Železnice Slovenskej republiky


Výluky


Týždenný plán výluk

Plán na tento alebo budúci týždeň

 

Mesačný plán výluk

Plán na aktuálny a budúci mesiac

Plánované výluky

Oznam o výluke

MÁV Zrt. informovali o plánovanej výluke na trati Mezőzombor – Sátoraljaújhely št. hr. v termíne od 18.6.2016 do 10.12.2016. Na uvedenej trati bude prebiehať úplná rekonštrukcia trate. Uvedená rekonštrukcia je veľmi zdĺhavý proces, a preto práce budú pravdepodobne ukončené až v druhej polovici roku 2018.
Týmto vás informujeme, že v tomto čase bude úplná výluka uvedenej trate, t.j. aj hraničného priechodu Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely. Preto jazda medzištátnych vlakov cez uvedený priechod nebude možná.

Plánované výlukové práce v roku 2016 a 2017

Oznamujeme Vám, že v roku 2016 budú konané výlukové práce na traťovom úseku:
   - Zlatovce – Trenčianska Teplá v termíne od 2.5. do 31.10.2016,
   - Dolný Hričov – Žilina zr. st. v termíne od 2.3. do 18.6.2016
   - Bytča – Dolný Hričov – Žilina zr. st. v termíne od 19.6. do 30.11.2016.

Zmena termínu realizácie výluky v úseku Bytča - Dolný Hričov

Z dôvodu posunutia termínu realizácie výluky v úseku Bytča – Dolný Hričov (predpoklad 13.IX. 2016) zo strany ŽSR v prípade pravidelných vlakov, ktoré boli z titulu plánovania výluky pretrasované v rámci zmeny GVD 2015/2016 od 12.6.2016 zo smeru Žilina – Púchov – Lúky pod Makytou št.hr. na smer Žilina – Čadca št.hr., bude ŽSR pri účtovaní poplatku za použitie železničnej infraštruktúry postupovať nasledovne :

1) V prípade ak bude pravidelný vlak vedený v pôvodnej trase Žilina – Púchov – Lúky pod Makytou št.hr. (t.j. v zmysle pomôcok platných od 12.6. ako odklonová trasa) - pre takýto vlak sa poskytne znížená úhrada pre pravidelný vlak a postupuje sa v zmysle bodu 2.) druhého odstavca zverejnených znížených úhrad, ktorý znie „ak prišlo k zmene čísla vlaku z dôvodov na strane ŽSR (odklonové jazdy z dôvodu výluk, nehodových udalostí na sieti ŽSR) – o uplatnenie zníženej úhrady musí dopravca požiadať O450 GR ŽSR najneskôr do 5-ich pracovných dní po uskutočnení jazdy vlaku“

2) Na nevyužitú trasu pravidelného vlaku, ktorého jazda sa neuskutoční na základe bodu č.1. ( t.j. nevyužitá trasa v úseku Žilina – Čadca št.hr.) , sa nebude uplatňovať poplatok U1 za nerealizované výkony. 

Oznamujeme Vám, že v roku 2017 budú konané výlukové práce na traťových úsekoch a ŽST:

- ŽST Považská  Bystrica v termíne od 1.1. do 31.12.2017
 

Ročný plán výluk na roky 2017 a 2018 a plán výluk na koridore Bratislava - Žilina v roku 2016-2019.

Trate so zastavenou prevádzkou

Z dôvodu nevyhovujúceho celkového technického stavu železničného zvršku medzistaničného úseku Plavevký Mikuláš - Plavecké Podhradie, vrátane dopravne Plavecký Mikuláš je zastavená železničná prevádzka dňom 15.5.2013. 

Z dôvodu nevyhovujúceho celkového technického stavu železničného zvršku trate Komárno – Kolárovo je zastavená železničná prevádzka dňom 22.12.2006.  
 Právne dokumenty