Železnice Slovenskej republiky


Záver


Záver

V správe sú uvedené súhrnné výsledky zo spracovania strategickej hlukovej mapy v okolí väčších železničných dráh v správe ŽSR, pre stav prevádzky v roku 2021, pre potreby spracovania súhrnnej správy za Slovenskú republiku Úradom verejného zdravotníctva SR pre Európsku komisiu. Správa zohľadňuje požiadavky na údaje, ktoré musí správca väčších ciest poskytnúť úradu. Tieto sú uvedené v [1] a [2], resp. smernici [3] a v [7].

Údaje zo spracovania strategickej hlukovej mapy budú použité pri vypracovaní akčných plánov ochrany pred hlukom v zmysle súvisiacej legislatívy. Výsledky budú sprístupnené verejnosti prostredníctvom internetovej prezentácie.

Literatúra

[1] Zákon SR č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí

a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov (v platnom znení)

[2] Nariadenie vlády SR č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom (v platnom znení).

[3] Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku

[4] Smernica Komisie (EU) 2015/996, ktorou sa ustanovujú spoločné metódy posudzovania hluku podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES

[5] Delegovaná smernica Komisie (EU) 2018/1226, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES, pokiaľ ide o spoločné metódy posudzovania hluku

[6] Smernica Komisie (EU) 202/367, ktorou sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES, pokiaľ ide o stanovenie metód posudzovania škodlivých účinkov environmentálneho hluku

[7] Vykonávajúce rozhodnutie Komisie (EU) 2021/1697, ktorým sa zriaďuje povinný register údajov a povinný mechanizmus výmeny digitálnych informácií v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES

[8] Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č.195/2005 z.z. o podrobnostiach o požadovaných údajoch poskytovaných k strategickým hlukovým mapám.

[9] Vestník MZ SR čiastka 55-60/2005, Odborné usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje postup pri vypracovaní strategických hlukových máp číslo: OŽPaZ/5459/2005 zo dňa 28.11.2005

[10] Vestník MZ SR čiastka 56-60/2006, Odborné usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení Odborné usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje postup pri vypracovaní strategických hlukových máp číslo: OŽPaZ/5459/2005 zo dňa 28.11.2005, OHŽP/6112/2006 zo dňa 14.11.2006.

[11] Hodnotenie a kontrola environmentálneho hluku, Konečná správa, apríl 2005, AGRIFOR Consult.

[12] Data Dictionary, Definition of Noise Directive Dataflow 4 and 8, dataset, European Environmental Agency, created Juni 2022

[13] Delivery guide for Enviromental Noise Data, sumnision of DF4-DF8: Strategic noise maps for major roads, major railways and agglomerations, ETC december 2018

[14] Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií (v platnom znení).Právne dokumenty