Železnice Slovenskej republiky


Železničné priecestia všeobecne


Železničné priecestia

Železničným priecestím nazývame úrovňové križovanie železničnej dráhy s pozemnou komunikáciou, pri ktorom má prevádzka dráhy prednosť pred cestnou premávkou. Toto križovanie musí byť označené podľa pravidiel pre dráhy a v súlade s pravidlami cestnej premávky. Ak ide o hlavnú železničnú trať, musí byť zo strany cestnej komunikácie vybavené aj priecestným zabezpečovacím zariadením dráhy.

Z hľadiska zabezpečenia rozdeľujeme železničné priecestia na dve hlavné skupiny:

 • aktívne (zabezpečené), ktoré sú vybavené priecestným zabezpečovacím zariadením (ďalej len „PZZ“) a označené dopravnými značkami,
 • pasívne (nezabezpečené), ktoré sú označené iba dopravnými značkami (ako sú A25, A26, A27a-b, A28a-b, A29a-b, A30a, A30b, P2).

Spôsob zabezpečenia priecestia závisí na:

 • druhu železničnej trate,
 • druhu pozemnej komunikácie,
 • rozhľadových pomeroch,
 • miestnych pomeroch.

Priecestné zariadenia sa triedia podľa spôsobu dávania základnej výstrahy na:

 • mechanické – základnú výstrahu na priecestí dávajú polohou ramena závory a v základnom stave je takéto priecestie prevádzkované ako:
  • otvorené - mimo jazdy koľajových vozidiel,
  • zatvorené – obsluhované zamestnancom dopravnej služby, otvárané na požiadanie v zmysle príslušného prevádzkového poriadku,
  • zatvorené – uzamknuté mechanickou uzamykateľnou zábranou;
 • svetelné – základnú výstrahu dávajú svetlom a podľa usporiadania doplnkovej mechanickej výstrahy sa rozdeľujú na:
  •  svetelné zariadenia bez závor,
  • svetelné zariadenia s polovičnými závorami, pri ktorých ramená prehradzujú jednosmerný jazdný pruh pozemnej komunikácie len pred priecestím,
  • svetelné zariadenia s celými závorami, pri ktorých sklopené ramená prehradzujú jednosmerný jazdný pruh pozemnej komunikácie, alebo podľa miestnych podmienok aj celú pozemnú komunikáciu pred priecestím i za ním; PZS s celými závorami môže mať podľa potrebnej šírky prehradenia pozemnej komunikácie jednoduché alebo dvojité ramená, ktoré sa sklápajú proti sebe.

JIČ

Z dôvodu pretrvávajúcich problémov s bezpečnosťou na železničných priecestiach - časté strety účastníkov cestnej premávky s koľajovými vozidlami so smrteľnými následkami a materiálnymi škodami a v snahe čo možno v maximálnej miere zabezpečiť rýchlu a účinnú pomoc, Železnice Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a Integrovaným záchranným systémom v SR, pristúpili k zavedeniu systému označovania železničných priecestí jedinečným identifikačným číslom (JIČ) na celoštátnych a regionálnych železničných dráhach vo vlastníctve štátu.

Označovanie priecestí je v praxi na dráhach v správe ŽSR zavedené od júna 2012. Vďaka JIČ tak pracovníci ŽSR ako aj zložky Integrovaného záchranného systému (IZS) či polície môžu efektívnejšie reagovať na mimoriadnosti a v prípade potreby rýchlejšie zasiahnuť.

Prínosom JIČ je zvýšenie bezpečnosti cestnej a železničnej dopravy na železničných priecestiach a následne spoľahlivé fungovanie spolupráce pri identifikácii priecestí pri nehodách a poruchách pre zvýšenie bezpečnosti na železničných priecestiach.

JIČ a jeho popis

Podstatou tohto systému je pridelenie JIČ ku každému železničnému priecestiu (aktívnemu aj pasívnemu), ktoré je v správe ŽSR. Ku každému priecestiu je priradená databáza údajov: telefónne číslo výpravcu a dispečera (príp. správcu vlečky), názov traťového a definičného úseku, železničná poloha priecestia v km, údaje o elektrifikácii, triede a čísle pozemnej komunikácie, cestná km poloha a cestné číslo križovania s traťou, miestny názov prejazdu, zemepisná dĺžka a šírka, nadmorská výška, poznámka. Tieto údaje sú poskytované IZS a polícii. Po pridelení čísla je priecestie označené samolepiacou fóliou z retroreflexného materiálu. Táto sa prednostne nalepuje na stranu výstražného kríža (Dopravné značky A 30a, A 30b) zo strany od železničnej trate. V prípade poškodenej dopravnej značky je možné fóliu nalepiť na skriňu výstražníka zo strany od koľaje. Nálepka má skutočnú výška písma 33 mm, celková dĺžka textu je 150 mm, farba písma je čierna na bielom podklade. Okraj okolo písma je 5 mm. Skutočný rozmer nálepky 43 mm x 160 mm.

Uplatnenie JIČ v praxi:

V prípade vzniku nehody na železničnom priecestí resp. v prípade uviaznutia vozidla alebo inej mimoriadnej udalosti v oblasti nebezpečného pásma na železničnom priecestí, je možné túto skutočnosť telefonicky oznámiť na IZS (linka 112), alebo políciu (linka 158). Následne operátor IZS alebo polície telefonicky takúto udalosť oznámi určeným zamestnancom ŽSR (dispečer, výpravca), ktorí vykonajú potrebné prevádzkové a dopravné opatrenia resp. podľa možnosti zabezpečia zastavenie dopravy na príslušnom traťovom úseku železničnej trate. V takýchto prípadoch rozhodujú sekundy, preto treba v prípade potreby volať čo najskôr

Vzor označenia nálepky:
SP0376

SP (slovenské priecestie) a 4 - miestne číslo. 
Nálepka sa obyčajne nachádza na zadnej strane týchto dopravných značiek:

Označenie JIČ v praxi:

 ;

Postup ohlásenia mimoriadnosti na priecestí:

 1. Osoba, ktorá spozoruje na železničnom priecestí nehodu, resp. inú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť na železničnej trati alebo v blízkosti priecestia, zavolá na IZS linku 112, alebo na políciu linku 158 pomocou mobilného telefónu resp. z najbližšieho telefonického spojenia. Súčasne nahlási službukonajúcemu operátorovi aj JIČ priecestia – napr. SP2727. Každé priecestie je označené písmenami SP (slovenské priecestie) a 4 - miestnym číslom.
 2. Z databázy údajov zasielaných na IZS a PZ SR operátor podľa JIČ lokalizuje dotknuté priecestie, zistí telefónne číslo a upozorní príslušného výpravcu alebo dispečera s požiadavkou na prijatie potrebných opatrení pre zamedzenie nehody (napr. zastavenie vlaku, vypnutie trakčného vedenia a pod.).
 3. Operátor má k dispozícii aj ostatné potrebné údaje (GPS súradnice, elektrifikácia trate, názov komunikácie, železničný km, cestný km, príp. iné). Na miesto preto môže okamžite vyslať výjazd (napr. RZP, HaZZ, hliadku polície) bez potreby zdĺhavej lokalizácie formou doplňujúcich otázok volajúcemu. 

Databáza údajov:

Databázu údajov o železničných priecestiach zasielajú ŽSR na dohodnutý zoznam adresátov (IZS, PZ SR) pravidelne raz za týždeň, pričom aktualizácia prebieha on-line a zasielaná je vždy najaktuálnejšia zostava s údajmi o priecestiach.

S nápadom jednotnej identifikácie železničných priecestí prišla Česká republika - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Jednou z ich hlavných priorít je zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach, v dôsledku čoho bol navrhnutý aj systém číslovania železničných priecestí v Českej republike, ktorý umožňuje ich jednotnú, jednoduchú a jednoznačnú identifikáciu. Systém je na českých tratiach v prevádzke od 1. augusta 2009.

Spúšťanie výstrahy na aktívnych priecestiach

 1. automaticky koľajovým vozidlom - v určenej vzdialenosti pred priecestím je tzv. spúšťací bod, ktorý keď dosiahne koľajové vozidlo uvedie priecestné zabezpečovacie zariadenie do činnosti.
 2. fyzickou obsluhou – obslúžením určeného zariadenie (tlačidlo, kľuka) v závislosti od „generačnej úrovne“ priecestného zabezpečovacieho zariadenia

Väčšina moderných zabezpečovacích zariadení na železničných priecestiach je ovládaných automaticky, jazdou vlaku. To znamená, že ak vlak vstúpi do koľajového obvodu, spustí sa činnosť zabezpečovacieho zariadenia (zvyčajne je to vo vzdialenosti niekoľko sto metrov pred železničným priecestím, závisí od typu trate a tiež povolenej traťovej rýchlosti vlaku v danom úseku trate. Čím je povolená rýchlosť vlaku vyššia, tým je vzdialenosť väčšia). Výstražná zvuková (60-80 decibelov)  a svetelná signalizácia (červené blikajúce svetlá) sú nastavená tak, aby najdlhšie a najpomalšie cestné vozidlo, ktoré už nemohlo pred spustením výstrahy zastaviť pred priecestím, mohlo bezpečne prejsť cez priecestie (počíta sa s nákladným autom s prívesom o dĺžke 22 metrov, idúce pri prejazde cez priecestie rýchlosťou 5 km/h). Až po tomto čase sa začína spúšťať doplnková výstraha, závory, ak sú zriadené. Prebiehajúca výstraha sa ukončí v prípade automatickej činnosti až  potom, keď posledný vozeň vlaku opustí priecestie a zároveň ak sa po inej koľaji k priecestiu neblíži žiadne iné koľajové vozidlo.

Z našej skúsenosti výnimočné prípady, keď sa čaká na priecestiach neúmerne dlhú dobu, sú spôsobené rôznymi mimoriadnosťami - napr. keď vlak už vstúpi do koľajového obvodu a tam napr. dôjde k nehode, k poruche alebo k zrážke so zverou.   Zväčša počas celej doby pobytu vlaku v tomto obvode je na priecestí spustená výstraha. 

Nehody na železničných priecestiach 

Rok

Počet priecestí

Počet nehôd

Počet mŕtvych 

Počet ťažko zranených

2012

2160

50

21

15

2013

2155

46

10

12

2014

2131

49

11

20

2015

2115

55

14

12

2016

2105

38

6

10

2017

2102

50

6

13

2018 

2088

48

15

14

2019

2082

41

9

15

2020

2079

36

8

9

2021 2071 32 12 14

Kontroly na priecestiach

Doprava na tratiach ŽSR nikdy nie je bez kontroly. Všetky priecestné zabezpečovacie zariadenia na priecestiach sú pod trvalým dohľadom zo strany príslušných zamestnancov ŽSR, alebo je o mimoriadnostiach informovaný rušňovodič prichádzajúceho vlaku.

V prípade poruchy signalizácie na priecestí výpravca okamžite avizuje udržujúceho zamestnanca, ktorý prípadnú chybu odstráni, resp. vykoná potrebné opatrenia v čo najkratšom čase, závisí to najmä od možnosti a spôsobu dopravy na miesto zásahu. Do doby odstránenia poruchy vlaky jazdia cez železničné priecestie na tzv. OP rozkaz, t. j. Rozkaz na opatrnú jazdu. Ide o mimoriadny režim, keď je rušňovodič povinný zvýšiť maximálne svoju pozornosť pred priecestím, znížiť rýchlosť na maximálne 10 km/h a dávať zvukové návesti - trúbiť.

Pravidelné kontroly zo strany ŽSR sa vykonávajú na železničných priecestiach v termínoch podľa príslušných predpisov tak, aby sa predišlo poruchám pri priecestných zabezpečovacích zariadeniach. Rovnako sú kontrolované a v predpísaných hodnotách udržiavané aj ostatné parametre priecestí, ako sú napr. rozhľadové pomery.

Budúcnosť železničných priecestí

V ďalšom období bude naďalej snahou ŽSR znižovať celkový počet železničných priecestí, ktoré sú stále možným kolíznym bodom stretu železničného a cestného vozidla, výstavbou mimoúrovňových krížení nadjazdmi alebo podjazdmi respektíve rušením nevyužívaných a v rámci finančných možností zvyšovať stupeň zabezpečenia na existujúcich priecestiach podľa stanovených priorít z Analýzy bezpečnosti na úrovňových priecestiach.  Samozrejme najdôležitejšou oblasťou je prevencia a snaha o opakované upozorňovanie užívateľov pozemných komunikácii na povinnosť dodržiavania pravidiel cestnej premávky pri križovaní pozemnej komunikácie so železničnou traťou. Toto sa robí či už v rámci ILCAD - Medzinárodného dňa bezpečnosti na železničných priecestiach rôznymi simulovanými zrážkami či inými prezentáciami pre médiá, alebo inými spôsobmi zameranými na zvýšenie povedomia užívateľov priecestí - vzdelávanie žiakov autoškôl - BECEP, videá púšťané na železničných staniciach a letáky rozdávané cestujúcim, alebo vzdelávanie detí v školách a škôlkach s maskotom Ježkom Želkom a obrázkovou knihou o ňom.   

Porušenia dopravných predpisov a vandalizmus

ŽSR pravidelne vykonávajú v spolupráci s Policajným zborom monitorovanie dodržiavania pravidiel prechádzania cez priecestia zo strany účastníkov cestnej premávky a rešpektovanie dodržiavania zastavenia pred priecestím podľa ustanovení zákona č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke prostredníctvom kontrol priamo v teréne, pričom zisťujú značné porušenia zo strany vodičov cestných vozidiel, ale i chodcov a bicyklistov. Taktiež vybrané priecestia monitorujú kamerovými systémami, ktorých záznam je v prípade potreby poskytnutý orgánom činným v trestnom konaní. Zo šetrení nehôd zrážky vlaku a cestného vozidla na priecestiach bolo mnohokrát zistené, že vodič obehol celú skupinu stojacich vozidiel a vbehol priamo pod prichádzajúci vlak (a to aj pri správnej činnosti priecestných zabezpečovacích zariadení). Ľudia si mnohokrát neuvedomujú, že brzdná dráha vlaku môže byť až 1000 m, v závislosti od jeho hmotnosti a rýchlosti. I napriek sankciám (najčastejšie pokutami) zo strany polície je účinok týchto postihov minimálny.

Ďalším veľkým problémom je vandalizmus, kedy dochádza k úmyselnému poškodzovaniu priecestných zabezpečovacích zariadení (rozbitá optika výstražných svetiel, zlomené rahná, poškodené, vyvrátené stojany, ale i krádeže komponentov zabezpečovacieho zariadenia a pod.).  Následkom aj malej škody môže byť nehoda so značnou majetkovou škodou, ale predovšetkým s trvalými zdravotnými následkami alebo najtragickejším následkom – smrťou nevinných ľudí.

Zhrnutie

Pred železničným priecestím si musia vodiči, ale aj chodci a cyklisti, počínať mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčiť, či môžu bezpečne prejsť cez priecestie. Na železničných priecestiach označených dopravnou značkou P 2 "Stoj, daj prednosť v jazde!", je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, musí dbať však na to, aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by mohlo byť zachytené prechádzajúcim koľajovým vozidlom.

V prípade uviaznutia vozidla na priecestí je potrebné zavolať IZS na telefónne číslo 112 a nahlásiť jedinečné identifikačné číslo priecestia (JIČ), umiestnené na zadnej strane výstražníkov alebo dopravného značenia a vykonať opatrenia na varovanie rušňovodiča koľajového vozidla.

Ak dôjde k zastaveniu vozidla na priecestí, spustí sa svetelná výstraha a zatvoria sa závory, je potrebné spustené závory bez váhania preraziť, pretože za krátku chvíľu vojde na priecestie vlak alebo iné koľajové vozidlo, ktorého hmotnosť býva niekoľko stoviek ton, brzdná dráha stovky metrov a ktorého rušňovodič nemá v drvivej väčšine prípadov žiadnu šancu pred prekážkou zastaviť. Následky takejto zrážky ŽSR  prezentovali v rámci Medzinárodného dňa bezpečnosti na priecestiach ILCAD simulovanou zrážkou koľajových vozidiel a cestného vozidla na priecestí, a to pri relatívne nízkej nárazovej rýchlosti, niekoľkonásobne nižšej, ako je rýchlosť vlakov v bežnej prevádzke.Právne dokumenty