Železnice Slovenskej republiky


Charakteristika osobnej prepravy


Osobná preprava bola charakterizovaná každoročnými rozsiahlymi sezónnymi prepravami poľnohospodárskych i priemyselných robotníkov, cestujúcich zo Slovenska, Poľska, Ukrajiny a Ruska za prácou do Nemecka. Významný podiel medzi cestujúcimi SŽ mali počas celej vojny nemeckí rekreanti – predovšetkým vojaci a deti. Cez Slovensko prechádzali tiež mimoriadne vlaky s dovolenkujúcimi vojakmi, smerujúcimi z balkánskeho frontu do Nemecka alebo späť na front. V roku 1942 sa uskutočnili židovské transporty. Osobná preprava sa však inak svojím charakterom zásadnejšie neodlišovala od predvojnovej úrovne. Znakom konsolidácie osobnej železničnej dopravy bolo zavedenie luxusného Tatranského expresu, premávajúceho medzi Bratislavou a Prešovom od roku 1942.

Po vzniku Slovenskej republiky SŽ zostali dočasne v tarifnom súručenstve a protektorátnymi železnicami. Čiastočná tarifná rozluka bola v preprave cestujúcich, cestovných batožín a spešnín zavedená až od 1.10.1939, úplná odluka od 1.2.1940. Takmer súčasne (od 15.2.1940) začal platiť tiež nový „Kilometrovník pre prepravu cestujúcich a cestovných batožín“. Na Slovensku i naďalej ostala platná tarifa ČSD, avšak postupne lineárne upravovaná. Predvojnové osobné tarify ČSD patrili k najlacnejším v Európe, čo sa odzrkadľovalo aj v pasívnej bilancii podniku SŽ. K prvému zvýšeniu o 20% došlo od 1.11.1940, ďalšie sa uskutočnilo v roku 1943. Zvyšovanie ceny obyčajného cestovného v 2. triede osobného vlaku (v Ks):

Obdobie

50 km

100 km

200 km

1940/1941

16,60

32,80

64,-

1941/1942

20,-

39,20

76,80

1942/1943

20,-

39,20

76,80

1943/1944

30,-

60,-

111,-

Rýchlikový príplatok bol pásmový (do 30 km, do 50 km, do 100 km, atď). Napr. v roku 1940 bol v I. pásme a 2. vozňovej triede príplatok 8.- Ks, v II. pásme 10.- Ks, v III. pásme 12.- Ks. V grafikonovom období 1943/1944 bolo I. pásmo predĺžené do 50 km s rýchlikovým príplatkom 2. vozňovej triedy už 18.- Ks.

Tarifa pre prepravu cestujúcich SŽ priznávala prakticky všetky výhody, ktoré boli bežné v minulosti. Patrili sem robotnícke cestovné lístky spiatočné, týždenné a žiacke mesačné lístky. Robotnícke lístky boli v tarifných pásmach do 70 km. Vývoj ceny v tarifnom pásme do 50 km bol u robotníckych týždenných a žiackych mesačných lístkov nasledujúci:

Grafikonové obdobie

1940/1941

1941/1942

1942/1943

1943/1944

Robotnícke týždenné na 50 km

28,10

20,90

30,90

34,-

Žiacky mesačný na 50 km

110,-

121,-

121,-

134,-

Medzinárodnú osobnú prepravu usmerňovala Mezinárodná dohoda o preprave cestujúcich a batožín po železniciach (M.D.C.), platná od 1.10.1938 a Spoločné vypravovacie predpisy pre medzinárodnú železničnú prepravu cestujúcich a cestovných batožín (IPA).Právne dokumenty