Železnice Slovenskej republiky


Právne dokumenty


Zmluva o prevádzkovaní dráh

E-faktúra

Kolektívna zmluva

Prístup k informáciÁm

ŽSR zabezpečujú prepravné a dopravné služby, ktoré zodpovedajú záujmom dopravnej politiky štátu a požiadavkám trhu vrátane súvisiacich činností.
Pred tým, než požiadate o informácie, prípadne sprístupnenie informácií podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, prečítajte si prosím nasledovné informácie, ktoré vám môžu pomôcť jednoduchšie dosiahnuť váš cieľ.
Otázky, informácie a sťažností týkajúce sa osobnej dopravy (podmienky prepravy, zľavy, možnosti cestovania, cestovné lístky, koľajové vozidlá - vozne, hnacie vozidlá, redukcia vlakov osobnej dopravy ... ) zasielajte priamo: ZSSK na adresu: info@slovakrail.sk, alebo súkromí dopravcovia: RegioJet a. s. (www.regiojet.sk); LEO Express a.s. (www.le.cz); Arriva vlaky s.r.o. (www.arriva-vlaky.cz).
Taktiež prípadné informácie a sťažnosti týkajúce sa nákladnej dopravy zasielajte na adresu: ZS Cargo:  infoservis@zscargo.sk

Ak Vás však zaujímajú otázky týkajúce sa správy a prevádzky železničnej infraštruktúry (ŽI), poskytovanie služieb súvisiacich s obsluhou ŽI, zriaďovanie a prevádzkovanie železničných, telekomunikačných a rádiových sietí, budovanie a údržba železničnej infraštruktúry, vtedy môžete zaslať svoju Otázku na hovorcu  alebo Žiadosť o informáciu .


Poskytnutie informácií dotknutým osobám v momente získavania osobných údajov:

Spracovateľská činnosť: Vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií

Prevádzkovateľ: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8 , Bratislava 813 61, IČO: 31364501

Účel spracúvania osobných údajov: Osobné údaje sú spracúvané  za účelom vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Právny základ spracúvania osobných údajov: Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné aj na splnenie nasledovnej zákonnej povinnosti:
- Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, ktorá je potrebná na podanie žiadosti o poskytnutie informácie. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné vybaviť žiadosť o poskytnutie informácie.

Bližšie informácie nájdete na www.zsr.sk/ou/Právne dokumenty