Železnice Slovenskej republiky


Právne dokumenty


Zmluva o prevádzkovaní dráh

E-faktúra

Kolektívna zmluva

Prístup k informáciÁm

ŽSR zabezpečujú prepravné a dopravné služby, ktoré zodpovedajú záujmom dopravnej politiky štátu a požiadavkám trhu vrátane súvisiacich činností.
Pred tým, než požiadate o informácie, prípadne sprístupnenie informácií podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, prečítajte si prosím nasledovné informácie, ktoré vám môžu pomôcť jednoduchšie dosiahnuť váš cieľ.
Otázky, informácie a sťažností týkajúce sa osobnej dopravy (podmienky prepravy, zľavy, možnosti cestovania, cestovné lístky, koľajové vozidlá - vozne, hnacie vozidlá, redukcia vlakov osobnej dopravy ... ) zasielajte priamo: ZSSK na adresu: info@slovakrail.sk, alebo súkromí dopravcovia: RegioJet a. s. (www.regiojet.sk); LEO Express a.s. (www.le.cz); Arriva vlaky s.r.o. (www.arriva-vlaky.cz).
Taktiež prípadné informácie a sťažnosti týkajúce sa nákladnej dopravy zasielajte na adresu: ZS Cargo:  infoservis@zscargo.sk

Ak Vás však zaujímajú otázky týkajúce sa správy a prevádzky železničnej infraštruktúry (ŽI), poskytovanie služieb súvisiacich s obsluhou ŽI, zriaďovanie a prevádzkovanie železničných, telekomunikačných a rádiových sietí, budovanie a údržba železničnej infraštruktúry, vtedy môžete zaslať svoju Otázku na hovorcu  alebo Žiadosť o informáciu .Právne dokumenty