Železnice Slovenskej republiky


Stavby v ochrannom pásme dráhy


STAVBY (ČINNOSŤ) CUDZÍCH INVESTOROV V OCHRANNOM PÁSME DRÁHY, V OBVODE DRÁHY, NA DRÁHE A NA OSTATNÝCH NEHNUTEĽNOS­TIACH ŽSR

Zo zákona č.479/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, § 140, § 34 a § 59 ) vyplýva, že ŽSR sú dotknutým orgánom a účastníkom konania, a teda sú oprávnené vydávať stanovisko k stavbám v ochrannom pásme dráhy, v obvode dráhy, na dráhe a na ostatných nehnuteľnostiach ŽSR. Zastupovaním ŽSR v zmysle tohto zákona je poverené GR ŽSR, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 – vydáva súhrnné stanovisko ŽSR ako prevádzkovateľ dráhy.
(kontakt: sekretariát odboru expertízy č. t. 0220297765, 0220297713)

Stanovisko ŽSR je súhrnným stanoviskom prevádzkovateľa dráhy k navrhovanej stavbe, činnosti v ochrannom pásme dráhy podľa § 4 - 6 zákona číslo 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nenahrádza vyjadrenie MDV SR – odbor DSÚ.  

Postup:
Žiadateľ, v prvom rade, požiada správcov železničnej infraštruktúry a nehnuteľností, príslušné Oblastné riaditeľstvo ŽSROblastnú správu majetku ŽSR o stanovisko k navrhovanej stavbe, činnosti.
K žiadosti doloží podklady nižšie uvedené – 2x na Oblastné riaditeľstvo a 1x na Oblastnú správu majetku. Po vyjadrení týchto správcov ŽSR, Generálne riaditeľstvo ŽSR -  Odbor expertízy následne vydá súhrnné stanovisko v zmysle platných zákonov.

Žiadateľ, k žiadosti o stanovisko, doloží projekt stavby, činnosti, spracovaný v min. rozsahu:

Projekt stavby, činnosti spracovaný minimálne v rozsahu:

 • Meno (názov) a adresa stavebníka, investora (u PO jej sídlo), prípadne poverenie k zastupovaniu stavebníka.

 • Situácia podľa rozsahu a charakteru stavby, s vyznačením presnej kilometrickej polohy stavby vo vzťahu ku staničeniu dráhy, s vyznačením ochranného pásma dráhy, s vyznačením najmenšej vzdialenosti stavby od osi krajnej koľaje,

 • Priečny rez stavby aj so zakreslením terénu vo vzťahu ku koľaji.

 • Technická a sprievodná správa s údajmi o vplyve stavby na dráhu, o zabezpečení bezpečnosti dopravy na dráhe a o účinkoch prevádzky dráhy na stavbu (riešenie protihlukových a iných opatrení, na náklady investora, na základe pripomienok RÚVZ a v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z- z.). 

 • List vlastníctva a snímka z katastra nehnuteľností dotknutého pozemku.

 • Vyjadrenia správcov inžinierskych sieti a zariadení ŽSR, podľa miesta stavby.

 • Vyjadrenie správcu nehnuteľnosti ŽSR, podľa miesta stavby.     

  Správa majetku Holekova 6, 811 04 Bratislava má Oblastné správy majetku Trnava, Žilina, Zvolen a Košice, ktoré kopírujú územie Oblastných riaditeľstiev Trnava, Žilina, Zvolen a Košice.

  Oblastná správa majetku Trnava, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava, email: osmtt@zsr.sk
  Oblastná správa majetku Žilina, P. O. Hviezdoslava 1, 010 01 Žilina, email: osmza@zsr.sk
  Oblastná správa majetku Zvolen, M. R. Štefánika 2, 960 02 Zvolen, email: osmzv@zsr.sk 
  Oblastná správa majetku Košice, Štefánikova 60, 040 01 Košice, email: osmke@zsr.sk

 

 

 

 

 

 

 Právne dokumenty