Železnice Slovenskej republiky


Online dotazník pre uchádzača o zamestnanie


Údaje o uchádzačovi

Adresa bydliska

Kontaktné informácie

Pracovná pozícia

Životopis a ďaLšie dokumenty
* Súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zaškrtnutím vyššie uvedeného tlačidla potvrdzujem, že súhlasím  so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v životopise, žiadosti o prijatie do zamestnania, osobnom dotazníku, motivačnom liste a iných prílohách slúžiacich na výber zamestnanca pre Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) a to v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, štátna príslušnosť, adresy bydliska, dosiahnuté vzdelanie, priebeh doterajších zamestnaní a ďalšie osobné údaje v nich uvedené. Osobitne súhlasím s poskytnutím fotografie. Spracúvaním osobných údajov rozumieme najmä vykonávanie operácií automatizovanými a neautomatizovanými informačnými systémami najmä zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, využívanie a uchovávanie týchto osobných údajov. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené osobné údaje a informácie sú pravdivé a správne a ich poskytnutie je dobrovoľné. Tieto údaje môžu byť spracúvané výlučne pre účely výberového procesu a pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie aj pre prípadné opakované oslovenia s pracovnou ponukou. Súhlas na spracúvanie osobných údajov je daný v súlade s § 13 ods. I písm. a)  Zákona na dobu určitú a to dobu 18 mesiacov. Po uplynutí tejto doby budú údaje anonymizované a ďalej využívané len pre štatistické účely. Počas platnosti súhlasu na spracúvanie osobných údajov je možné súhlas odvolať písomne a jeho odvolanie bude mať za následok zrušenie žiadosti o prijatie do zamestnania.Právne dokumenty