Železnice Slovenskej republiky


Železnica Podbrezová - Brezno - Tisovec


Zdokonalenie spojenia železiarní v Hronci a v Tisovci sa stalo predmetom rokovania uhorského parlamentu už v roku 1872, keď bol (v dňoch 12. a 15.3.) schválený zákonný článok č. X o výstavbe spojovacej železnice. Jej výstavbe zabránili najprv technické problémy (pri prechode pohoria medzi Malohontskou a Zvolenskou župou by bolo treba akceptovať stúpanie zäčšie ako 30 ‰), neskôr i hospodárska kríza 70. rokov.

Koncesia na výstavbu a prevádzku vhodnejšie trasovanej železnice bola vydaná až na základe zákonného článku č. XXIX/1895 nariadením MO č. 44498/95.VI.21 pre skupinu koncesionárov zastúpenú Gejzom Kubínyim, Pavlom Mendelom, Alexandrom Hoffmanom a Viliamom Quittnerom. Trať železnice vychádzala zo stanice MÁV v Podbrezovej a viedla do stanice MÁV v Tisovci (s odbočkou Bujakovo – železiarne Bujakovo). Trať bola vybudovaná v dvoch etapách: najskôr úsek Podbrezová – Pohronská Polhora a potom úsek Pohronská Polhora – Tisovec. Zvláštnosťou trate bolo, že v úseku Pohronská Polhora – Bánovo (Gömörvég) so stúpaním až 50 ‰ sa v dĺžke 15,777 km prvý krát v Uhorsku použil Abtov ozubnicový systém s oceľovými podvalmi Heindl a pomerne ťažký zvršok s koľajnicami 34,5 kg/m, dovoľujúci osové zaťaženie až 14 t.

Ďalšia výstavba sa uskutočnila až po prelome storočia. Na základe zákonného článku č. XXVII/1904 vydalo MO nariadením č. 59492/904.IX.12 koncesiu, ktorá bola druhým dodatkom pôvodnej koncesie, na výstavbu trate Brezno – Červená Skala. Výstavba železnice sa skončila v roku 1910 postavením trate Chvatimech – Hroneca vlečky, ktorá odbočovala z tejto trate do továrne Bartelmus. Koncesia, ktorá stavbu trate umožňovala, bola tretím dodatkom pôvodnej a železničnej spoločnosti bola vydaná nariadením MO č. 33466/910.

Na 41,2 km dlhej trati Podbrezová – Tisovec so 4 stanicami a 1 výhybňou bolo vybudovaných 6 výpravných budov, 3 sklady, 1 výhrevňa a 12 strážnych stanovíšť. Len 1 zo 48 úrovňových priecestí bolo kryté závorami. Ťažký horský terén mohol byť zdolaný iba vďaka rozsiahlym zemným prácam: najhlbší zárez dosahoval hĺbku 20 m, najvyšší násyp výšku 13 m. Premiestnenie stanice v Podbrezovej, vynútené rozširovaním železiarní, si v roku 1912 vynútilo postaviť tu novú výpravnú budovu.

Na trati Brezno – Halny – Červená Skala s 5 stanicami a 2 nákladiskami, 1 zastávkou-nákladiskom a 6 zastávkami bolo vybudovaných 7 výpravných budov, 3 sklady, 7 nekrytých nákladísk, 4 váhy a v stanici Červená Skala aj remíza rušňov a točňa. Na šírej trati bolo 7 strážnych stanivíšť a 83 úrovňových priecestí bez závor. Stavba 39,4 km dlhej železnice si vyžiadala vybudovať násypy výšky 5,5 a zárezy hĺbky 10,5 m. Náročné terénne pomery sa prejavili na pomerne vysokej cene výstavby, ktorá dosiahla čiastku 10 783 000 K.

Prevádzka na jednotlivých úsekoch bola otváraná v týchto termínoch:

  • Podbrezová – Pohronská Polhora     15.12.1895
  • Pohronská Polhora – Tisovec     3.11.1896
  • Brezno – Halny – Červená Skala     28.11.1903
  • Chvatimech – Hronec     1.9.1910

Na ozubnicovej trati Tisovec – Pohronská Polhora boli prevádzkované 4 ozubnicovo-adhézne rušne triedy T Vib (od roku 1911 rad 41 MÁV, ČSD 403.5), vyrobené v lokomotívke Floridsdorf v roku 1896 (výr. č. 1014 až 1016) a v roku 1900 (výr. č. 1430), ktoré tu dopravovali osobné i nákladné vlaky.

© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.

 Právne dokumenty