Železnice Slovenskej republiky


Mostný obvod


Mostný obvod

Predmetom činnosti Mostných obvodov je výkon základných zákonných povinností týkajúcich sa výstavby, úprav a údržby železničných dráh vrátane stavieb ekologického charakteru s hlavným dôrazom na technické objekty ŽDC – stavieb železničného spodku a to mosty, mostom podobné konštrukcie, mostné provizóriá a zvláštne konštrukcie v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/2009 Z. z. pri dodržiavaní všeobecných a špecifických požiadaviek na zdravie, bezpečnosť, spoľahlivosť, ochranu životného prostredia a civilnú ochranu tak, aby sa obmedzili všetky zdravotné a bezpečnostné riziká.

Ing. Andrej Zitrický

Riaditeľ MO 

Kontakt

Tel.: 055/ 229 2311
Email: MO@zsr.sk
Adresa: Pri plynárni č.1 , 041 50 Košice

Poskytované služby v oblasti údržby, opráv, rekonštrukcií inžinierskych stavieb – dopravné stavby, mosty a mostom podobné konštrukcie :

 • Mostné provizória – dočasné mosty, zhotovenie,
 • Konštrukcie PIŽMO – oceľová priehradová rozoberateľná konštrukcia prispôsobená druhu a veľkosti zaťaženia, typu mostnej konštrukcie, výške premostenia a zaťažiteľnosti pôdy.
 • Výkony koľajového žeriavu EDK 750 (nosnosť 120t),
 • Čistenie oceľových konštrukcií - abrazívom
 • Protikorózna ochrana povrchu oceľových konštrukcií
 • Opravy oceľových konštrukcií (mosty, točne, presuvne...) v interiéry a exteriéry – nitovaním, zváraním,
 • Oprava masívne mosty  -  predpäté, železobetónové, betónové, kamenné
 • Výroba prefabrikátov  pre mostné objekty stavebnej dĺžky do 18,0 m,
 • Výroba oceľových konštrukcií (mostné provizória, rampy....)
 • Opravy a montáž koľajových váh s neautomatickou činnosťou,
 • Nakoľajovanie železničných vozidiel pomocou koľajového žeriavu EDK 750 alebo modulárnym nakoľajovacím systémom,

Oprávnenia a certifikáty

Oprávnenie na zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií

Oprávnenie na nedeštruktívne skúšanie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií vizuálnou metódou VT

Oprávnenie na vykonávanie opravy, údržby, revízie pre určené technické zariadenie zdvíhacie.

Certifikát preukázania zhody – železobetónové dosky mostné a trámové mostné konštrukcie

Certifikát zástupcu registrovanej osoby na opravu a montáž určených meradiel

 Právne dokumenty