Železnice Slovenskej republiky


Stavby v ochrannom pásme dráhy


 

Stavby na dráhe a v ochrannom pásme dráhy (OPD) rieši zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach § 3 a § 5.

ŽSR - Oblastné riaditeľstvo Trnava (OR Trnava) sa vyjadruje k:

 • stavbám v ochrannom pásme dráhy (OPD)
 • stavbám na pozemku v správe ŽSR - OR Trnava stavbám na dráhe t j. stavbám v obvode dráhy
 • stavbám dráhy
 • Inžinierskym sieťam ŽSR na pozemkoch ŽSR - OR Trnava
 • Inžinierskym sieťam ŽSR na pozemkoch iných vlastníkov
 • Inžinierskym sieťam iných vlastníkov na pozemkoch ŽSR - OR Trnava
 • Investičnému zámeru v OPD a na pozemkoch v správe ŽSR - OR Trnava

Obsah technickej dokumentácie potrebnej na predloženie k vyjadreniu od ŽSR - OR Trnava

Na spracovanie vyjadrenia je potrebné, aby žiadateľ predložil dokumentáciu v tomto minimálnom rozsahu:

 1. ŽIADOSŤ

V žiadosti žiadateľ uvedie:

 • vzťah žiadateľa k stavbe (investor, osoba - firma splnomocnená investorom, projektant),
 • účel, na ktorý vyjadrenie potrebujete (viď hore - investičný zámer, zadanie,...),
 • názov stavby, príp. riešeného stavebného objektu v OPD/ v OD / na pozemku ŽSR,
 • miesto situovania stavby: mesto (mestská časť), obec, ulica, parcelné čísla, kat. územie,
 • názov trate a km poloha pozemku (príp. poloha stavebného objektu, súbehu, križovania),
 • majetkovoprávny vzťah k stavebnému pozemku (vlastník, nájomca - uviesť č. a dátum nájomnej zmluvy, príp. zmluvy o budúcej zmluve),
 • informáciu, či stavba zasahuje na pozemky ŽSR (napr. prípojkami IS) s uvedením č. p. týchto pozemkov, alebo uvedie prehlásenie, že „stavba nezasahuje na pozemky ŽSR“,
 • meno kontaktnej osoby a telefónne číslo (pevná linka, mobil, fax, mail @ adresu), poverenie k zastupovaniu od stavebníka (splnomocnenie).
 1. DOKUMENTÁCIA potrebná k spracovaniu vyjadrenia

a.)  JEDNOTNÁ ŽELEZNIČNÁ MAPA (JŽM)

Mierka 1:1000 v rozsahu podľa charakteru stavby, ktorú je možné za poplatok získať na Železničnej geodézii (Stredisko železničnej geodézie, Železničiarska 1, 811 04 Bratislava, tel. 02/20295440, 4298).

Do JŽM projektant (príp. stavebník) prehľadne zakreslí:

 • stavebný pozemok - okótovať jeho základné rozmery a km polohu krajných hrán stavby vo vzťahu ku železničnej trati,
 • min. vzdialenosť od osi krajnej koľaje a km polohu tohto miesta,
 • ochranné pásmo dráhy (OPD), obvod dráhy (OD),
 • orientáciu trate (napr.: smer Trnava),
 • hlavný stavebný objekt (napr. RD, garáž, záhradná chatka, príp. iná budova, trasa líniovej stavby),
 • vykresliť jeho hlavné rozmery a km polohu vo vzťahu k staničeniu (kilometer) železničnej trate,
 • min. vzdialenosť stavby od osi krajnej koľaje a km poloha tohto miesta,
 • u súbehu líniovej stavby so železničnou traťou zakresliť celý súbeh situovaný v OPD/OD s uvedením km polohy začiatku a konca stavby v OPD, vykresliť všetky min. vzdialenosti od osi krajnej koľaje a ich km polohy vzhľadom k staničeniu dráhy,
 • u križovania so železničnou traťou pretláčaním zakresliť polohu križovania s uvedením žkm, polohu montážnych jám - označiť štartovaciu a cieľovú jamu,
 • u vzdušných križovaní zakresliť žkm polohu križovania a žkm polohu základových jám nad temenom koľajnice,
 • u ČSPH polohu podzemných nádrží, výdajných stojanov, stáčacieho miesta a ku koľaji najbližšieho nadzemného objektu s vykreslením km polohy týchto objektov a ich vzdialenosti od osi krajnej koľaje (požadovaná min. vzdialenosť podzemných nádrží od osi krajnej koľaje je 20 m),
 • všetky inžinierske siete zasahujúce do OPD (aj prípadné novobudované prístupové komunikácie, žumpu a studňu),
 • siete vykresliť celé až po miesto napojenia na siete už jestvujúce,
 • vykresliť km polohu objektu IS najbližšieho k železničnej trati - okótovať od osi krajnej koľaje. Oplotenie - vyznačiť min. vzdialenosť od osi koľaje a km polohu (nové aj jestvujúce).

Poznámka: Poloha objektov vo vzťahu k železničnej trati a iným objektom ŽSR musí vyhovovať príslušným STN a predpisom ŽSR (S4, Ž11, vzorové listy,...).

 

b.)  Kópia KATASTRÁLNEJ MAPY so zakreslením:

 • stavebného pozemku - zakresliť jeho hlavné rozmery a km polohu vo vzťahu k železničnej trate

            a farebne ohraničiť:

 • orientáciu trate (napr. smer Trnava),
 • hlavný stavebný objekt (napr. rodinný dom, príp. iná budova, líniové stavby,...), u ktorého je potrebné zakresliť :
 • jeho km polohu vo vzťahu k železničnej trati a hlavné rozmery stavebného objektu,
 • všetky inžinierske siete, zasahujúce do OPD (aj prípadnú žumpu, studňu a napojenia na siete jestvujúce + pôvodnú katastrálnu mapu (bez zákresu).

Poznámka: V prípade, že pre predmetný úsek (TÚ) JŽM nejestvuje, je možné predložiť kópiu katastrálnej mapy, prípadne inú situáciu v M 1:1000 v rozsahu podľa charakteru stavby dotýkajúcu sa záujmov ŽSR, ktorá však okrem údajov podľa bodu „a“, musí byť doplnená o zakreslenie osi krajnej koľaje a staničenie trate.

 1. DOKLADY (len kópie)

preukazujúce majetkovoprávny vzťah k pozemku (list vlastníctva, výpis katastra nehnuteľnosti, kúpna zmluva , nájomná zmluva, zmluva o budúcej zmluve a pod.). Pri inžinierskych stavbách, prechádzajúcich cez pozemky ŽSR je žiadateľ povinný si zabezpečiť vyjadrenie od ŽSR – OR Trnava alebo ŽSR - Oblastnej správy majetku Trnava (podľa vlastníka pozemku) o vysporiadaní majetkovoprávnych vzťahov (zriadení vecného bremena).

 1. PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA (v prípade realizácie zámeru)

vyhotovenú oprávnenou osobou alebo u jednoduchých stavieb osobou s príslušným odborným vzdelaním.

ADRESOVANIE ŽIADOSTI

Žiadosť o vyjadrenie zasielajte na adresu:

ŽSR, OR Trnava, Bratislavská 2/A, 91702  Trnava

e-mail: ORTT.sekretariat@zsr.sk

Tel.: 033 229 4266

Prenájom a odpredaj majetku ŽSR v obvode OR Trnava zabezpečuje :

Oblastná správa majetku Trnava, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava

e-mail: OSMTT@zsr.sk

Tel.: 033 229 2108

UPOZORNENIE

Všetky stavby (platí to aj pre stavby jednoduché a drobné), ktoré zasahujú do OPD v obvode OR Trnava (mapa OR Trnava), je potrebné prerokovať na OR Trnava. Následne vydá Odbor 230 – Odbor expertízy Generálneho riaditeľstva ŽSR súhrnné stanovisko za ŽSR.

V zmysle zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, všetky stavby, po oboch stranách dráhy, zasahujúce do OPD, priestoru, ktorého hranice sú vymedzené zvislými plochami v určenej vzdialenosti od hranice obvodu dráhy, zriadené na ochranu dráhy, jej prevádzky a dopravy na nej, možno zriadiť len so súhlasom prevádzkovateľa dráhy (ŽSR) a záväzného stanoviska Ministerstva dopravy a výstavby SR, Sekcie železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15.

Upozorňujeme, že bez záväzného stanoviska, ktoré vydáva Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, nemôže byť na stavbu v OPD vydané stavebné povolenie.

Pre majetkovoprávne záležitosti v OPD uvádzame, že územná pôsobnosť Oblastnej správy majetku Trnava sa zhoduje s obvodom OR Trnava.

Poznámka: Stavby v OPD v hraničných územiach medzi jednotlivými Oblastnými riaditeľstvami a Oblastnými správami majetku je potrebné konzultovať.Právne dokumenty