Železnice Slovenskej republiky


Výkonné pracoviská úseku železničnej infraštruktúry


VÝKONNÉ PRACOVISKÁ SEKCIÍ ŽELEZNIČNEJ INRAŠTRUKTÚRY

Sekcia železničných tratí a stavieb

Bratislavská 2/A, Trnava; Tel: 033 229 4109; e-mail: ORTT_SZTS@zsr.sk

 • realizácia údržby, obnova a rekonštrukcia objektov železničného zvršku, železničného spodku, priepustov, nástupíšť, tunelov, priepustných konštrukcií, odvodňovacích zariadení a ostatných stavieb na železničnej dopravnej ceste,
 • poskytnutie koľajovej mechanizácie na zimnú údržbu úsekov dopravnej cesty a koľajiska vlečiek,
 • vykonávanie údržby, opráv a odborného dohľadu nad stavom koľajiska a zariadení železničných vlečiek,
 • realizácia opravných prác koľajovou mechanizáciou (strojné podbíjačky, strojná čistička štrkového lôžka, čističky za hlavami podvalov, stroje na úpravu štrkového lôžka, stroje na úpravu a odvodnenie priekop, vákuový vysávač, koľajové kosačky a krovinorezy do priemeru porastov 20 cm a iné),regenerácia a zváranie koľajníc elektrokontaktným zváraním (stabilné a pojazdné),
 • konzultačné a odborné poradenstvo v oblasti železničných tratí a stavieb.

Strediská miestnej správy a údržby :

 Traťové obvody

Mechanizačno - dopravné strediská

Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky

Sládkovičova 2, 920 41 Leopoldov; Tel: 033 229 7420; e-mail: ORTT_SOZT@zsr.sk

 • plánovaná údržba a okamžité opravy zariadení OZT,
 • spolupráca pri tvorbe podmienok pre prevádzkové overovanie zariadení OZT, vyhodnocovanie prevádzkového overovania a prototypových skúšok,
 • vykonávanie rozborov a analýz prevádzky zariadení zabezpečovacej, oznamovacej a káblovej techniky, poruchovosti a technických závad zariadení OZT a ich výlukovej činnosti,
 • spolupráca pri uvádzaní nových zariadení OZT do prevádzky,
 • prehliadky, diagnostika a kontrolne merania pre oblasť údržby zariadení OZT,
 • kontrola kvality technickej údržby a prevádzky zariadení OZT,
 • vykonávanie stredných opráv zariadení OZT,
 • servisná činnosť vzdušného a káblového vedenia (metalické a optické),
 • komplexné rekonštrukcie zariadení OZT.

Strediská miestnej správy a údržby :

 Zabezpečovacia technika

 Oznamovacia technika

 • BRATISLAVA, Námestie Franza Liszta 1, 810 04 Bratislava,02 2029 7843, SMSUOZTOT.BA@zsr.sk

 Káblová  technika

GSM - R

Servis a opravy

Sekcia elektrotechniky a energetiky

TRNAVA, Kollárova 36, 917 95 Trnava; Tel: 033 229 5580; e-mail: SEEBA@zsr.sk

 • realizácia činností charakteru plánovanej a okamžitej údržby na elektrotechnických zariadeniach,
 • opravy, modernizácie a komplexné rekonštrukcie elektrotechnických zariadení,
 • odstraňovanie porúch, havárií a mimoriadností v železničnej prevádzke na elektrotechnických zariadeniach,
 • vykonávanie technických dozorov pri stredných opravách, komplexných rekonštrukciách a obnovách elektrotechnických zariadení,
 • zabezpečovanie pracovísk a dozoru pri prácach na elektrotechnických zariadeniach vysokého a veľmi vysokého napätia pre ŽSR a mimo železničné organizácie,
 • spolupráca pri zavádzaní nových zariadení EE v rámci ŽSR so štátnym odborným technickým dozorom,
 • uvádzanie náhradných zdrojov energie do prevádzky, vrátane obsluhy a servisu,
 • opravy a revízie distribučných a trakčných transformátorov,
 • vytyčovanie trás, vyhľadávanie a odstraňovanie porúch na podzemných káblových rozvodoch pre ŽSR aj externé prostredie.

Strediská miestnej správy a údržby :

 Trakčné vedenie

Silnoprúdové zariadenia

Špeciálne zariadeniaPrávne dokumenty