Železnice Slovenskej republiky


Oznámenie porušenia Etického kódexu


Oznámenie porušenia Etického kódexu

Etický kódex predstavuje súhrn etických princípov, noriem a požiadaviek, ktoré sú záväzné pre členov SR, zamestnancov ŽSR a ŽSR vyvinú úsilie, aby nimi boli zaviazané aj všetky osoby, ktoré plnia úlohy pre ŽSR, bez ohľadu na ich právny vzťah so ŽSR.

Každý zamestnanec je oprávnený oznámiť porušenie Etického kódexu, o ktorom sa dozvie, alebo podozrenie z jeho porušenia. Porušenie Etického kódexu môže zamestnanec oznámiť buď písomne svojmu nadriadenému alebo prostredníctvom webstránky https://www.zsr.sk/o-nas/oznamenie-porusenia-etickeho-kodexu/. Oznámenie je možné podať aj anonymne.

Právo oznámiť porušenie Etického kódexu majú aj iné subjekty, napríklad zákazníci, obchodní partneri. Subjekty, ktoré nie sú zamestnancami ŽSR, podávajú podnet na porušenie Etického kódexu prostredníctvom webstránky https://www.zsr.sk/o-nas/oznamenie-porusenia-etickeho-kodexu/.

Oznamovateľovi sa zaručuje anonymita. Odhaliť anonymitu možno len so súhlasom oznamovateľa.

* - povinné pole

Popis prípadu

(Maximálna veľkosť príloh: 5Mb !)

 

 

 Poskytnutie informácií dotknutým osobám v momente získavania osobných údajov:

Spracovateľská činnosť: Riešenie porušenie Etického kódexu

Prevádzkovateľ: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8 , Bratislava 813 61, IČO: 31364501

Účel spracúvania osobných údajov: Osobné údaje sú spracúvané za účelom zabezpečenia plnenia úloh v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti fyzickými osobami, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa.

Právny základ: Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné aj na splnenie nasledovnej zákonnej povinnosti:
- zákon 54/2019 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia kontaktných údajov, nebude môcť byť dotknutá osoba vyrozumená o vyriešení zaslaného podnetu.

Bližšie informácie nájdete na: www.zsr.sk/ouPrávne dokumenty