Železnice Slovenskej republiky


Absolventský program


Železnice Slovenskej republiky ponúkajú absolventom stredných a vysokých škôl, najmä s technickým zameraním, príležitosť uchádzať sa o zaradenie do absolventského programu s cieľom prípravy na pracovné pozície, zodpovedajúce zdravotnému stavu, vzdelaniu a záujmu absolventa.  

Absolventský program zabezpečuje Odbor riadenia ľudských zdrojov  GR ŽSR so zámerom skvalitňovať vekovú a vzdelanostnú štruktúru zamestnancov. Uchádzačom o absolventský program môže byť len absolvent strednej alebo vysokej školy,  ktorý uzatvára 1. pracovný pomer po úspešnom ukončení štúdia v príslušnom kalendárnom roku. Absolvent zaradený do absolventského programu je len ten absolvent, ktorý nemal v období po ukončení štúdia do nástupu do absolventského programu uzatvorený žiaden pracovný pomer.

Absolventi sa prijímajú do pracovného pomeru so ŽSR do evidenčného stavu príslušnej vnútornej organizačnej jednotky na obdobie maximálne 12 mesiacov. Doba absolventského programu je tzv. adaptačnou dobou. Z hľadiska pracovno-právnych predpisov absolventi sú zamestnancami ŽSR, z čoho im vyplývajú vzájomné práva a povinnosti.

Základná adaptačná doba je doba, počas ktorej absolvent nemá samostatný výkon práce. Ak sa absolvent pripravuje na typovú pozíciu, ktorá v zmysle predpisu Z3 vyžaduje overenie odbornej spôsobilosti, trvá adaptačná doba minimálne do doby vykonania odbornej skúšky.

Nakoľko absolvent nemá samostatný výkon práce, je odmeňovaný o jeden stupeň nižšou tarifnou mzdou, ako je typová pozícia, na ktorú sa pripravuje a bez nároku na prémie. Po uvoľnení typovej pozície, na ktorú boli absolventi prijatí a po splnení požiadaviek na zdravotnú, odbornú, prípadne psychickú spôsobilosť, budú absolventi vyradení z adaptačného programu a zaradení do funkcie na dobu neurčitú s tarifnou mzdou určenou pred danú pozíciu.

 Právne dokumenty