Železnice Slovenskej republiky


Obstarávanie v podmienkach ŽSR


Železnice Slovenskej republiky, v skrátenej forme "ŽSR", poukazujú na skutočnosť, že podľa ust. § 9 ods.1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare), napĺňajú definičné znaky obstarávateľa.

V súlade s týmto znením ŽSR pri poskytovaní alebo prevádzkovaní siete dopravných služieb verejnosti v oblasti železničnej dopravy zabezpečujú prostredníctvom vnútornej organizačnej jednotky, zapísanej do obchodného registra ako Centrum logistiky a obstarávania Bratislava (ďalej len „CLaO“), obstarávanie a logistiku tovarov, obstarávanie služieb a prác pre potreby organizačných jednotiek ŽSR tak, aby tieto boli dodané v požadovanej kvalite, množstve, čase a na určené miesto v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a internými predpismi, využívajúc nasledovné postupy:Právne dokumenty