem toho sa v mesiaci jún na vybraných železničných priecestiach po celom Slovensku uskutočnia monitorovacie akcie zamerané na kontrolu dodržiavania predpisov a bezpečnosti pri prechádzaní cez železničné priecestia.

 

Cieľom ŽSR je pripravovať preventívno-bezpečnostné aktivity pre účastníkov cestnej premávky a poskytovať im informácie o pravidlách prechádzania cez železničné priecestia a správania sa v blízkosti trate a predchádzať tak nehodovosti na železničných priecestiach. ŽSR sa snažia v tejto oblasti pôsobiť na verejnosť preventívne a výchovne systematicky niekoľko rokov. Či už formou pravidelného zapájania sa do Európskeho dňa bezpečnosti, vydávaním informačných brožúr, inštruktážnych filmov, tvorbou výchovných materiálov distribuovaných na nosičoch CD a podobne.

ŽELEZNIČNÉ PRIECESTIA NA SLOVENSKU


 K termínu 1. 5. 2012  ŽSR  evidujú celkový počet priecestí na území  Slovenskej republiky 2198. Z toho je 1116 priecestí nezabezpečených a 1082 zabezpečených priecestným zabezpečovacím zariadením*.

 

Zabezpečené železničné priecestia sa podľa viacerých kritérií delia na niekoľko kategórií: 
·       priecestia zabezpečené mechanickými závorami (bez svetelnej signalizácie)                         67
·       priecestia zabezpečené mechanickými závorami (so svetelnou signalizáciou)                         5
·       priecestia so svetelnými zabezpečovacími zariadeniami so závorami                                   512
·       priecestia so svetelnými zabezpečovacími zariadeniami bez závor                                      477

 

*Pozn.: 
Do celkového počtu zabezpečených priecestí rátame 21 priecestí, ktoré sú trvalo uzamknuté a v prípade potreby sú na požiadanie otvorené dopravným zamestnancom.

 

V rámci železničných priecestí je evidovaných aj 60 prechodov pre chodcov, z toho je 42 nezabezpečených a 18 zabezpečených priecestným zabezpečovacím zariadením.

 

Od konca roku 2011 bolo k dátumu  1. 5. 2012:

·     zrušených 15 priecestí (Oblastné riaditeľstvo Zvolen 10, Oblastné riaditeľstvo Trnava 5) 
- novozriadených - v rámci investičnej akcie mesta Ružomberok  1 priecestie, v rámci modernizácie 7 priecestí, spolu 8 priecestí (Oblastné riaditeľstvo Žilina)

 

Počet nezabezpečených priecestí klesol za toto obdobie (od 31. 12. 2011 do 1. 5. 2012) o 10 priecestí z 1 126 na 1 116.

V najbližšom období sa predpokladá ďalšie rušenie priecestí na základe vydaných  rozhodnutí  ÚRŽD.

 

Stupeň zabezpečenia:

Spôsob zabezpečenia priecestia sa posudzuje podľa presne určených noriem, v závislosti podľa druhu železničnej trate, triedy cestnej komunikácie, intenzity cestnej a železničnej dopravy (dopravný moment) a možnosti dosiahnuteľnosti rozhľadových pomerov atď.  Rozhodnutie o spôsobe zabezpečenia železničného priecestia vydáva Úrad pre reguláciu železničnej dopravy po dohode s dotknutými orgánmi, vrátane dopravnej polície. Zvyšovanie stupňa zabezpečenia sa posudzuje aj podľa výskytu nehodových udalostí na priecestí a intenzity cestnej prepravy.

V zmysle príslušného ustanovenia zákona o dráhe financovanie zriadenia, rozšírenia alebo zmeny spôsobu zabezpečenia znáša ten, v koho záujme k tomu dochádza. Zo strany ŽSR je trvalá snaha počet železničných priecestí znižovať ich rušením alebo ich nahradením mimoúrovňovými križovaniami cestných komunikácií so železničnou traťou. V súčasnosti je tento postup realizovaný len zo strany ŽSR, a to predovšetkým pri budovaní európskych železničných koridorov.

Zo strany ŽSR k zvýšeniu bezpečnosti na priecestiach (v závislosti na traťovom zabezpečovacom zariadení jednotlivých tratí)  prispieva i zabudovanie tzv. „priecestníka“ (návestidla), ktoré signalizuje rušňovodičovi stav funkčnosti priecestného zabezpečovacieho zariadenia na priecestí. V prípade zistenia poruchy tak môže rušňovodič upraviť včas rýchlosť chodu vlaku cez priecestie.

 

Kontroly na priecestiach:

Všetky priecestné zabezpečovacie zariadenia na priecestiach sú pod pravidelným dohľadom zo strany príslušných zamestnancov ŽSR. Ak dôjde k výpadku (poruche) priecestného zabezpečovacieho zariadenia, reagujeme operatívne a  daná porucha  sa odstraňuje v čo najkratšom reakčnom čase. Je potrebné zdôrazniť, že bezpečnosť železničnej dopravy nikdy nie je bez kontroly. Ak sa nedá porucha odstrániť okamžite, vlaky jazdia v približovacích úsekoch podľa stanovených predpisových ustanovení. Pri akejkoľvek mimoriadnosti je nariadený osobitný režim pre prejazd vlakov, znamená to, že vlaky cez priecestie prechádzajú rýchlosťou 10 km/hod. a dávajú zvukovú výstražnú návesť.

Pravidelné kontroly zo strany ŽSR sa vykonávajú na železničných priecestiach v termínoch podľa príslušných predpisov tak, aby sa predišlo poruchám pri priecestných zabezpečovacích zariadeniach. Priecestné zabezpečovacie zariadenia sú pod dohľadom príslušných Oblastných riaditeľstiev Trnava, Žilina, Zvolen  a Košice. Údržbu zariadení vykonávajú odborné zložky  ŽSR.

 

Porušenia dopravných predpisov:

ŽSR pravidelne vykonávajú v spolupráci so Železničnou políciou monitorovanie dodržiavania pravidiel prechádzania cez priecestia zo strany účastníkov cestnej premávky a rešpektovanie dodržiavania zastavenia pred priecestím podľa ustanovení zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke prostredníctvom kontrol priamo v teréne, pričom zisťujú značné porušenia zo strany vodičov cestných vozidiel ale i chodcov a bicyklistov. Zo šetrení nehodových udalostí zrážky vlaku a cestného vozidla na priecestiach bolo mnohokrát zistené, že vodič obehol celú skupinu stojacich vozidiel a vbehol priamo pod prichádzajúci vlak (aj to aj pri správnej činnosti priecestných zabezpečovacích zariadení). Ľudia si mnohokrát neuvedomujú, že brzdná dráha vlaku môže byť až 1000 m, v závislosti od jeho hmotnosti a rýchlosti. I napriek sankciám (najčastejšie pokutami) zo strany štátnej polície je účinok týchto postihov minimálny.

 

Ďalším veľkým problémom je vandalizmus, kedy dochádza k úmyselnému poškodzovaniu priecestných zabezpečovacích zariadení (rozbitá optika výstražných svetiel, zlomené rahná, poškodené, vyvrátené stojany, ale i krádeže komponentov zabezpečovacieho zariadenia a pod.).  Následkom aj malej škody môže byť nehodová udalosť so značnou majetkovou škodou ale predovšetkým i trvalými zdravotnými následkami alebo najtragickejším následkom – smrťou nevinných ľudí.

 

Cena za rekonštrukciu priecestia je závislá od počtu koľají trate, rozsahu vybavenia zabezpečovacieho zariadenia, realizácie sanácie pod priecestím, rozsah úprav na oboch stranách priecestia a pod.

 

PREHĽAD NEHÔD NA ŽELEZNIČNÝCH PRIECESTIACH ZA OBDOBIE  2000 - 2012

 

ROK

POČET PRIECESTÍ

POČET NEHÔD

POČET MŔTVYCH

POČET ŤAŽKO ZRANENÝCH

2000

2486

46

9

5

2001

2486

67

13

6

2002

2481

75

14

8

2003

2479

41

6

15

2004

2479

59

10

5

2005

2479

71

7

16

2006

2322

60

12

9

2007

2307

69

6

14

2008

2307

69

17

17

2009

2265

51

26

14

2010

2220

50

11

7

2011

2205

50

12

14

  2012 *

2198

19

8

4

 

  * Štatistika do 31.5.2012

 “Správajte sa bezpečne na železničných priecestiach!”

Medzinárodný deň bezpečnosti na železničných priecestiach (ILCAD)

7. jún 2012

Paríž/Bratislava, 7. jún 2012 – medzinárodná tlačová správa

 

Dnes sú železnice na celom svete zapojené do 4. ročníka Medzinárodného dňa bezpečnosti na železničných priecestiach (ILCAD), ktorý je zameraný na vzdelávacie aktivity a podporu bezpečného správania sa na železničných priecestiach a v ich okolí. Vo viac ako 42 krajinách sa na rôznych miestach, okrem pravidelných akcií realizovaných počas celého roka, koná široké spektrum podujatí na národnej úrovni pod spoločným posolstvom kampane ILCAD „Správajte sa bezpečne na železničných priecestiach!“

 

Vlaky nepochybne predstavujú jeden z najbezpečnejších druhov dopravy, ale miesta križovania cesty so železnicou, najmä železničné priecestia, predstavujú veľké prevádzkové riziko v železničnej doprave. Najlogickejším riešením by bolo odstrániť všetky železničné priecestia, ale takýto krok by mohol obmedziť mobilitu na mnohých miestach. Navyše, vybudovanie mostov a podchodov v zastavaných oblastiach nie je vždy realizovateľné; je to tiež finančne náročné (5 až 10 miliónov EUR v európskych krajinách) a predchádza tomu dlhodobý proces prípravy. Železničné priecestia sú pre obce veľmi praktické a miestne samosprávy majú záujem ich zachovať.

 

Prechádzanie cez železničné priecestie je pre užívateľov cestnej premávky a chodcov bezpečné, ak dodržiavajú dopravné značky a signály, tak ako je to uvedené v cestnom zákone a „Dohovore OSN o cestnej premávke“ a „Dohovore o dopravných značkách a signáloch“. Tieto dohovory boli podpísané vo Viedni v roku 1968 a sú uplatňované na celom svete.  

 

Podľa Európskej železničnej agentúry (ERA) v Európskej únii v roku 2010 pri 619 nehodách zomrelo 359 ľudí (v roku 2009 pri 831 nehodách zomrelo 405 ľudí). To predstavuje 30% všetkých smrteľných úrazov na železnici v EÚ, zatiaľ čo 1,2% úmrtí v cestnej doprave. V rámci cestnej dopravy sa preto táto situácia považuje za menší problém, na druhej strane je obrovským problémom v železničnej doprave. Okrem týchto smrteľných nehôd na železničných priecestiach, každý deň dôjde vo svete k tisícom tesných vyhnutí sa nehodám, ktoré môžu viesť ku katastrofe, ak ide o autobus alebo ťažké nákladné vozidlo.

 

Takmer 98% všetkých nehôd na železničných priecestiach (aspoň v Európe) vznikne v dôsledku nedodržania dopravného značenia účastníkmi cestnej premávky a chodcami. Títo ľudia často bývajú a pracujú v blízkosti železničných priecestí.

 

Medzi príčiny, ktoré vedú k riskantnému správaniu sa ľudí na železničných priecestiach patria:

·         Časový stres (škola, práca, stretnutia), ľudia si myslia: ”Stihnem to”, ”Už viac nebudem čakať”, ”Mne sa to nemôže stať”, z dôvodu známosti: ”Prechádzam tadiaľto niekoľkokrát za deň”, ”Poznám vlakový cestovný poriadok”,

·         Nepozornosť: ”Neuvedomil som si”, ”Bol som rozptýlený rádiom, plačúcimi deťmi alebo krikom”, používaním mobilného telefónu, GPS, mladí ľudia nosia slúchadlá (to sa stáva čoraz väčším problémom),

·         Fyzická príčina ako je únava (profesionálni vodiči), užívanie drog a/alebo alkoholu. Podľa údajov Európskej komisie: 20% nehôd na cestách je spôsobených únavou a 25% šoférovaním pod vplyvom alkoholu alebo drog.

 

Príčinou nehôd býva aj porušenie predpisov. Prekročenie rýchlosti je hlavným rizikovým faktorom pri nehodách na železničných priecestiach ako aj na ostatných úsekoch ciest. Podľa údajov Európskej komisie 30% smrteľných nehôd na cestách v EÚ vznikne kvôli prekročeniu rýchlosti. Z tohto dôvodu sú na železničných priecestiach v niektorých krajinách nainštalované statické kamery, rýchlostné radary (Veľká Británia, Francúzsko…). Ďalej účastníci cestnej premávky kľučkujú medzi dvomi spustenými závorami; chodci preskakujúci závory tiež predstavujú vysoké riziko vzniku nehody.

 

Nehody na železničných priecestiach majú dlhodobý a výrazný vplyv na spoločnosť (strata milovanej osoby alebo rodinného príslušníka, strata podielu na domácej a pracovnej produktivite, strata kvality života, posttraumatický stres vplývajúci na rušňovodiča, cestujúcich vo vozidle alebo vo vlaku, svedkov, zranených ľudí, vysoké lekárske náklady...).

 

Spoločnosť stále považuje nehody na železničných priecestiach za problém železníc, reakcie médií bývajú veľmi negatívne, a to aj vtedy, keď sú motoristi preukázateľne zodpovední za nehodu. Samotný železničný sektor nie je schopný ovplyvniť vysoké riziko, ktoré predstavujú motoristi a chodci prechádzajúci cez železničné priecestia bez podpory ďalších zainteresovaných strán vrátane cestného, železničného, policajného sektoru, motoristov, ďalej tých, ktorí zodpovedajú za udeľovanie oprávnení a v neposlednom rade aj chodcov a cyklistov.

 

Ďalšie iniciatívy, okrem stavebných riešení, môžu zahŕňať upozornenia na miesta železničných priecestí na satelitných navigačných systémoch (Veľká Británia, Francúzsko...), upozornenia vysielané prichádzajúcimi vlakom priamo do automobilov (testuje sa v Austrálii).

 

Podstata riešenia spočíva v ľudskom správaní. To je dôvod prečo je Medzinárodný deň bezpečnosti na železničných priecestiach dôležitý, aby si ľudia uvedomili, že týmto nehodám je možné predísť dodržiavaním dopravných predpisov a upozorniť ich na vážne dôsledky, ktoré môžu mať dopad nielen na nich, ale aj na spolucestujúcich, zamestnancov železníc a cestujúcich vo vlaku.  

 

Vedeli ste, že?

  1. Vlak môže vážiť až 1500 ton; vzdialenosť, ktorú vlak prejde pokiaľ zastaví môže byť až desaťkrát väčšia ako pri automobile. 
  2. Ak vlak jazdí rýchlosťou 90 km/h, zastaví na vzdialenosti 800 metrov (až do 1200 metrov v závislosti na hmotnosti a rýchlosti vlaku), auto zastaví na 70 metroch.
  3. Podľa francúzskeho správcu železničnej infraštruktúry (RFF): 50% kolízií medzi autom a vlakom má smrteľné následky: 5% keď ide o “typickú cestnú nehodu”.

4.   Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) dopravné nehody predstavujú náklady 1 až 2% (vo vyspelých krajinách) hrubého domáceho produktu v závislosti od krajiny. 
 

