Železnice Slovenskej republiky


Miestna železnica Holíč - Hodonín


Stavba železnice, ktorá odbočovala v Holíči z trate StEG Devínska Nová Ves – Skalica, bola koncesionárovi Adolfovi Gmeynerovi a spol. povolená výnosom MO č. 23971/90.IV.19. Železnica sa neďaleko zemskej hranice napojila na bývalú vlečku, spájajúcu od 17.1.1889 stanicu KFNB v Hodoníne s miestnou tabakovou továrňou. Táto lokálka sa stala jedinou miestnou železnicou na území Slovenska, ktorá bola postavená podľa rakúskeho práva, nevzťahovali sa na ňu rozsiahle uhorské zvýhodnenia. Výstavba 4 km dlhej trate stála 680 000 K, prevádzka na nej bola otvorená 16.6.1891.

© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty