Železnice Slovenskej republiky


Stavby v ochrannom pásme dráhy


Stavby v ochrannom pásme dráhy (OPD) v obvode ŽSR Oblastného riaditeľstva Zvolen (OR Zvolen) OPD v zmysle zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach § 5, odst. 3, písm. a)  je pre železničnú dráhu 60 m od osi krajnej koľaje, najmenej však 30 m od vonkajšej hranice obvodu dráhy.

Železnice SR sa vo svojom obvode vyjadrujú k:

 1. Inžinierskym sieťam ŽSR v prípravnej fáze stavby v OPD - žiadosť sa posiela na každú dolemenovanú zložku samostatne:
  1. Oblastné riaditeľstvo Zvolen, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, M.R.Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
  2. Oblastné riaditeľstvo Zvolen, Sekcia elektrotechniky a energetiky OR Zvolen, M.R.Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
 2. Projektovej dokumentácii (PD - DUR, DSP) stavby v OPD, ktorú je potrebné zaslať so žiadosťou a PD na adresu:
  ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Zvolen
  Sekcia železničných tratí a stavieb
  M.R. Štefánika 295/2
  960 02 ZVOLEN
 3. PD musí obsahovať náležitosti, ktoré sú obsiahnuté v "Obsahu technickej dokumentácie k vyjadreniu od ŽSR". 

          Kontakt: ŽSR, OR Zvolen, Sekcia železničných tratí a stavieb, ORZV_SZTS@zsr..sk

UPOZORNENIE

Všetky stavby (platí to aj pre stavby jednoduché a drobné), ktoré zasahujú do OPD v obvode OR Zvolen (obvod OR Zvolen viď Príloha 1a), je potrebné prerokovať na OR Zvolen. Následne vydá Odbor 420 – Odbor expertízy Generálneho riaditeľstva ŽSR súhrnné stanovisko za ŽSR.

Zoznam a číslovanie prevádzkovaných tratí na sieti ŽSR v obvode OR Zvolen viď Príloha 1b.

V zmysle zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, všetky stavby, po oboch stranách dráhy, zasahujúce do OPD, priestoru, ktorého hranice sú vymedzené zvislými plochami v určenej vzdialenosti od hranice obvodu dráhy, zriadené na ochranu dráhy, jej prevádzky a dopravy na nej, možno zriadiť len so súhlasom prevádzkovateľa dráhy (ŽSR) a záväzného stanoviska Ministerstva dopravy a výstavby SR, Sekcie železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15.

Upozorňujeme, že bez záväzného stanoviska, ktoré vydáva Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, nemôže byť na stavbu v OPD vydané stavebné povolenie.

Pre majetkovoprávne záležitosti v OPD uvádzame, že územná pôsobnosť Oblastnej správy majetku Zvolen sa zhoduje s obvodom OR Zvolen.

Poznámka: Stavby v OPD v hraničných územiach medzi jednotlivými OR a OSM je potrebné konzultovať.

 

 Právne dokumenty