Železnice Slovenskej republiky


Stavby v ochrannom pásme dráhy


STAVBY (ČINNOSŤ) CUDZÍCH INVESTOROV V OCHRANNOM PÁSME DRÁHY, V OBVODE DRÁHY, NA DRÁHE A NA OSTATNÝCH NEHNUTEĽNOS­TIACH ŽSR

Zo zákona č.479/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, § 140, § 34 a § 59 ) vyplýva, že ŽSR sú dotknutým orgánom a účastníkom konania, a teda sú oprávnené vydávať stanovisko k stavbám v ochrannom pásme dráhy, v obvode dráhy, na dráhe a na ostatných nehnuteľnostiach ŽSR. Zastupovaním ŽSR v zmysle tohto zákona je poverené GR ŽSR, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 – vydá súhrnné stanovisko ŽSR ako prevádzkovateľ dráhy.
(kontakt: sekretariát odboru expertízy č. t. 0220297765, 0220297713)

Stanovisko ŽSR je súhrnným stanoviskom prevádzkovateľa dráhy k navrhovanej stavbe, činnosti v ochrannom pásme dráhy podľa § 4 - 6 zákona číslo 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

K žiadosti o súhrnné stanovisko ŽSR žiadateľ doloží:

Projekt stavby, činnosti spracovaný minimálne v rozsahu:

  • Meno (názov) a adresa stavebníka, investora (u PO jej sídlo), prípadne poverenie k zastupovaniu stavebníka.

  • Situácia podľa rozsahu a charakteru stavby, s vyznačením presnej kilometrickej polohy stavby vo vzťahu ku staničeniu dráhy, s vyznačením ochranného pásma dráhy, s vyznačením najmenšej vzdialenosti stavby od osi krajnej koľaje,

  • Priečny rez stavby aj so zakreslením terénu vo vzťahu ku koľaji.

  • Technická a sprievodná správa s údajmi o vplyve stavby na dráhu, o zabezpečení bezpečnosti dopravy na dráhe a o účinkoch prevádzky dráhy na stavbu, s odôvodnením stavby.

  • List vlastníctva a snímka z katastra nehnuteľností dotknutého pozemku.

  • Vyjadrenia správcov inžinierskych sieti a zariadení ŽSR, podľa miesta stavby.

  • Vyjadrenie správcu nehnuteľnosti ŽSR, podľa miesta stavby, a to u stavieb situovaných na pozemkoch v správe ŽSR.     


Správa majetku Holekova 6, 811 04 Bratislava má Oblastné správy majetku Trnava, Žilina, Zvolen a Košice, ktoré kopírujú územie Oblastných riaditeľstiev Trnava, Žilina, Zvolen a Košice.

 

 

 

 

 

 

 Právne dokumenty