Železnice Slovenskej republiky


Štipendijný program


Štipendijný program ŽSR na stredných školách

V školskom roku 2017/2018 ŽSR spúšťajú jedinečný štipendijný program pre žiakov stredných priemyselných škôl, ktorého súčasťou môžeš byť aj Ty.

Leták k štipendijnému programu pre stredné školy si môžeš stiahnuť tu.

Ak si žiakom 1. až 4. ročníka strednej priemyselnej školy:

Stredná odborná škola

Študijné odbory

Stredná priemyselná škola dopravná,  Študentská 23, Trnava

prevádzka a ekonomika dopravy

elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice

prevádzka a ekonomika dopravy

Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava, Sibírska 1, Trnava

elektromechanik - silnoprúdová technika

Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen

prevádzka a ekonomika dopravy

elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava 

elektrotechnika

Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, Prešov

staviteľstvo

 • ak Tvoj študijný priemer z odborných predmetov je do 2,5 tak máš aj Ty šancu byť súčasťou tohto programu,
 • počas štyroch rokov štúdia Ťa podporíme sumou:
v 1.ročníku 40 EUR/mesiac
v 2.ročníku 60 EUR/mesiac
v 3.ročníku 80 EUR/mesiac
v 4.ročníku 100 EUR/mesiac
 • zabezpečíme Ti odbornú prax na pracoviskách ŽSR,
 • po úspešnom ukončení  štúdia Ťa zamestnáme v danom odbore, ktorý si vyštudoval

Podmienky zaradenia do štipendijného programu:

 • študijný priemer do 2,5
 • úspešné absolvovanie zdravotnej prehliadky a psychologického rozhovoru (vyšetrenia).

Práca u nás má tieto výhody:

 • staneš sa súčasťou stabilnej firmy s dlhoročnou tradíciou,
 • máš možnosť kariérneho rastu,
 • absolvuješ bezplatné pravidelné lekárske prehliadky,
 • budeš pracovať v dynamickom pracovnom prostredí,
 • získaš železničný preukaz na bezplatnú cestu vlakom,
 • môžeš využiť zahraničné cestovné výhody,
 • prispejeme Ti na životné poistenie a doplnkové dôchodkové  sporenie,
 • zabezpečíme Ťa kvalitnou kolektívnou zmluvou,
 • môžeš využívať sociálny program ŽSR,
 • ponúkame Ti rekreačné pobyty na našich strediskách v Strečne a Starom Smokovci.

Uplatniť sa môžeš v nasledovných profesiách:

Stredné priemyselné školy

študijný odbor

profesia

Prevádzka a ekonomika dopravy

dispečer

výpravca

signalista

výhybkár

dozorca výhybiek

kontrolór dopravy

posunovač

 

Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách, Elektrotechnika

technik ICT

operátor GSM-R

vedúci prevádzky

hlavný majster

návestný majster

oznamovací / zabezpečovací dozorca

Naskenuj vyplnenú žiadosť a pošli emailom na: stipendium@zsr.sk.

Alebo odošli poštou na adresu:

Železnice Slovenskej republiky
Generálne riaditeľstvo
Odbor riadenia ľudských zdrojov
Klemensova 8
813 61 Bratislava

Štipendijný program ŽSR na vysokých školách

V školskom roku 2016/2017 ŽSR spustili jedinečný štipendijný program pre študentov Žilinskej univerzity.

Ak si študentom na Žilinskej univerzite na:

 • Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov,
 • Strojníckej fakulte,
 • Elektrotechnickej fakulte,
 • Stavebnej fakulte,
 • Fakulte riadenia a informatiky,

Leták k štipendijnému programu pre vysoké školy si môžeš stiahnuť tu.

máš jedinečnú príležitosť  vstúpiť do Štipendijného programu ŽSR, v ktorom Ťa podporíme nasledovne:

 • do priemeru 1,5 (vrátane) z povinných predmetov / 150 EUR mesačne,
 • do priemeru 2,5 (vrátane) z povinných predmetov / 120 EUR mesačne.

 Podmienky zaradenia do štipendijného programu:

 • úspešné absolvovanie zdravotnej prehliadky a psychologického vyšetrenia v poverenom zariadení,
 • študenti všetkých fakúlt (okrem fakulty PEDAS) Žilinskej univerzity budú môcť vstúpiť do štipendijného programu v 3. ročníku štúdia,
 • študenti Žilinskej univerzity nesmú prekročiť študijný priemer 2,5 z povinných predmetov, podmienka sa vzťahuje na celé obdobie štúdia a pre všetky fakulty.

Špecifické podmienky pre študentov fakulty PEDAS:

 • študenti PEDAS môžu vstupovať do štipendijného programu za presne stanovených podmienok v ktoromkoľvek ročníku (okrem prvého bakalárskeho ročníka) vstupom do prípravy na získanie odbornej spôsobilosti OS 15 - Malá dopravná (zimný semester) a následne OS 19 - Veľká dopravná (letný semester).
 • podmienkou zotrvania v štipendijnom programe v nasledujúcich ročníkoch je úspešné získanie odbornej spôsobilosti OS 19.

 Práca u nás má tieto výhody!           

 • staneš sa súčasťou stabilnej firmy s dlhoročnou tradíciou,
 • máš možnosť kariérneho rastu,
 • absolvuješ bezplatné pravidelné lekárske prehliadky,
 • budeš pracovať v dynamickom pracovnom prostredí,
 • získaš železničný preukaz na bezplatnú cestu vlakom,
 • môžeš využiť zahraničné cestovné výhody,
 • prispejeme Ti na životné poistenie a dôchodkové sporenie,
 • zabezpečíme Ťa kvalitnou kolektívnou zmluvou,
 • môžeš využívať sociálny program ŽSR,
 • ponúkame Ti rekreačné pobyty v našich strediskách v Strečne a Starom Smokovci.

Vyplnenú a podpísanú žiadosť spoločne s prílohami zašli elektronicky na: stipendium@zsr.sk.

Alebo odošli poštou na adresu:

Železnice Slovenskej republiky
Generálne riaditeľstvo
Odbor riadenia ľudských zdrojov
Klemensova 8
813 61 Bratislava

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuj e-mailom alebo na telefónnom čísle: 0904 898 750

„Železnice Slovenskej republiky si vyhradzujú právo na posúdenie žiadosti  v lehote 30 dní od dňa doručenia žiadosti o Štipendijný program ŽSR.“

Tešíme sa na Teba

Dôležité upozornenie: 

Súčasťou štipendijnej zmluvy je aj pracovná zmluva na dobu neurčitú. Po úspešnom ukončení štúdia bude Štipendista vyzvaný na jej podpísanie. Pracovná zmluva obsahuje okrem iného aj záväzok Štipendistu odpracovať na ŽSR min. 3 roky v pozícii, ktorá bude vychádzať zo zamerania ukončeného štúdia. V prípade, že zo strany Štipendistu nebude táto pracovná zmluva podpísaná, je povinný ŽSR vrátiť sumu,  ktorá mu bola prostredníctvom štipendijného programu vyplatená.

Ďakujeme za pochopenie.Právne dokumenty