Železnice Slovenskej republiky


ilcad-2015


TLAČOVÁ SPRÁVA

Bratislava, 01. jún 2015 3.jún 2015 - Medzinárodný deň bezpečnosti na železničných priecestiach

 

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) sa v roku 2015 už po siedmykrát spoločne s mediálnym partnerom projektu Zelenou vlnou RTVS a Prezídiom Policajného zboru SR zapájajú do Medzinárodného dňa bezpečnosti na železničných priecestiach. Dňom bezpečnosti na železničných priecestiach je tento rok streda, 3. jún 2015. Dôraz sa tentokrát kladie najmä na bezpečné prechádzanie cyklistov a chodcov.

Ide už o 7. ročník Medzinárodného dňa bezpečnosti na železničných priecestiach (International Level Crossings Day - ILCAD) so zameraním na preventívno-výchovné akcie a podporu bezpečného správania sa na železničných priecestiach a v ich okolí. V 45 krajinách sa na rôznych miestach konajú rôzne podujatia na národnej úrovni pod spoločným posolstvom kampane ILCAD Neponáhľaj sa, riskuješ život! “

ŽSR svojou opätovnou účasťou v medzinárodnom projekte nadväzujú na niekoľko rokov systematicky realizované preventívno-bezpečnostné aktivity pre účastníkov cestnej premávky, vrátane chodcov a cyklistov, ktorým poskytujú informácie o pravidlách bezpečného správania sa v blízkosti železničnej trate a na železničných priecestiach. Cieľom ŽSR je pokračovať v preventívno-bezpečnostných aktivitách pre účastníkov cestnej premávky a poskytovať informácie o pravidlách prechádzania cez železničné priecestia a správania sa v blízkosti trate a predchádzať tak nehodovosti na železničných priecestiach. ŽSR sa snažia v tejto oblasti pôsobiť na verejnosť preventívne a výchovne systematicky niekoľko rokov, či už vydávaním informačných brožúr, kníh, inštruktážnych filmov, tvorbou výchovných materiálov distribuovaných na nosičoch CD, komunikáciou s médiami a podobne. ŽSR sa vo svojich aktivitách zameriava aj na deti a mládež.

 

PODPORNĚ AKTIVITY PRE ROK 2015

Do tohtoročného Medzinárodného dňa bezpečnosti na železničných priecestiach sa konkrétnou aktivitou pripája tradičný mediálny partner Zelená vlna RTVS: v mobilnej aplikácii s dopravným spravodajstvom pribudnú k aktuálnym dopravným informáciám aj železničné priecestia. Mobilná aplikácia hlasom i obrazovou ikonou upozorní používateľa mobilného telefónu na blížiace sa železničné priecestie v jeho okolí. Databáza bude obsahovať všetky železničné priecestia na cestách I., II. a III. triedy na sieti celého Slovenska. Železničné priecestia pribudnú v mobilnej aplikácii ZELENÁ VLNA už v júnovej aktualizácii.

Pre tento rok ŽSR v rámci akcie ILCAD 2015, pripravujú intenzívnu billboardovú informačno-preventívnu kampaň, špeciálne zameranú na letné prázdninové mesiace. Na 120 vybraných miestach po celom Slovensku budú počas dvoch mesiacov od 1. júla do 31. augusta 2015 umiestnené billboardy s názvom ,,Zastav a preži“, ktoré svojím posolstvom apelujú na všetkých vodičov, chodcov, cyklistov, ktorí podceňujú nebezpečenstvo na železničných priecestiach, ponáhľajú sa neraz aj za cenu vlastného života.

Zároveň, v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru, sa dňa 1. júla uskutoční celoslovenská preventívno-bezpečnostná akcia zameraná na kontrolu dodržiavania zákonných ustanovení týkajúcich sa bezpečnosti pri prechádzaní cez železničné priecestia. Akcie s týmto zameraním bude Policajný zbor vo zvýšenej miere v rôznych časoch a  miestach realizovať aj počas mesiacov júl - august 2015.

Novinkou na web stránke www.zsr.sk je od polovice marca pre verejnosť sprístupnený test s názvom „Ako dobre poznáte pravidlá bezpečného prechádzania cez železničné priecestie?“, v ktorom si verejnosť môže anonymne a zdarma preveriť svoje vedomosti. V závere testu sa testovaný dozvie, či odpovedal správne na všetkých 30 otázok, s informáciou o počte správnych a nesprávnych odpovedí. V náhľade je možné v závere vidieť správne odpovede, naučiť sa ich a prípadne test zopakovať.

Od 16. marca 2015 do 31. 5. 2015 sme zaznamenali celkový počet zobrazenia testu 1915 krát, pričom priemerný čas strávený na stránke bol 5 minút a 40 sekúnd.

Test nájdete tu:

Maskotom ŽSR  pre bezpečnosť na železničných priecestiach naďalej zostáva železničiar ježko, ktorý dostal meno Želko“. Knihu Želkova škôlka, ktorá sa stretla s veľkým úspechom u detí, rodičov aj pedagógov sa ŽSR podujali pretransformovať aj do podoby animovaných rozprávok. Prvé tri diely sa podarilo zrealizovať už v roku 2013/2014, ďalšie 3 diely pribudli v roku 2015, pričom okrem animovanej časti o nebezpečných situáciách súvisiacich so železnicou sú súčasťou filmu aj reálne natočené pasáže s konkrétnymi informáciami o železnici, v každom diely zamerané na inú oblasť železnice.

Publikácia aj DVD sú priebežne rozdávané deťom pri rôznych akciách ŽSR - výchovno-preventívnych návštevách a prednáškach pre deti materských a základných škôl, ale aj na ďalších akciách pripravovaných pod hlavičkou ŽSR ako napr. Rendez, Grand Prix parných rušňov a pod.

Maskot „ježko Želko“

Kniha Želkova škôlka

 

Preventívno-bezpečnostný film, ktorý ŽSR pripravili minulý rok, je stále dostupný na web stránke www.zsr.sk Sú v ňom uvedené všetky základné informácie o typoch železničných priecestí, štatistiky o počte nehôd na železničných priecestiach za posledných desať rokov. Následne sú zachytené všetky najčastejšie sa vyskytujúce situácie na železničných priecestiach aj s citáciou zákona. Ukážky sú realizované v dvoch variantoch - nesprávnom, s poukázaním na najčastejšie a bohužiaľ nie zriedkavé chyby, ktorých sa účastníci cestnej premávky dopúšťajú. Po každej nesprávnej ukážke nasleduje aj ukážka správneho prechádzania, resp. správania sa na železničnom priecestí. DVD s filmom bolo distribuované do autoškôl.

ŽSR apelujú na každého účastníka cestnej premávky, aby prehodnotil svoje správanie pri prechádzaní cez železničné priecestie, počínal si mimoriadne opatrne a dodržiaval ustanovenia zákona o premávke na pozemných komunikáciách.

 

Prílohy: Právne dokumenty