Železnice Slovenskej republiky


Parné rušne - rekonštrukcia parných rušňov


V období hospodárskej krízy na prelome 20. a 30. rokov boli dodávky nových rušňov z ekonomických dôvodov obmedzené, naproti tomu väčšia pozornosť bola venovaná rekonštrukcii starších a menej hospodárnych rušňov. Z rekonštruovaných strojov sa na Slovensku uplatnili rušne radu 353.1 (vznikli prestavbou rušňov radu 354.0 bývalého radu 229 kkStB) a 365.3 (prestavba štvorvalcových rušňov radu Ip KBŽ). Rekonštrukcie spočívali predovšetkým v zmene štvorvalcových rušňov na dvojvalcové, v dosadzovaní prehrievačov, vo výmene plochých posúvačov za piestové a v prípade radu 353.1 i v zmene usporiadania rušňa z 1‘C 1‘ na 1’C 2‘. V oboch spomenutých prípadoch boli prestavby veľmi úspešné. Vykonávali ich železničné dielne v Českej Třebovej a lokomotívka ČKD.

© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty