Železnice Slovenskej republiky


Údaje pre celé riešené územie


Údaje pre celé riešené územie

Celková plocha sledovaného územia je 674,9 km2.
Počet obyvateľov v sledovanom území je 386 115, stav v roku 2021 podľa REGOB.

Tabuľka 2 Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre celé územie,

Pásmo hodnôt [dB]

Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn

 Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn

Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc

996*

1226**

996*

1226**

50 – 54 

36100

95100

99100

68100

102100

55 – 59 

38500

76100

110200

29100

33500

60 – 64 

19900

34900

42200

9700

12500

65 – 69 

8 100

13700

18200

2700

3400

70 <

-

-

-

1100

1800

70 - 74 

2400

3800

4900

-

-

75 <

1300

1300

2400

-

-

996*) – hodnoty stanovené v súlade so smernicou [4]
1226**) - hodnoty stanovené v súlade s delegovanou smernicou [5]

Tabuľka 3 Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre celé územie,

podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. h/

Pásmo hodnôt [dB]

Počet ľudí v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Ldvn

Počet ľudí v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Lnoc

50 – 54

9200

7100

55 – 59

7200

5200

60 – 64

6200

1900

65 – 69

2600

300

70 <

-

1600

70 - 74

800

-

75 <

1100

-

Tabuľka 4 Celková plocha, počet ľudí a bytov v pásmach hladín hlukového indikátora Ldvn, pre celé územie, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. i/

Pásmo hodnôt Ldvn [dB]

Plocha vystavená hladinám Ldvn [km2]

Odhadovaný počet bytov v oblasti

Odhadovaný počet obyvateľov, ktorí žijú v oblasti 996*

Odhadovaný počet obyvateľov, ktorí žijú v oblasti 1226**

55 <

395

70200

129800

177900

65 <

110

11800

18800

25500

75 <

32

1300

1300

2400

996*) – hodnoty stanovené v súlade so smernicou [4]
1226**) - hodnoty stanovené v súlade s delegovanou smernicou [5]
Právne dokumenty