Železnice Slovenskej republiky


Stredisko železničnej geodézie


Stredisko železničnej geodézie v Bratislave ponúka odborné vykonávanie týchto geodetických, kartografických a reprografických prác na celom území Slovenskej republiky:

  • tvorba digitálnych účelových máp veľkých mierok
  • vyhotovenie plánov závodov
  • zameranie a vyhotovenie polohopisných a výškopisných plánov, priečnych a pozdĺžnych profilov
  • budovanie geodetických základov, meračské a výpočtové práce v podrobných bodových poliach
  • geodetické práce pomocou GPS
  • vytyčovacie a kontrolné meranie vo výstavbe, vyhotovenie dokumentácie skutočného vykonania stavieb
  • vykonávanie funkcie autorizovaného geodeta a kartografa
  • projektovanie pre komplexné rekonštrukcie železničných tratí normálneho, širokého a úzkeho rozchodu
  • vyhotovenie štúdií pre zvýšenie rýchlostí na železničných tratiach
  • geodetické meranie technologických zariadení, deformácií a posunov stavieb
  • geodetické meranie žeriavových dráh
  • vytyčovanie a geodetické kontroly lanových dráh
  • vyhotovovanie geometrických plánov
  • vytyčovanie hraníc pozemkov
  • výpisy zo železničnej knihy
  • skenovanie máp a dokumentov
  • kresba na veľkoformátovom celofarebnom plotri
  • digitalizácia máp
  • reprografické práce
  • celofarebné kópie A4, A3
  • skenovanie tunelov a ostatných objektov súpravou GRP 5000
  • špeciálne geodetické práce podľa želania zákazníkov

 Stránkové hodiny:
Pondelok:   
8:00-12:00  13:00-15:00
Ut. - Piat.:   8:00-12:00  

Ing. Eliška Rapavá

Riaditeľka

Kontakt

Tel.: +421 2 2029 5440
Tel.: +421 920 5440

Ing. Pavol Šandor

Námestník riaditeľa 

Kontakt

Tel.: +421 2 2029 5441
Tel.: +421 920 5441

Ing. Ľubomír Mančík

Hlavný geodet ŽSR

Kontakt

Tel.: +421 2 2029 7345
Tel.: +421 920 7345

Ing. Andrea Koprnová

Vedúca oddelenia nehnuteľností, investícií a železničnej knihy                            

Kontakt

Tel.: +421 2 2029 5438
Tel.: +421 920 5438

Ing. Milina Imrichová

Oddelenie technickej dokumentácie

Kontakt

Tel.: +421 2 2029 4298
Tel.: +421 920 4298


Právne dokumenty