Železnice Slovenskej republiky


Absolventský program


Absolventský program ŽSR je program určený absolventom vysokých a stredných škôl.

Jeho cieľom je zabezpečenie požadovanej vzdelanostnej a vekovej štruktúry zamestnancov ŽSR a vytvorenie vhodných podmienok na adaptáciu absolventov vybraných škôl.

ŽSR majú rozvinutú spoluprácu so školami – vysokými, strednými priemyselnými a strednými odbornými školami dopravnými.

Absolventom sa rozumie absolvent školy, ktorý vstupuje do pracovného pomeru ihneď po úspešnom ukončení štúdia, najneskôr k 1.9. príslušného roka.

Absolventi sa prijímajú do pracovného pomeru do evidenčného stavu príslušnej organizačnej jednotky. Absolventi sa posudzujú z hľadiska pracovno-právnych predpisov ako zamestnanci ŽSR. Základná adaptačná doba je doba, počas ktorej nie je absolvent zaradený na samostatný výkon príslušnej pracovnej činnosti, maximálne jeden rok.

Ak sa absolvent pripravuje na funkciu, ktorá v zmysle predpisu Z3 vyžaduje odbornú skúšku, trvá adaptačná doba minimálne do doby vykonania tejto skúšky.

V prípade záujmu vyplňte online dotazník uchádzača a nezabudnite zaškrtnúť možnosť „Záujem o absolventský program“. 

 Právne dokumenty