Železnice Slovenskej republiky


ilcad-2011


EURÓPSKY DEŇ BEZPEČNOSTI NA ŽELEZNIČNÝCH PRIECESTIACH NA SLOVENSKU 


Železnice Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Železničnou políciou, Policajným zborom SR, Záchrannou a dopravnou zdravotníckou službou Bratislava, Operačným strediskom leteckej záchrannej služby, Hasičským a záchranným útvarom hlavného mesta SR Bratislavy a Závodom protipožiarnej ochrany železníc sa spoločne zapojili do Európskeho dňa bezpečnosti na železničných priecestiach. Záštitu nad celou akciou prevzal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, p. Ján Figeľ. 

Dňom bezpečnosti na železničných priecestiach je pre tento rok   9. jún 2011, kedy na vybraných železničných priecestiach po celom Slovensku prebehnú monitorovacie akcie  zamerané na kontrolu dodržiavania predpisov a bezpečnosti pri prechádzaní cez železničné priecestia. ŽSR sa k Medzinárodnému dňu bezpečnosti na železničných priecestiach pridáva už po tretíkrát. 

Súčasťou Dňa bezpečnosti na železničných priecestiach je aj výchovno-preventívna kampaň, ktorú ŽSR v spolupráci so svojimi partnermi pripravili. Na železničné stanice v rámci celého Slovenska boli distribuované plagáty a brožúrky „Bezpečnosť na železničných priecestiach: Dávaj pozor, neriskuj!“ , ktoré obsahujú prehľad platnej legislatívy pri križovaní cestnej komunikácie so železnicou, ako aj názorný popis jednotlivých spôsobov označenia železničných priecestí, ich zabezpečenia a popisu spôsobu ako sa bezpečne na železničných priecestiach správať. Na 30 miestach v rôznych mestách Slovenska budú pri cestách umiestnené bilboardy „Dávaj pozor, neriskuj!“ (bilboardy sú rovnakého vzhľadu ako plagáty). Zároveň od dnes (9. 6. 2011) po dobu jedného mesiaca bude v Múzeu dopravy inštalovaná výstava s názvom „Memento“. Štyridsaťpäť čiernobielych fotografií (s odstránenými identifikačnými údajmi) rozmeru A2 zobrazujú reálne zábery z nehôd, ktoré sa stali na železničných priecestiach.
ŽSR si podľa vzoru ďalších európskych krajín zvolili aj svojho maskota pre bezpečnosť na železničných priecestiach a je ním železničiar ježko –- „Želko“.
 

Vlaňajšia bezpečnostno-preventívna kampaň, ktorej sa zúčastnili príslušníci Železničnej polície, príslušníci Policajného zboru SR, či pracovníci ŽSR bola zameraná najmä na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej a železničnej dopravy na vybraných železničných priecestiach a v ich bezprostrednej blízkosti účastníkmi cestnej premávky.
Počas týždňa bezpečnosti v rámci prevencie vykonala Železničná polícia celkom 37 prednášok na základných a stredných školách. Skontrolovaných bolo 69 železničných priecestí, na ktorých bolo zistených až 98 priestupkov vodičov cestných motorových vozidiel. 
 

ŽELEZNIČNÉ PRIECESTIA NA SLOVENSKU 

K termínu 31. 12. 2010 ŽSR evidujú celkový počet priecestí na území Slovenskej republiky 2219. Z toho je 1 138 priecestí nezabezpečených a 1 059 zabezpečených priecestným zabezpečovacím zariadením*.
Zabezpečené železničné priecestia sa podľa viacerých kritérií delia na niekoľko kategórií:

 • priecestia zabezpečené mechanickými závorami (bez svetiel)                  70
 • priecestia so svetelnými zabezpečovacími zariadeniami so závorami     518
 • priecestia so svetelnými zabezpečovacími zariadeniami bez závor         465


V rámci železničných priecestí je evidovaných aj 63 prechodov pre chodcov, z toho je 45 nezabezpečených a 18 zabezpečených priecestným zabezpečovacím zariadením.
*Pozn.: Do celkového počtu priecestí rátame ešte 22 priecestí, ktoré sú trvalo uzamknuté a v prípade potreby sú na požiadanie otvorené dopravným zamestnancom.

Stupeň zabezpečenia:
Spôsob zabezpečenia priecestia sa posudzuje podľa presne určených noriem, v závislosti podľa druhu železničnej trate, triedy cestnej komunikácie, intenzity cestnej a železničnej dopravy (dopravný moment) a možnosti dosiahnuteľnosti rozhľadových pomerov atď.

Rozhodnutie o spôsobe zabezpečenia železničného priecestia vydáva Úrad pre reguláciu železničnej dopravy po dohode s dotknutými orgánmi, vrátane dopravnej polície. Zvyšovanie stupňa zabezpečenia sa posudzuje aj podľa výskytu nehodových udalostí na priecestí a intenzity cestnej prepravy.
V zmysle príslušného ustanovenia zákona o dráhe financovanie zriadenia, rozšírenia alebo zmeny spôsobu zabezpečenia znáša ten, v koho záujme k tomu dochádza. Zo strany ŽSR je trvalá snaha počet železničných priecestí znižovať ich rušením alebo ich nahradením mimoúrovňovými križovaniami cestných komunikácií so železničnou traťou. V súčasnosti je tento postup realizovaný len zo strany ŽSR, a to predovšetkým pri budovaní európskych železničných koridorov. 
Zo strany ŽSR k zvýšeniu bezpečnosti na priecestiach (v závislosti na traťovom zabezpečovacom zariadení jednotlivých tratí) prispieva i zabudovanie tzv. „priecestníka“ (návestidla), ktoré signalizuje rušňovodičovi stav funkčnosti priecestného zabezpečovacieho zariadenia na priecestí. V prípade zistenia poruchy tak môže rušňovodič upraviť včas rýchlosť chodu vlaku cez priecestie.

Kontroly na priecestiach:
Všetky priecestné zabezpečovacie zariadenia na priecestiach sú pod pravidelným dohľadom zo strany príslušných zamestnancov ŽSR. Ak dôjde k výpadku (poruche) priecestného zabezpečovacieho zariadenia, reagujeme operatívne a daná porucha sa odstraňuje v čo najkratšom reakčnom čase. Je potrebné zdôrazniť, že bezpečnosť železničnej dopravy nikdy nie je bez kontroly. Ak sa nedá porucha odstrániť okamžite, vlaky jazdia v približovacích úsekoch podľa stanovených predpisových ustanovení. Pri akejkoľvek mimoriadnosti je nariadený osobitný režim pre prejazd vlakov, znamená to, že vlaky cez priecestie prechádzajú rýchlosťou 10 km/hod. a dávajú zvukovú výstražnú návesť. 
Pravidelné kontroly zo strany ŽSR sa vykonávajú na železničných priecestiach v termínoch podľa príslušných predpisov tak, aby sa predišlo poruchám pri priecestných zabezpečovacích zariadeniach. Priecestné zabezpečovacie zariadenia sú pod dohľadom príslušných Oblastných riaditeľstiev Trnava a Košice. Údržbu zariadení vykonávajú odborné zložky ŽSR.

Porušenia dopravných predpisov: ŽSR pravidelne vykonávajú v spolupráci so Železničnou políciou monitorovanie dodržiavania pravidiel prechádzania cez priecestia zo strany účastníkov cestnej premávky a rešpektovanie dodržiavania zastavenia pred priecestím podľa ustanovení zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke prostredníctvom kontrol priamo v teréne, pričom zisťujú značné porušenia zo strany vodičov cestných vozidiel ale i chodcov a bicyklistov. Zo šetrení nehodových udalostí zrážky vlaku a cestného vozidla na priecestiach bolo mnohokrát zistené, že vodič obehol celú skupinu stojacich vozidiel a vbehol priamo pod prichádzajúci vlak (aj to aj pri správnej činnosti priecestných zabezpečovacích zariadení). Ľudia si mnohokrát neuvedomujú, že brzdná dráha vlaku môže byť až 1000 m, v závislosti od jeho hmotnosti a rýchlosti. I napriek sankciám (najčastejšie pokutami) zo strany štátnej polície je účinok týchto postihov minimálny. 
Ďalším veľkým problémom je vandalizmus, kedy dochádza k úmyselnému poškodzovaniu priecestných zabezpečovacích zariadení (rozbitá optika výstražných svetiel, zlomené rahná, poškodené, vyvrátené stojany, ale i krádeže komponentov zabezpečovacieho zariadenia a pod.). Následkom aj malej škody môže byť nehodová udalosť so značnou majetkovou škodou ale predovšetkým i trvalými zdravotnými následkami alebo najtragickejším následkom – smrťou nevinných ľudí.

Investície do železničných priecestí pre rok 2011: V schválenom pláne investícií na rok 2011 hospodárskym spôsobom sú zahrnuté rekonštrukcie nasledovných priecestí: 
 

 Vydrník – Poprad, koľaj č.2, km 197,874  95 000 €
 Zvolen – Sliač, km 1,215  132 000 €
 Humenné – Udavské Laskovce, km 67,320  125 000 €
 Nová Maša – Červené Skala, km 36,509  169 000 €
 Čadca – Skalité, km 4,465  83 000 €
 Chynorany, km 18,386  143 000 €
 Galanta – Gáň, koľaj č.1, 2, km 0,760  214 000 €
 Bratislava Nové Mesto – Podunajské Biskupice, km 4,419  320 000 €
 Veľké Leváre – Sekule, koľaj č.1, 2, km 41,214  201 000 €
 Liptovská Teplá, koľaj č.1, 2, km 272,483  198 000 €
 Podunajské Biskupice, km 10,323  147 000 €
 Palárikov – Šurany, km 6,179  137 000 €
 Trenčín – Chynorany, km 11,961  175 000 €


Okrem rekonštrukcii hospodárskym spôsobom je v pláne investícií zahrnuté aj zabezpečenie priecestia Bratislava Hl. stanica – Žilina, km 41,743 kamerovým systémom v sume 30 000 €, dokončenie výstavby priecestného zabezpečovacieho zariadenia na trati Kraľovany – Trstená, km 11,102 za 153 319 € a rekonštrukcia priecestnej vozovky na priecestí v km 51,887 trate Lenártovce – Fiľakovo.

Cena za rekonštrukciu priecestia je závislá od počtu koľají trate, rozsahu vybavenia zabezpečovacieho zariadenia, realizácie sanácie pod priecestím, rozsah úprav na oboch stranách priecestia a pod.


PREHĽAD NEHÔD NA ŽELEZNIČNÝCH PRIECESTIACH ZA OBDOBIE 2000 - 2011
 

ROK POČET PRIECESTÍ POČET NEHÔD POČET MŔTVYCH POČET ŤAŽKO ZRANENÝCH
  
 2000

2486

46

9

5
 2001 2486 67 13 6
 2002 2481 75 14 8
2003 2479 41 6 15
2004 2479 59 10 5
2005 2479 71 7 16
2006 2322 60 12 9
2007 2307 69 6 14
2008 2307 69 17 17
2009 2265 51 26 14
2010 2220 50 11 (9 chodci, 2 vodiči) 7
2011 * 2019 23 3 (1 chodec, 2 vodiči) 7


* STAV K 31. 5. 2011
Pre porovnanie:
V roku 2010 do 31. 5. 2010 bolo zaznamenaných spolu 26 nehôd na priecestiach, 5 mŕtvi z toho 4 chodci a jeden vodič.

       Paríž/Varšava, 7. jún 2010 

      TLAČOVÁ SPRÁVA UIC (International Union of Railways) 
     „Správajte sa bezpečne na železničných priecestiach!“ Medzinárodný deň bezpečnosti na železničných priecestiach (ILCAD) 9. jún 2011 
Niet pochýb o tom, že vlaková doprava je najbezpečnejším druhom pozemnej dopravy. Ale miesta križovania železnice s inými druhmi dopravy predstavujú zvýšené prevádzkové riziko, pričom najmä železničné priecestia sú jednou z najväčších hrozieb pre tretie strany a pre železničný sektor nie je jednoduché dohliadať na ich bezpečnosť bez podpory ďalších zúčastnených strán.

