Železnice Slovenskej republiky


Realizačné podniky


Pred rokom 1948 zabezpečovali investičné akcie na železnici stavebné správy ČSD, ktoré pre tento účel angažovali súkromné stavebné firmy. Všetky stavebné podniky, ktoré sa v tomto období špecializovali na železničnú výstavbu, však po znárodnení boli pohltené novovytvorenými Československými stavebnými závodmi (ČSSZ). Prevažná väčšina ich podnikov realizovala práce spojené s mohutnou industrializáciou krajiny a neatraktívne práce na rekonštrukcii a výstavbe železníc vykonávala len na direktívny príkaz vedenia podniku (na týchto prácach sa spočiatku podieľal vrútocký závod ČSSZ č. 132).

Rastúce požiadavky na prepravnú kapacitu železnice spôsobili, že tento stav sa čoskoro stal nezadržateľným. Začiatkom 50. rokov preto boli vytvorené nové stavebné organizácie, špecializované na železničnú výstavbu. V súvislosti so zdvojkoľajňovaním trate Družby tak roku 1951 vznikol závod Trať Družby, n.p. a roku 1954 i závod Tunelstav, n.p..

Zásadný krok ku koncepčnému riešeniu problému kapacitného zabezpečenia výstavby a rekonštrukcie železníc bol uskutočnený v rámci veľkej úpravy organizačnej štruktúry železníc roku 1952. V tom čase vznikla v rámci ministerstva dopravy nová inštitúcia Železničné staviteľstvo (ŽS) s podnikmi v Prahe, Brne, Bratislave a Košiciach. V roku 1954 bol zriadený podnik Elektrizace železnic a v roku 1953 aj tri podniky špecializujúce sa na stavbu oznamovacích a zabezpečovacích zariadení (roku 1963 zlúčené a premenované na Automatizáciu železničnej dopravy – AŽD). Rozsahom prác i počtom pracovníkom najväčším z nich zostávalo Železničné staviteľstvo.

© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty