Železnice Slovenskej republiky


Zákazky


Železnice Slovenskej republiky, v skrátenej forme "ŽSR" pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác spolufinancovaných z prostriedkov EÚ konajú ako verejný obstarávateľ podľa § 8 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Všetky informácie a dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, ako aj dokumenty po procese verejného obstarávania v rámci zadávania jednotlivých zákaziek sú zverejnené v profile Železníc Slovenskej republiky na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie TU .Právne dokumenty