Pre ľudí je prirodzené jednoducho prejsť cez železničné priecestie - čo je úplne bezpečné, ak dodržiavajú určité pravidlá. Ak ľudia zanedbajú pravidlá cestnej premávky pri prechádzaní cez železničné priecestie, ohrozujú nielen seba, ale aj cestujúcich vo vlaku a vlakový personál. Štatisticky je väčšina nehôd na železničných priecestiach spôsobená účastníkmi cestnej premávky a chodcami, najmä z dôvodu nedodržiavania pravidiel pri prechádzaní priecestím. 

Preto je veľmi potrebné zdôrazňovať túto problematiku a upozorňovať účastníkov premávky na nebezpečenstvá železničných priecestí a upovedomiť ich o rizikách, ktoré podstupujú, ak nedávajú pozor. Samozrejme tento problém nemôže byť riešený len samotnými železnicami, ale musí byť riešený, ako jeden zo spoločných problémov, niekoľkými zúčastnenými stranami vrátane cestného a železničného sektora, polície, účastníkov cestnej premávky ako aj tých, ktorí udeľujú licencie účastníkom premávky, ako aj chodcov a cyklistov.

Všeobecne prevažuje mylná predstava, že železničné priecestia sú železničným problémom, zatiaľ čo v skutočnosti priecestia boli a stále sú križovaním dvoch druhov dopravy a každý druh dopravy zohráva určitú úlohu. Určite by mohlo byť veľmi jednoduchým riešením, aby spoločnosti zodpovedné za železničnú infraštruktúru a národné úrady pre bezpečnosť jednoducho vyriešili problém odstránením železničných priecestí. To samozrejme nie je reálne riešenie z ekonomických dôvodov. Podobne ako v akejkoľvek rizikovej situácii, je omnoho lepšie prísť na koreň problému a pripraviť vzdelávaciu kampaň pre účastníkov premávky a ďalšie zúčastnené strany tak, aby si ľudia uvedomili riziká a rešpektovali dopravné predpisy. Zmenou v správaní účastníkov dopravy sa zníži počet nehôd na železničných priecestiach.

K tomuto vzdelávaciemu prístupu významne prispieva ILCAD - Medzinárodný deň bezpečnosti na železničných priecestiach, ktorý sa uskutoční 9. júna 2011 so zameraním na vzdelávacie opatrenia a na propagáciu bezpečného správania sa pri prechádzaní a v okolí železničných priecestí. Je postavený na existujúcich národných podujatiach, ktoré budú uskutočňované na rôznych miestach v každej zo zúčastnených krajín. Ich hlavnou myšlienkou je slogan: „Správajte sa bezpečne na železničných priecestiach!“ Naplánované sú mnohé komunikačné akcie na celom svete ako doplnok k pravidelným alebo stálym aktivitám počas roka: letáky budú k dispozícii na priecestiach, školách, autoškolách, skautských kluboch, atď. Plagáty budú vyvesené na železničných staniciach a iných verejných miestach, video „Práve včas“ (financované Európskou komisiou) bude vysielané na obrazovkách v železničných staniciach a na internete, špeciálne správy budú vysielané v rozhlase a televízii a tiež budú organizované tlačové konferencie s národnými a regionálnymi médiami.

Na záver uvádzame, že pre potreby UIC/ILCAD bolo udelené povolenie používať logo Hospodárskej komisie OSN pre Európu - Desaťročie činnosti pre bezpečnosť na cestách 2011–2020, ako súčasť mnohých iniciatív v oblasti bezpečnosti na cestách pod heslom: „Spolu môžeme zachrániť milióny životov.“ 

Vedeli ste, že?

 1. Podľa Článku 18 Viedenskej zmluvy Hospodárskej komisie OSN pre Európu, železničná doprava má prednosť v miestach križovania s cestnou dopravou a účastníci cestnej premávky a chodci musia rešpektovať cestné značenie a zastaviť tam, kde sa to vyžaduje – bohužiaľ, to nie je vždy dodržiavané a často je príčinou nehôd.
 2. Vlak váži niekoľko sto ton a niektoré viac ako 1000 ton, a teda brzdná dráha vlaku môže byť až desaťnásobne väčšia ako pri automobile.
 3. Okrem zvyčajnej fyzickej ujmy spôsobenej tým, že cestné motorové vozidlo narazí do vlaku na železničnom priecestí, sú aj psychologické, sociálne a finančné dôsledky pri strate člena rodiny, post traumatické dôsledky pre rušňovodiča, cestujúcich vo vlaku, svedkov, obete a tiež prerušenie dopravy a meškania vo vlakovej a cestnej doprave...


Podrobnejšie informácie o vhodných postupoch a vzdelávací materiál určený na riešenie problematiky riskantného správania sa pri prechádzaní a v okolí železničných priecestí môžete nájsť na stránke venovanej problematike železničných priecestí www.ilcad.org 


Približne 1/3 smrteľných nehôd na železnici v Európe sa stane na železničných priecestiach, ale keďže tieto tvoria len asi 2% smrteľných nehôd v rámci cestnej dopravy, sú vnímané mimo železničnej komunity ako okrajový problém. Je preto povzbudzujúce, že cestné a železničné organizácie z krajín zúčastňujúcich sa ILCAD, potvrdzujú svoju spoločnú zodpovednosť tým, že sa zaoberajú týmto problémom a spolupracujú pri organizovaní bezpečnostných akcií na podporu povedomia verejnosti a bezpečného správania sa pri prechádzaní a v okolí železničných priecestí. Navyše mnohé krajiny podpísali Chartu európskej bezpečnosti na cestách, ktorá je iniciatívou Európskej únie. Cieľom Charty je vytvoriť konkrétne kroky, vyhodnotiť výsledky a naďalej naliehať na potrebu znižovania počtu dopravných nehôd a úmrtí prostredníctvom výmeny vhodných postupov v oblasti bezpečnosti dopravy v Európe a zároveň pridaním európskeho rozmeru do individuálnych alebo spoločných iniciatív. Teraz je úlohou rozšíriť túto správu celoplošne, aby sa dostala k čo najväčšiemu počtu ľudí, a zapojiť čo najviac subjektov zo sektoru cestnej dopravy, vládnych agentúr, železničných spoločností, manažérov infraštruktúry, polície, neziskových organizácií, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním o bezpečnosti na železnici (najmä na železničných priecestiach) tak, aby sa táto správa dostala k čo najväčšiemu počtu kompetentných orgánov a účastníkov cestnej premávky. V tomto roku sa do kampane zapája viac ako 40 krajín, ako aj európske a medzinárodné železničné organizácie (CER, EIM, UIC), Operation Lifesaver, Európsky výbor pre bezpečnosť dopravy (ETSC), Európske fórum železničných priecestí (ELCF), Európska železničná agentúra (ERA) a Dopravný výbor Hospodárskej komisie OSN pre Európu (UN-ECE). V tomto roku sa kampane zúčastňujú Latinsko-americká asociácia železníc (ALAF), Austrálska asociácia železníc (ARA) a Americká asociácia železníc (AAR), ale stále je priestor pre mnoho, mnoho ďalších...

Viac informácií o tejto medzinárodne koordinovanej iniciatíve:

 • International Union of Railways (UIC)
  • Isabelle Fonverne, Project Officer, Safety & Interoperability, tel.: +33 1 44 49 20 91,
  • E-mail: fonverne@uic.org
  • E-mailová adresa pre komunikáciu: com@uic.org
 • European Level Crossing Forum (ELFC)
  • Alan Davies, Chairman, tel.: +44 20 3142 5371, E-mail: alan.davies@rssb.co.uk

Na stiahnutie:Právne dokumenty