Železnice Slovenskej republiky


Sťažnosti


Sťažnosti

V záujme skorého vybavenie sťažností súvisiacich s osobnou dopravou (cestovné lístky, zľavy, podmienky prepravy, meškania vlakov, možnosti cestovania, vlakový personál, vozne, redukcia vlakov osobnej dopravy...) odporúčame podávať ich priamo dopravcom.

Odkaz na podávanie sťažností národného  dopravcu ZSSK: Zákaznícke podania

* - povinné pole

Popis prípadu

(Maximálna veľkosť príloh: 5Mb !)

Potvrďte prosím*
V prípade ak riešenie môjho podania nie je v kompetencii Železníc Slovenskej republiky súhlasím s odstúpením môjho podania na ZSSK, policajnému zboru, orgánom činných v trestnom konaní, súdnym orgánom alebo poisťovni.

 

Poskytnutie informácií dotknutým osobám v momente získavania osobných údajov:

Spracovateľská činnosť: Riešenie podnetov

Prevádzkovateľ: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8 , Bratislava 813 61, IČO: 31364501

Účel spracúvania osobných údajov: Osobné údaje sú spracúvané za účelom zabezpečenia činnosti súvisiacich s prijímaním, evidovaním, prešetrovaním a vybavovaním sťažností fyzických osôb.

Právny základ: 
Osobné údaje sa spracúvajú na základe oprávneného záujmu ŽSR, a to na zabezpečenie skvalitňovania služieb poskytovaných ŽSR. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre plnenie oprávneného záujmu prevádzkovateľa. V prípade anonymného zadania sťažnosti, bude sťažnosť prešetrená a v prípade jej opodstatnenosti budú prijate primerane nápravné opatrenia, dotknutá osoba však nebude o týchto skutočnostiach vyrozumená.

Bližšie informácie nájdete na: www.zsr.sk/ouPrávne dokumenty