Železnice Slovenskej republiky


Miestna železnica Prešov - Bardejov


Výstavba a prevádzkovanie miestnej železnice zo stanice KBŽ v Prešove do Bardejova bola Adamovi Bornemiszovi a dr. Fridrichovi Piufsichovi povolená nariadením MO č. 73590/92.VI.7. Koncesionári zamýšľali predĺžiť železnicu cez Dukliansky priesmyk do Gorlíc, pre nedostatok prostriedkov však od tohto zámeru upustili. V priebehu výstavby došlo ku zmene v situovaní stanice v Bardejove, ktorá mala byť pôvodne vzhľadom na náročný terén umiestnená asi 4 km od mesta. Predĺženie železnice o 2,9 km – na 45,1 km – však napokon umožnilo situovať stanicu bližšie k mestu.

Výstavba trate bola náročná a vyžiadala si budovanie zárezov a násypov hĺbky, resp. výšky až 7 metrov. Na trati bolo 8 staníc a 3 zastávky s 8 výpravnými budovami a 1čakárenským prístreškom, rušňové remízy boli umiestnené vo Vyšných Raslaviciach a Bardejove. Na šírej trati, ktorú križovalo 85 úrovňových priecestí, 1 nadchod a 3 podchody, bolo 19 strážnych stanovíšť. Výstavba železnice stála 2 840 000 K a prvý vlak po nej prešiel 11.12.1893.

Prevádzku na železnici vykonávala ešte v roku 1896 spoločnosť vo vlastnej réžii, neskôr ju však prevzala KBŽ. Dopravu tu zabezpečovali 3 rušne, vyrobené lokomotívkou Budapest v roku 1893 (výr. č. 495 – 497). KBŽ ich zaradila do triedy XII a pridelia im inventárne čísla 531 – 533. ČSD im neskôr pridelili čísla 310.511 – 310.513.

© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty