Železnice Slovenskej republiky


Štipendijný program


Štipendijný program ŽSR na stredných školách

Železnice Slovenskej republiky spustili v školskom roku 2017/2018 jedinečný štipendijný program pre žiakov stredných odborných a stredných priemyselných škôl, ktorého súčasťou môžeš byť aj Ty.

Ak si žiakom 1. až 4. ročníka strednej odbornej alebo priemyselnej školy:

stredná odborná škola

študijné odbory

Stredná priemyselná škola dopravná,

Študentská 23, Trnava

3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

3765 M technika a prevádzka dopravy

3767 M dopravná akadémia

Stredná priemyselná škola dopravná,

Hlavná 113, Košice

3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

3765 M technika a prevádzka dopravy

3767 M dopravná akadémia

Stredná odborná škola elektrotechnická,

Sibírska 1, Trnava

2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

Stredná priemyselná škola dopravná,

Sokolská 911/94, Zvolen

3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

3765 M technika a prevádzka dopravy

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,

Zochova 9, Bratislava 

2675 M elektrotechnika

Stredná priemyselná škola stavebná,

Plzenská 10, Prešov

3650 M staviteľstvo

Počas štúdia ťa podporíme mesačným štipendiom pod podmienkou, že si študijný priemer z odborných predmetov udržíš do priemeru 2,5 a nebudeš žiadnu neospravedlnenú hodinu.

Výška mesačného štipendia:

v 1.ročníku

 40 EUR/mesiac

v 2.ročníku

 60 EUR/mesiac

v 3.ročníku

 80 EUR/mesiac

v 4.ročníku

100 EUR/mesiac

 • zabezpečíme Ti odbornú prax na pracoviskách ŽSR,
 • po úspešnom ukončení  štúdia Ťa zamestnáme v  odbore, ktorý si vyštudoval.

Podmienky  vstupu do štipendijného programu:

 • úspešné absolvovanie zdravotnej prehliadky a psychologického rozhovoru (u žiakov do  18 rokov) alebo psychologického vyšetrenia (ak je žiak plnoletý).

Práca u nás má tieto výhody:

 • staneš sa súčasťou stabilnej firmy s dlhoročnou tradíciou,
 • máš možnosť kariérneho rastu,
 • absolvuješ bezplatné pravidelné lekárske prehliadky,
 • budeš pracovať v dynamickom pracovnom prostredí,
 • získaš železničný preukaz na bezplatnú cestu vlakom,
 • môžeš využiť zahraničné cestovné výhody,
 • prispejeme Ti na životné poistenie a doplnkové dôchodkové  sporenie,
 • zabezpečíme Ťa kvalitnou kolektívnou zmluvou,
 • môžeš využívať sociálny program ŽSR,
 • ponúkame Ti rekreačné pobyty na našich strediskách v Strečne a Starom Smokovci.

Uplatniť sa môžeš v nasledovných profesiách:

študijný odbor

profesia

3760 M prevádzka a ekonomika dopravy,

3765 M technika a prevádzka dopravy,

3767 M dopravná akadémia

 

dispečer

výpravca

dozorca prevádzky

komandujúci

technológ

kontrolór dopravy

dopravný námestník

dispečer (prevádzkový, kontrolný)

3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách, 

2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

technik ICT

operátor GSM-R

vedúci prevádzky

hlavný majster

návestný majster

oznamovací / návestný dozorca

zabezpečovací dozorca

správca železničnej infraštruktúry

3650 M staviteľstvo

diagnostik mostov

odborný technický zamestnanec  

majster železničných tratí a stavieb

správca  železničnej  infraštruktúry

vedúci technológ

revízny technik

projektant, konštruktér

realitný manažér

Naskenuj vyplnenú žiadosť a pošli emailom na: stipendium@zsr.sk.

Alebo odošli poštou na adresu:

Železnice Slovenskej republiky
Generálne riaditeľstvo
Odbor riadenia ľudských zdrojov
Klemensova 8
813 61 Bratislava

Leták k štipendijnému programu pre stredné školy si môžeš stiahnuť tu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuj na telefónnych číslach: 0904 898 750 a 0904 746 553 alebo mailom na stipendium@zsr.sk

Štipendijný program ŽSR na vysokých školách

V školskom roku 2016/2017 ŽSR spustili jedinečný štipendijný program pre študentov Žilinskej univerzity.

Ak si študentom na Žilinskej univerzite na:

 • Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov,
 • Strojníckej fakulte,
 • Elektrotechnickej fakulte,
 • Stavebnej fakulte,
 • Fakulte riadenia a informatiky,

Leták k štipendijnému programu pre vysoké školy si môžeš stiahnuť tu.

máš jedinečnú príležitosť  vstúpiť do Štipendijného programu ŽSR, v ktorom Ťa podporíme nasledovne:

 • do priemeru 1,5 (vrátane) z povinných predmetov / 150 EUR mesačne,
 • do priemeru 2,5 (vrátane) z povinných predmetov / 120 EUR mesačne.

 Podmienky zaradenia do štipendijného programu:

 • úspešné absolvovanie zdravotnej prehliadky a psychologického vyšetrenia v poverenom zariadení,
 • študenti všetkých fakúlt (okrem fakulty PEDAS) Žilinskej univerzity budú môcť vstúpiť do štipendijného programu v 3. ročníku štúdia,
 • študenti Žilinskej univerzity nesmú prekročiť študijný priemer 2,5 z povinných predmetov, podmienka sa vzťahuje na celé obdobie štúdia a pre všetky fakulty.

Špecifické podmienky pre študentov fakulty PEDAS:

 • študenti PEDAS môžu vstupovať do štipendijného programu za presne stanovených podmienok v ktoromkoľvek ročníku (okrem prvého bakalárskeho ročníka) vstupom do prípravy na získanie odbornej spôsobilosti OS 15 - Malá dopravná (zimný semester) a následne OS 19 - Veľká dopravná (letný semester).
 • podmienkou zotrvania v štipendijnom programe v nasledujúcich ročníkoch je úspešné získanie odbornej spôsobilosti OS 19.

 Práca u nás má tieto výhody!           

 • staneš sa súčasťou stabilnej firmy s dlhoročnou tradíciou,
 • máš možnosť kariérneho rastu,
 • absolvuješ bezplatné pravidelné lekárske prehliadky,
 • budeš pracovať v dynamickom pracovnom prostredí,
 • získaš železničný preukaz na bezplatnú cestu vlakom,
 • môžeš využiť zahraničné cestovné výhody,
 • prispejeme Ti na životné poistenie a dôchodkové sporenie,
 • zabezpečíme Ťa kvalitnou kolektívnou zmluvou,
 • môžeš využívať sociálny program ŽSR,
 • ponúkame Ti rekreačné pobyty v našich strediskách v Strečne a Starom Smokovci.

Vyplnenú a podpísanú žiadosť spoločne s prílohami zašli elektronicky na: stipendium@zsr.sk.

Alebo odošli poštou na adresu:

Železnice Slovenskej republiky
Generálne riaditeľstvo
Odbor riadenia ľudských zdrojov
Klemensova 8
813 61 Bratislava

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuj e-mailom alebo na telefónnom čísle: 0904 898 750

„Železnice Slovenskej republiky si vyhradzujú právo na posúdenie žiadosti  v lehote 30 dní od dňa doručenia žiadosti o Štipendijný program ŽSR.“

Tešíme sa na Teba

Dôležité upozornenie: 

Súčasťou štipendijnej zmluvy je aj pracovná zmluva na dobu neurčitú. Po úspešnom ukončení štúdia bude Štipendista vyzvaný na jej podpísanie. Pracovná zmluva obsahuje okrem iného aj záväzok Štipendistu odpracovať na ŽSR min. 3 roky v pozícii, ktorá bude vychádzať zo zamerania ukončeného štúdia. V prípade, že zo strany Štipendistu nebude táto pracovná zmluva podpísaná, je povinný ŽSR vrátiť sumu,  ktorá mu bola prostredníctvom štipendijného programu vyplatená.

Ďakujeme za pochopenie.Právne dokumenty