  1. Odkedy sa partneri kampane ILCAD začali angažovať za bezpečnosť na železničných priecestiach prostredníctvom navrhovania lepších stavebných riešení, znižovania rizík, väčšieho rozsahu vzdelávacích aktivít a uplatňovania zákona dochádza k výraznému znižovaniu počtu nehôd a smrteľných úrazov, tu sú niektoré príklady: Operation Lifesaver, Spojené štáty, od roku 1972: o 84% menej kolízií; Operation Lifesaver, Kanada, od roku 1980: o 75% menej kolízií; RFF, Francúzsko, od roku 2000: o 50% menej kolízií, REFER, Portugalsko, od roku 1999: o 84% menej kolízií.

 

Medzinárodná konferencia sa bude konať 7. júna od 16:00 hod. do 17:15 hod. v sídle RFF - francúzskeho správcu železničnej infraštruktúry v Paríži. Hubert du Mesnil, generálny riaditeľ RFF and Jean-Pierre Loubinoux, generálny riaditeľ UIC spolu so zahraničnými účastníkmi z oblasti železničnej a cestnej dopravy, odborníkmi na správanie a všetkými, ktorí sú zapojení do prevencie sa zúčastnia na tomto slávnostnom otvorení kampane, pričom táto konferencia bude naživo vysielaná na celom svete. Prenos môžete sledovať na: http://www.securite-passageaniveau.fr/. Pred týmto podujatím sa bude konať tlačová konferencia.

 

Poznámka:

 

Do kampane je zapojených 42 krajín ako aj európske a medzinárodné železničné organizácie (UIC, CER, EIM), Operation Lifesaver, Európsky výbor pre bezpečnosť dopravy (ETSC), Európske fórum železničných priecestí (ELCF) Európska železničná agentúra (ERA), Dopravný výbor Hospodárskej komisie OSN pre Európu. Latinsko-americké železničné združenie (ALAF). Austrálsko-ázijské železničné združenie (ARA) a Asociácia amerických železníc (AAR) sú tiež aktívne zapojené do kampane, ale stále je priestor pre mnoho, mnoho ďalších.

Európska komisia a Hospodárska komisia OSN pre Európu (UNECE) začali svoje kampane k Desaťročiu bezpečnosti na cestách v snahe znížiť počet dopravných nehôd, úmrtí a úrazov v EÚ a vo svete. V roku 2009 partneri ELCF, UIC a ILCAD podpísali Európsku chartu bezpečnosti na cestách, prostredníctvom ktorej sa môžu spoločnosti, verejné inštitúcie, asociácie a výskumné organizácie zaviazať podporovať EÚ v snahe splniť ciele v oblasti bezpečnosti na cestách prostredníctvom realizovania konkrétnych krokov na zlepšenie bezpečnosti na cestách ako aj zdieľať nápady a skúsenosti. V rámci kampane ILCAD nám bolo umožnené používať logo kampane „Desaťročie aktivít pre bezpečnosť na cestách 2011–2020“ ako súčasť mnohých ďalších iniciatív pre bezpečnosť na cestách.

UIC organizuje už po druhýkrát celosvetovú súťaž pre deti týkajúcu sa bezpečnosti na železničných priecestiach, v rámci ktorej nám deti zaslali viac ako 400 kresieb. Najlepšie kresby detí z rôznych krajín budú vystavené počas kampaní ILCAD a ďalších podujatí týkajúcich sa bezpečnosti na železničných priecestiach. Dokonca aj nové video bolo pripravené pre kampaň ILCAD 2012.

Viac informácií získate na www.ilcad.org a tiež na http://www.securite-passageaniveau.fr/, kde môžete sledovať medzinárodnú  otváraciu konferenciu ku kampani ILCAD v sídle RFF, nášho hostiteľa v Paríži.

 

Kontakt:

UIC: Liesbeth de Jong, vzťahy s médiami: dejong@uic.org  a Isabelle Fonverne, fonverne@uic.org

ELCF: Alan Davies, predseda, ELCF: alan.davies@rssb.co.ukPrávne dokumenty