Železnice Slovenskej republiky


Miestna železnica Novohradskej župy


Výstavbu železnice z Balassagyarmatu do Aszódu k hlavnej železnici Budapešť – Hatvan a na opačnú stranu do Lučenca plánovali miestni statkári a obchodníci už na začiatku 90. rokov. Realizácii tohto zámeru však pomerne dlho bránila roztržka medzi mestami Balassagyarmatom a Lučencom.

Stavba železnice bola napokon povolená na základe zákonného článku č. XXIV/1895 nariadením MO č. 45632/95.VI.22, koncesionárom bol Budapesti Bankegyesület rt. (Budapeštianska banková jednota a. s.).

Stavba si vyžiadala pomerne rozsiahle zemné práce (výška najvyššieho násypu dosiahla 13,4 m, najhlbší zárez mal hĺbku 19,3 m), vybudovanie 221 mostov a priepustov (najdlhší most cez Ipeľ pri Rapovciach mal dĺžku 45 m), ako aj prerazenie 220 m dlhého tunelu pri Becske v Maďarsku.

Na trati bolo celkovo 19 staníc, výhybní a zastávok s 18 výpravnými budovami a 18 skladmi, 25 strážnych stanovíšť a 154 úrovňových priecestí.

Celkový stavebný náklad bol 7 460 000 K. Prevádzka úseku Aszód-Balassagyarmat bola otvorená 13.9.1896, do Lučenca prišiel prvý vlak 1.12.1896.

© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty