Železnice Slovenskej republiky


Absolventský program


Železnice Slovenskej republiky ponúkajú čerstvým absolventom stredných a vysokých škôl, predovšetkým s technickým zameraním, príležitosť uchádzať sa o zaradenie do absolventského programu s cieľom prípravy na pracovné pozície, zodpovedajúce zdravotnému stavu, vzdelaniu a záujmu absolventa.  

Absolventský program realizuje Odbor riadenia ľudských zdrojov  GR ŽSR so zámerom skvalitňovať vekovú a vzdelanostnú štruktúru zamestnancov. Uchádzačom o absolventský program sa rozumejú absolventi stredných a vysokých škôl,  ktorý vstupujú do pracovného pomeru po úspešnom ukončení štúdia. Absolvent zaradený do absolventského programu je len ten absolvent, ktorý nemal v období po ukončení štúdia do nástupu do absolventského programu uzavretý žiaden pracovný pomer.

Absolventi sa prijímajú do pracovného pomeru do evidenčného stavu príslušnej organizačnej jednotky na obdobie 12 mesiacov po prijatí do absolventského programu. Doba absolventského programu je tzv. adaptačnou dobou. Z hľadiska pracovno-právnych predpisov sa absolventi sú zamestnancami ŽSR, z čoho im vyplývajú práva a povinnosti ako samotným zamestnancom ŽSR.

Základná adaptačná doba je doba, počas ktorej nie je absolvent  zaradený na samostatný výkon práce, maximálne však jeden rok. Ak sa absolvent pripravuje na typovú pozíciu, ktorá v zmysle predpisu Z3 vyžaduje odbornú skúšku, trvá adaptačná doba minimálne do doby vykonania tejto skúšky. Nakoľko absolvent nevykonáva samostatný výkon, počas tejto doby je odmeňovaný o jeden stupeň nižšou tarifnou mzdou, ako je typová pozícia, na ktorú sa pripravuje. Po uvoľnení funkcie, na ktorú boli absolventi prijatí a po splnení požiadaviek na zdravotnú, odbornú, prípadne psychickú spôsobilosť, budú absolventi vyradení z adaptačného programu a zaradení do funkcie na dobu neurčitú s tarifnou mzdou určenou pred danú pozíciu.

V prípade záujmu vyplňte online dotazník uchádzača a nezabudnite zaškrtnúť možnosť „Záujem o absolventský program“. 

 Právne dokumenty