Železnice Slovenskej republiky


Online dotazník SK


Údaje o uchádzačovi

Adresa bydliska

Kontaktné informácie

Pracovná pozícia

Doplňujúce informácie

Odkiaľ ste sa o pracovnej pozícii dozvedeli
Z TLAČE:
Z MÉDIÍ:
ROZHLAS:

Životopis a ďaLšie dokumenty
* Súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zaškrtnutím vyššie uvedeného tlačidla potvrdzujem, že súhlasím  so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v životopise, žiadosti o prijatie do zamestnania, osobnom dotazníku, motivačnom liste a iných prílohách slúžiacich na výber zamestnanca pre Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) a to v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, štátna príslušnosť, adresy bydliska, dosiahnuté vzdelanie, priebeh doterajších zamestnaní a ďalšie osobné údaje v nich uvedené. Osobitne súhlasím s poskytnutím fotografie. Spracúvaním osobných údajov rozumieme najmä vykonávanie operácií automatizovanými a neautomatizovanými informačnými systémami najmä zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, využívanie a uchovávanie týchto osobných údajov. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené osobné údaje a informácie sú pravdivé a správne a ich poskytnutie je dobrovoľné. Tieto údaje môžu byť spracúvané výlučne pre účely výberového procesu a pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie aj pre prípadné opakované oslovenia s pracovnou ponukou. Súhlas na spracúvanie osobných údajov je daný v súlade s § 13 ods. I písm. a)  Zákona na dobu určitú a to dobu 36 mesiacov. Po uplynutí tejto doby budú údaje anonymizované a ďalej využívané len pre štatistické účely. Počas platnosti súhlasu na spracúvanie osobných údajov je možné súhlas odvolať písomne a jeho odvolanie bude mať za následok zrušenie žiadosti o prijatie do zamestnania.
Osobné údaje bude spracúvať Prevádzkovateľ, ktorého zodpovednú osobu možno kontaktovať na emailovej adrese: dpo@zsr.sk alebo písomne na adrese Železnice Slovenskej republiky,                       Klemensova 8,  Bratislava 813 61, s označením „Osoba zodpovedná za OOÚ“.
Ak má Dotknutá osoba akékoľvek otázky súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov, má právo kedykoľvek kontaktovať zodpovednú osobu ŽSR na adrese: dpo@zsr.sk. Ak sa Dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva chránené GDPR a Zákonom, má právo podať na Úrad na ochranu osobných údajov SR sťažnosť, resp. návrh na začatie konania.
Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na www.zsr.sk/ou.Právne dokumenty