Železnice Slovenskej republiky


Výkonné pracoviská železničnej infraštruktúry


VÝKONNÉ PRACOVISKÁ ŽELEZNIČNEJ infraštruktúrY

Sekcia železničných tratí a stavieb

M. R. Štefánika 295/2, Zvolen; 045-229 4301; orzv_szts@zsr.sk

 • realizácia údržby, obnova a rekonštrukcia objektov železničného zvršku, železničného spodku, priepustov, nástupíšť, tunelov, priepustných konštrukcií, odvodňovacích zariadení a ostatných stavieb na železničnej dopravnej ceste,
 • poskytnutie koľajovej mechanizácie na zimnú údržbu úsekov dopravnej cesty a koľajiska vlečiek,
 • vykonávanie údržby, opráv a odborného dohľadu nad stavom koľajiska a zariadení železničných vlečiek,
 • realizácia opravných prác koľajovou mechanizáciou (strojné podbíjačky, strojná čistička štrkového lôžka, čističky za hlavami podvalov, stroje na úpravu štrkového lôžka, stroje na úpravu a odvodnenie priekop, vákuový vysávač, koľajové kosačky a krovinorezy do priemeru porastov 20 cm a iné),regenerácia a zváranie koľajníc elektrokontaktným zváraním (stabilné a pojazdné),
 • konzultačné a odborné poradenstvo v oblasti železničných tratí a stavieb.

    Traťové obvody

    Mechanizačno-dopravné strediská

    Tunelový obvod

Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky

M. R. Štefánika 295/2, Zvolen; 045-229 4401; orzv_sozt@zsr.sk

 • plánovaná údržba a okamžité opravy zariadení OZT,
 • spolupráca pri tvorbe podmienok pre prevádzkové overovanie zariadení OZT, vyhodnocovanie prevádzkového overovania a prototypových skúšok,
 • vykonávanie rozborov a analýz prevádzky zariadení zabezpečovacej, oznamovacej a kábelovej techniky, poruchovosti a technických závad zariadení OZT a ich výlukovej činnosti,
 • spolupráca pri uvádzaní nových zariadení OZT do prevádzky,
 • prehliadky, diagnostika a kontrolne merania pre oblasť údržby zariadení OZT,
 • kontrola kvality technickej údržby a prevádzky zariadení OZT,
 • vykonávanie stredných opráv zariadení OZT,
 • servisná činnosť vzdušného a káblového vedenia (metalické a optické),
 • komplexné rekonštrukcie zariadení OZT.

    Zabezpečovacia technika

    Oznamovacia technika

    Kabelová technika

    Servis a opravy

 

 

Sekcia elektrotechniky a energetiky

M. R. Štefánika 295/4, Zvolen; 045-229 4525; orzv_see@zsr.sk

 • realizácia činností charakteru plánovanej a okamžitej údržby na elektrotechnických zariadeniach,
 • opravy, modernizácie a komplexné rekonštrukcie elektrotechnických zariadení,
 • odstraňovanie porúch, havárií a mimoriadností v železničnej prevádzke na elektrotechnických zariadeniach,
 • vykonávanie technických dozorov pri stredných opravách, komplexných rekonštrukciách a obnovách elektrotechnických zariadení,
 • zabezpečovanie pracovísk a dozoru pri prácach na elektrotechnických zariadeniach vysokého a veľmi vysokého napätia pre ŽSR a mimo železničné organizácie,
 • spolupráca pri zavádzaní nových zariadení EE v rámci ŽSR so štátnym odborným technickým dozorom,
 • uvádzanie náhradných zdrojov energie do prevádzky, vrátane obsluhy a servisu,
 • opravy a revízie distribučných a trakčných transformátorov,
 • vytyčovanie trás, vyhľadávanie a odstraňovanie porúch na podzemných káblových rozvodoch pre ŽSR aj externé prostredie

    Silnoprúdové zariadenia

Obvod pôsobnosti 
zast. Šurany mimo, až žst. Plešivec mimo, žst. Martin mimo, žst. Zbehy mimo, žst. Sklené vč., žst. Červená Skala vč.

Členenie: 4 majstrovské obvody, 12 obvodových elektrodielní

 

    Špeciálne zariadenia

Obvod pôsobnosti
zast. Šurany mimo, až žst. Plešivec mimo, žst. Martin mimo, žst. Zbehy mimo, žst. Sklené vč., žst. Červená Skala vč.

Členenie: 2 majstrovských obvodov, 1 meracia skupina

 

    Trakčné vedenie

Obvod pôsobnosti
TV normálneho rozchodu 25 kV  50 Hz striedavých od žst.Šurany mimo, po žst. Banská Bystrica vč.

Členenie: 2 opravovne trakčného vedenia (Kozárovce, Zvolen)

 

 

 Právne dokumenty