Železnice Slovenskej republiky


Benefity pre zamestnancov


Sociálny dialóg ŽSR patrí medzi najkvalitnejšie na Slovensku. K jeho výsledkom patria aj nasledovné benefity:

Fond pracovného času:

 • zníženie týždenného fondu pracovného času na 36 hodín bez zníženia mzdy (pre vybrané profesie),
 • pracovný pomer na dobu neurčitú (okrem absolventského programu)
 • uplatnenie pružného pracovného času v súlade so ZP

Pracovné voľno s náhradou mzdy na riešenie dôležitých osobných prekážok v práci:

 • 12 dní za rok pre sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia,
 • 12 dní za rok v prípade vyšetrenia alebo ošetrenia zamestnanca v zdravot. zariadení, 
 • 1 deň v mesiaci pre osamelé ženy a mužov s deťmi do 8 rokov, ZŤP dieťa do 26 rokov

Starostlivosť o zamestnanca v prípade zdravotných problémov:

 • denná výška náhrady príjmu v období PN 60% vymeriavacieho základu počas 10 dní,
 • vyrovnávací príplatok pri strate zdravotnej spôsobilosti na výkon práce,
 • poskytovanie rekondičných pobytov (RP) ako prevencia profesijného poškodenia zdravia,
 • poskytnutie bezplatného psychologického poradenstva,
 • pravidelné lekárske prehliadky v závislosti od veku a funkcie zamestnanca

Odmeny pre zamestnancov:

 • pri životných výročiach 50 a 60 rokov od 100 EUR do 700 EUR, 
 • pri odchode do dôchodku - 100 EUR za každý odpracovaný rok,
 • pri pracovných výročiach zo sociálneho fondu od 70 do 170 EUR

Benefity v oblasti stravovania:

 • poskytnutie 2. stravného lístka v prípade zmeny dlhšej ako 11 hodín,
 • príspevok zo SF na každé hlavné jedlo,
 • bezplatné občerstvenie pri záťaži teplom alebo chladom

Kariérne podmienky

 • každoročný nárast mzdy,
 • celoživotné odborné vzdelávanie a profesijný rozvoj

Príspevky zo sociálneho fondu:

 • na sociálnu výpomoc pri ťaživej situácii v rodine,
 • príspevok pri dlhodobej práceneschopnosti,
 • peňažné dary pre darcov krvi, držiteľov Jánskeho plakety,
 • príspevky na rekreačný pobyt v zariadeniach ŽSR a odborových organizácií,
 • príspevok na regeneráciu pracovnej sily

Podpora zvýšenia kvality života:

 • možnosť doplnkového dôchodkového sporenia v DDS Stabilita, AXA, DDS Tatra Banka, NN Tatry-Sympatia,
 • cestovné výhody vnútroštátne ako aj zahraničné pre zamestnancov ŽSR a ich rodinných príslušníkov (Ok 10 a Ok 12), 
 • príplatok na ubytovanie v sume 350 EUR, poskytovaný po dobu 36 mesiacov pri dochádzke na pracovisko vzdialené 150 a viac km od miesta trvalého bydliska (pre vybrané profesie),
 • príspevok na životné poistenie zamestnancov (Dynamik Ž v Generali poisťovni, a.s.)
 • peňažné podpory z neinvestičného fondu Solidarita pri registrovanom závažnom pracovnom úraze, pri ťaživej životnej situácii, pri živelnej pohrome


Právne dokumenty