Železnice Slovenskej republiky


Uhorská severovýchodná železnica


Nepredpokladané ťažkosti počas výstavby železnice zákonite spôsobili zvýšenie stavebných nákladov. Banka Union ako generálnu dodávateľ vyčíslila po ukončení výstavby toto zvýšenie na 22 846 335 zl. Vyrovnanie s banoku dosiahla spoločnosť Uhorskej severovýchodnej železnice dohodou zo dňa 10.2.1875. Podľa nej obdržala banka Union ako odškodné garantované zlaté priority v nominálnej hodnote 15 mil. zl. Dňa 18.2.1875 bola dosiahnutá aj dohoda o príslušnom vyrovnaní so štátom – zákon č. XLV/1875 následne zvýšil štátnu garanciu výnosov o 275 000 zl ročne, ako zúročenie zlatých priorít v nominálnej hodnote 5,5 mil. zl. Ku konečnému vyrovnaniu spoločnosti s bankou Union došlo v súlade s dosiahnutými dohodami do konca roku 1881, nezaložený dlh spoločnosti pochádzajúci z čias výstavby bol uhradený krátením akciových podielov v rokoch 1884 a 1885. Spoločnosť tým dosiahla úplné vysporiadanie svojich finančných pomerov.

Zvýšenie technickej úrovne železnice zaistila spoločnosť účasťou na štátnej investičnej pôžičke, vypísanej zákonom č. XI/1876, v objeme 1 534 777 zl. Ďalšiu štátnu investičnú pôžičku obdržala spoločnosť v roku 1888. V tom istom roku dosiahla i zvýšenie štátnej garancie výnosov.

Úsilie štátu zjednotiť tarify (predovšetkým nákladné) Uhorskej severovýchodnej železnice s uhorskými štátnymi železnicami nebolo korunované jednoznačným úspechom. Uhorská severovýchodná železnica odolávala novej tarifnej politike a napriek všetkému si zachovala samostatnosť v tarife miestnych železníc a v otázkach prípojovej služby. To sa napokon stalo tiež hlavným dôvodom jej poštátnenia, ktoré sa realizovalo – na základe dohody z 16.5.1890 – zákonom č. XXXI/1890. Skutočné prevzatie prevádzky sa však uskutočnilo až 1.8.1890. Zákon č. II/1891 potvrdil zmluvu o vykúpe železnice. Štát sa pritom zriekol vrátenia už vyplatených preddavkov štátnej garancie výnosov, prevzal záväzok zúročenia a umorenia prioritných a investičných pôžičiek spoločnosti a zaručil akcionárom 5 percentné zúročenie základného kapitálu.

Od 1.1.1889, krátko pred svojim poštátnením, prevzala Uhorská severovýchodná železnica na základe dohody z 23.12.1888, sankcionovanej zákonným článkom č. XIV/1889 prevádzku na tratiach už skôr poštátnenej, avšak na sieť MÁV vtedy nenadväzujúcej Prvej uhorsko-haličskej železnice. Túto prevádzku viedla až do svojho vlastného poštátnenia.

© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty