Železnice Slovenskej republiky


Profil spoločnosti


Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" vznikli 1. januára 1993 rozhodnutím vlády SR o zriadení štátneho podniku v nadväznosti na rozdelenie ČSFR a tým i na rozdelenie Česko – slovenských štátnych dráh na dva samostatné subjekty. Rozhodnutie vlády SR bolo rozpracované zákonom NR SR č. 258/1993 Z. z. o Železniciach SR z 30. septembra 1993 v znení neskorších predpisov.

Od 1. januára 2002 sa ŽSR podľa Projektu transformácie a reštrukturalizácie ŽSR rozdelili na dva samostatné subjekty – ŽSR a Železničnú spoločnosť, a. s. (ZSSK). A následne 1. januára 2005 sa ZSSK rozdelila na Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s. zabezpečujúcu osobnú dopravu a Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. zabezpečujúcu nákladnú dopravu.

ŽSR zabezpečujú prepravné a dopravné služby, ktoré zodpovedajú záujmom dopravnej politiky štátu a požiadavkám trhu vrátane súvisiacich činností.

Hlavným predmetom činnosti ŽSR je od 1. januára 2002 najmä:

  • správa a prevádzka železničnej infraštruktúry (ŽI)
  • poskytovanie služieb súvisiacich s obsluhou ŽI
  • zriaďovanie a prevádzkovanie železničných, telekomunikačných a rádiových sietí
  • budovanie a údržba železničnej infraštruktúry 
  • ďalšie podnikateľské činnosti zapísané v obchodnom registri

ŽSR spravujúci železničnú infraštruktúru vlastnenú štátom (do roku 2001 aj železničnú dopravu) na Slovensku.

ŽSR sú podľa zákona prevádzkovateľom železničnej dráhy na území Slovenska. Vyplýva im z toho povinnosť zabezpečovať a obsluhovať celoštátne a regionálne dráhy a organizovať na týchto dráhach dopravu pre všetkých prevádzkovateľov dopravy v zmysle dopravnej politiky štátu, a to bez akýchkoľvek diskriminačných obmedzení. V svojom portfóliu majú ŽSR v správe železničné trate (normálneho, širokého aj úzkeho rozchodu), trakčné vedenia, železničné tunely a mosty, železničné priecestia, železničné stanice ...

Obchodné meno:
Železnice Slovenskej republiky
Sídlo:                              Klemensova 8 
                                        Bratislava 813 61
právna forma:             iná právnická osoba  
Generálny riaditeľ:     Ing. Juraj Tkáč

IČO:                      31364501
IČ DPH:                SK2020480121

Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka 312/B

Infolinka: 02/ 2029 2000
hovorca@zsr.sk

Sídlo ŽSR - Klemensova 8


Právne dokumenty