Železnice Slovenskej republiky


Obchodné podmienky vykonania diela


Obchodné podmienky vykonania diela

( ďalej len „OPVD“ )

I. Predmet Objednávky

1.    Zhotoviteľ sa zaväzuje pre Objednávateľa vykonať Dielo špecifikované v Objednávke.

2.    Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané Dielo zaplatiť dohodnutú cenu.

3.    Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v súlade s Objednávkou, riadne a včas, a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení Objednávky konať s odbornou starostlivosťou, prostredníctvom odborne spôsobilých osôb a dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy, týkajúce sa Diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, interných predpisoch Objednávateľa a v Objednávke. Zhotoviteľ začatím plnenia Objednávky potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy Objednávateľa súvisiace s Dielom.

4.          Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo najmä v súlade so zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov., vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach a podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a podľa pokynov výrobcu.

5.            Zmluvné strany sa dohodli, že cena Diela podľa Objednávky je stanovená ako maximálna.

II. Cena

1.            Cena Diela je dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena uvedená v Objednávke je bez DPH. K cene bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov.

2.            V cene Diela sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú pri vykonávaní Diela podľa Objednávky.

III. Čas a miesto vykonania Diela

1.            Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo v lehote resp. v termíne uvedenom v Objednávke. Miesto vykonania Diela je uvedené v Objednávke.

IV.          Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody

1.            Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať nasledujúci pracovný deň. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu. Úhrada faktúry bude realizovaná prevodným príkazom na účet Zhotoviteľa uvedený na faktúre. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na cenu Diela.

2.            Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať najskôr v deň prevzatia Diela, ale najneskôr do 15 dní po riadnom prevzatí Diela Objednávateľom.

3.            Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov ako aj jednotný kód výrobkov podľa klasifikácie produkcie. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj číslo Objednávky. Povinnou prílohou faktúry je vždy preberací protokol podpísaný oprávnenou osobou Objednávateľa a prípadne ďalšie náležitosti stanovené v Objednávke. Korešpondenčná adresa pre zasielanie faktúr je uvedená v Objednávke.

4.            V prípade dodávok stavebných prác alebo dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou, ktoré patria do sekcie F Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH, musí každá faktúra obsahovať dvojmiestny (xx)kód Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností  a text „prenesenie daňovej povinnosti“.

5.            Na základe súhlasu Objednávateľa, podmienky získania ktorého sú uvedené na webovom sídle www.zsr.sk, je Zhotoviteľ oprávnený zaslať faktúru aj elektronickou formou na e-mailovú adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk vo formáte PDF. Prílohy elektronickej faktúry sa Zhotoviteľ zaväzuje doručiť aj v listinnej podobe na adresu uvedenú v Objednávke. 

6.            V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti a/alebo požadované prílohy, Objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť Zhotoviteľovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry Zhotoviteľovi.

7.            Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je Zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

8.            Za nedodržanie lehoty resp. termínu plnenia podľa Objednávky je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny Diela vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však 50 € za každý aj začatý deň omeškania. Právo Objednávateľa na náhradu škody tým nie je nijako dotknuté.

9.            V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením reklamovanej vady v zmysle čl. V. bod 4 týchto OPVD je Zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 1 % z  ceny Diela za každý, i začatý deň omeškania s riadnym vybavením reklamácie uplatnenej Objednávateľom v zmysle článku V. bodu 4. týchto OPVD, najmenej však 50 € za každý aj začatý deň omeškania.

10.          V prípade, že Zhotoviteľ aj napriek upozorneniu zo strany Objednávateľa nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky výkonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Objednávkou, internými predpismi Objednávateľa, platnými technickými normami a všeobecne záväznými predpismi, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z celkovej ceny Diela za každé takéto porušenie.

11.          Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči Objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutá neplatnosť úkonu postúpenia. Právo Objednávateľa na náhradu škody tým nie je nijako dotknuté.

12.          Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky vyplývajúce z Objednávky bez písomného súhlasu Objednávateľa jednostranne nezapočíta  proti pohľadávke Objednávateľa.

13.          Zhotoviteľ najneskôr ku dňu začatia plnenia Objednávky predloží Objednávateľovi vyhlásenie o tom, či je závislou osobou voči ŽSR v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči ŽSR v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. V prípade porušenia tejto povinnosti je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 €, za každé takéto porušenie.

14.          Výška zmluvnej pokuty sa bude určovať zo sumy bez DPH.

15.          Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí Objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti s plnením podľa Objednávky. Ak vznikne Objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách v dôsledku porušenia povinností zo strany Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný a je povinný Objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Formou úhrady vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej škody. Škoda sa nahrádza v plnej výške. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej Zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá Zhotoviteľ. Právo Objednávateľa na náhradu škody nie je uplatnením zmluvnej pokuty v zmysle príslušných ustanovení týchto OPDT nijako dotknuté.

V. Zodpovednosť za vady

1.            Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané v súlade s ustanoveniami Objednávky, podľa technických noriem, interných predpisov Objednávateľa a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, vykonávacích predpisov a že bude spôsobilé k zmluvnému účelu. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku v trvaní 24 mesiacov. Na technológie, zariadenia a iné dodané komponenty dáva Zhotoviteľ takú záruku, akú dáva ich výrobca, najmenej však 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

2.            V prípadoch neupravených v tomto článku sa na zodpovednosť za vady budú aplikovať primerane ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. Zistené a uplatnené vady Diela je Zhotoviteľ povinný odstrániť bez nároku na odmenu.

3.            Záručná doba bude vždy predĺžená o časové obdobie po prevzatí Diela, počas ktorého bola vada odstraňovaná a to o dobu odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do odstránenia reklamovanej vady. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba ohľadom vymenenej veci v trvaní 24 mesiacov, v prípade technológií, zariadení a iných komponentov, v trvaní záruky, akú dáva výrobca zariadenia, najmenej však 24 mesiacov.

4.            Vady Diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí Objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne zaslaním emailovej správy na emailovú adresu Zhotoviteľa s uvedením popisu, ako sa vady prejavujú. Zhotoviteľ je povinný v deň odoslania emailovej správy Objednávateľom potvrdiť jej prijatie a písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je Zhotoviteľ povinný odstrániť bezodplatne a bezodkladne najneskôr v lehote do 10 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany Objednávateľa v prípade, ak na odstránenie vady je možné použiť bežne dostupné náhradné diely. V prípade, že Zhotoviteľ v tejto lehote vady neodstráni, má Objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady Zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody v plnej výške.

VI. Bezpečnosť zamestnancov a technických zariadení

1.            Zmluvné strany pred začatím plnenia podľa Objednávky, ak to povaha Diela pripúšťa, uzatvoria „Dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 452 predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“.

2.            Zhotoviteľ je v súlade s bodom 1. tohto článku povinný uzatvoriť „Dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ najneskôr do začatia vykonávania Diela v zmysle Objednávky. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotoviteľ nie je oprávnený začať vykonávať Dielo v zmysle Objednávky. Pokiaľ Zhotoviteľ túto dohodu neuzavrie, je Objednávateľ oprávnený postupovať podľa čl. X bod 3 týchto OPVD.

3.            Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP, ktoré vykoná určený zástupca Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný následne poučiť všetkých svojich zamestnancov ako aj iné osoby vykonávajúce Dielo za Zhotoviteľa o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP.

VII. Postavenie Zhotoviteľa

1.            V prípade, že Zhotoviteľ deklaruje, že má implementovaný systém manažérstva kvality, environmentu alebo bezpečnosti (certifikovaný alebo necertifikovaný), je povinný na základe žiadosti Objednávateľa umožniť povereným zamestnancom Objednávateľa vykonať vo svojich prevádzkach audit zameraný na overenie dodržiavania tohto systému.

2.            Zhotoviteľ, ktorý spĺňa definičné znaky partnera verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa zaväzuje neplniť Objednávku skôr ako bude zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“). Ak Zhotoviteľ poruší túto povinnosť, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny Diela dohodnutej v Objednávke, minimálne však vo výške 300 €.

3.            Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení Objednávky nepodieľal subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v RPVS. Ak Zhotoviteľ poruší túto povinnosť je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny Diela dohodnutej v Objednávke, minimálne však vo výške 300 € za každý jednotlivý prípad (jedného subdodávateľa). Zmluvnú pokutu možno za porušenie tejto povinnosti vo vzťahu k tomu istému subdodávateľovi udeliť aj opakovane, maximálne však 1x za kalendárny mesiac. 

4.            Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase doručenia Objednávky nebol v úpadku, tak ako je definovaný v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5.            Zhotoviteľ nesmie previesť svoje práva vyplývajúce z Objednávky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V opačnom prípade je takýto prevod práv neplatný.

VIII. Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s priamymi subdodávateľmi

1.            Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného Zhotoviteľa.

2.            Ak Objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva príslušnú časť realizácie Diela riadne môže od Zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný odo dňa doručenia žiadosti prestať plniť príslušnú časť Diela prostredníctvom takéhoto subdodávateľa, čo nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa plniť riadne a včas.

3.            V prípade ak Zhotoviteľ napriek doručeniu žiadosti o náhradu za subdodávateľa podľa bodu 2. tohto článku bude ďalej príslušnú časť Diela plniť prostredníctvom subdodávateľa o náhradu ktorého Objednávateľ žiadal, Zhotoviteľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny Diela uvedenej v Objednávke, najmenej však vo výške 300 €.

IX. Zodpovednosť za škodu a prechod nebezpečenstva vzniku škody

1.            Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí Objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti s vykonávaním Diela podľa Objednávky. Ak vznikne Objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách v dôsledku porušenia povinností zo strany Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný a je povinný tieto vzniknuté škody Objednávateľovi uhradiť. Formou úhrady vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej škody. 

2.            Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej Zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá Zhotoviteľ.

3.            Zhotoviteľ je povinný nahradiť škodu v plnej výške bez ohľadu na to, či porušenie povinnosti ,v dôsledku ktorej škoda vznikla, je zabezpečená zmluvnou pokutou.

4.            Zodpovednosť za škodu, spôsobenú porušením povinnosti v súvislosti s Objednávkou ktoroukoľvek zmluvnou stranou, sa spravuje ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a príslušnými právnymi predpismi o náhrade škody.

5.            Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele znáša Zhotoviteľ počas doby, v ktorej bola vec, ktorá je predmetom plnenia Diela, v sfére dispozície Zhotoviteľa, ako aj v prípade, ak v uvedenej dobe došlo k udalosti, ktorá sa neskôr prejavila ako príčina vzniku škody.

X. Ukončenie zmluvného vzťahu

1.            Zmluvný vzťah založený Objednávkou môže zaniknúť:

a)            dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok,

b)            odstúpením v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo v prípadoch uvedených v Objednávke alebo v bodoch 3., 4., 5. a 6. tohto článku OPVD,

c)            písomným oznámením Objednávateľa, ak nastanú dôvody podľa bodu 2 tohto článku OPVD.

2.            Objednávateľ je oprávnený písomne oznámiť Zhotoviteľovi, že zmluvný vzťah založený Objednávkou zaniká, ak nastali nasledovné dôvody:

a)            ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho subdodávateľom v súvislosti s plnením podľa Objednávky,

b)            Zhotoviteľ bol právoplatným rozhodnutím súdu vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Doručením písomného oznámenia podľa tohto bodu zmluvný vzťah založený Objednávkou zanikne (s účinkami ex nunc).

3.            Nasledovné porušenia zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa sa považujú za podstatné s právom Objednávateľa bez ďalšieho od Objednávky písomne odstúpiť:

a)            ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením ktoréhokoľvek svojho záväzku o viac ako 15 dní,

b)            ak Dielo nebude spĺňať dohodnuté kvalitatívno-technické parametre a podmienky jeho zhotovenia, ktoré boli stanovené Objednávkou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými technickými normami a internými predpismi Objednávateľa, pričom nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu a náhradu škody tým nie sú dotknuté,

c)            ak Zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví plnenie Diela podľa Objednávky z iných dôvodov ako dôvodov na strane Objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré Zhotoviteľ nemohol predvídať v čase začatia plnenia Objednávky ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať,

d)            ak Zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa bodu 2 článku VI. týchto OPVD,

e)            ak Zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 2 článku VII. týchto OPDT,

f)             ak sa na plnení Objednávky podieľa subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v  RPVS,

g)            ak Zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa bodu 2 v článku VIII. týchto OPVD.

4.            Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bode 3 tohto článku OPVD odstúpiť od Objednávky aj v prípade, ak Zhotoviteľ porušil ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Objednávky alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov, technických noriem a interných predpisov Objednávateľa. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Objednávky už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Zhotoviteľa, pričom Objednávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní Zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od Objednávky. Objednávateľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.

5.            Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Objednávky okrem prípadov uvedených v §344 a nasl. Obchodného zákonníka aj v prípade, ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry vystavenej podľa článku IV. bod 1. týchto OPVD o viac ako 60 dní.

6.            Zhotoviteľ je oprávnený od Objednávky odstúpiť aj v prípade, ak Objednávateľ opakovane závažným spôsobom poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Objednávky alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Objednávky už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní Objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od Objednávky. Zhotoviteľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.

7.            Odstúpením od Objednávky podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán z Objednávky s výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Objednávky, nárokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady plnenia, ktoré bolo do momentu odstúpenia zrealizované, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím plnenia vykonaného do momentu odstúpenia, povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 9 tohto článku týchto OPVD, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného Objednávkou.

8.            Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od Objednávky bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade odstúpenia od Objednávky predmet Objednávky alebo jeho časť, ktorá bola vykonaná a uhradená do momentu odstúpenia, ostáva výhradným majetkom Objednávateľa. Veci, ktoré do odstúpenia od Objednávky neboli Objednávateľom uhradené, prevezme od Objednávateľa Zhotoviteľ na vlastné náklady v čase a mieste určenom Objednávateľom, a to bezodkladne na výzvu Objednávateľa, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od doručenia výzvy Objednávateľa.

9.            Po odstúpení od Objednávky je Zhotoviteľ povinný počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej Objednávateľovi nevykonaním Diela príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia.

10.          Po odstúpení od Objednávky zo strany Zhotoviteľa pre porušenie povinností Objednávateľom je Objednávateľ povinný uhradiť cenu Diela, alebo jeho časť, ktorá bola vykonaná a prevzatá do momentu odstúpenia.

11.          Objednávateľ môže zmluvný vzťah založený Objednávkou vypovedať písomne, a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 2 (dva) kalendárne mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená Zhotoviteľovi. Uplynutím výpovednej lehoty zmluvný vzťah založený Objednávkou zaniká.

XI. Záverečné ustanovenia

1.            Tieto OPVD, ktoré sú súčasťou Objednávky, sú záväzné od 20.06.2018. Objednávateľ je oprávnený jednostranne zmeniť a/alebo doplniť tieto OPVD, alebo úplne nahradiť ich doterajšie znenie novým znením, s čím Zhotoviteľ výslovne súhlasí.

2.            Zmeny a doplnky Objednávky je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými     zástupcami oboch zmluvných strán.

3.            V prípade, ak niektorá zmluvná strana pri plnení Objednávky alebo v súvislosti s jej plnením bude sprístupňovať druhej zmluvnej strane osobné údaje dotknutej osoby, je zmluvná strana sprístupňujúca osobné údaje povinná najneskôr pri prvom sprístupnení predložiť súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktorý bude spĺňať všetky náležitosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) s výnimkou prípadov upravených v zákone o ochrane osobných údajov a GDPR. V prípade, ak niektorá zmluvná strana má v súvislosti s plnením Objednávky spracúvať osobné údaje v mene druhej zmluvnej strany, Zhotoviteľ nezačne s plnením Objednávky skôr ako zmluvné strany medzi sebou neuzavrú Zmluvu o spracúvaní osobných údajov podľa ustanovení § 34 zákona o ochrane osobných údajov a v súlade s článkom 28 bodom 3 GDPR. Ak niektorá zmluvná strana v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR sprístupní druhej zmluvnej strane osobné údaje dotknutej osoby bez predloženia súhlasu na spracúvanie osobných údajov alebo poruší zákon o ochrane osobných údajov a GDPR inak, porušujúca zmluvná strana je povinná druhej zmluvnej strane nahradiť všetku škodu, ktorá jej tým vznikne vrátane nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením si opodstatnených nárokov dotknutej osoby a tiež nákladov v súvislosti s úhradou sankcií právoplatne uložených zo strany príslušných štátnych orgánov.

4.            Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené Objednávkou, vrátane týchto OPVD ako aj vzťahy z nich vyplývajúce, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5.            Ustanovenia Objednávky a jej príloh majú prednosť pred ustanoveniami týchto OPVD.

6.            Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými Objednávateľ oboznámil Zhotoviteľa počas plnenia Objednávky, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia podľa Objednávky a to bez časového obmedzenia.

7.            Písomnosti týkajúce sa Objednávky doručené poštou na adresu adresáta sa považujú za doručené priamo do jeho vlastných rúk, aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná, a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť späť vrátená odosielateľovi.

8.            Rozhodné právo je právo Slovenskej republiky, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov z Objednávky je ten súd, ktorý je vecne a miestne príslušným vec prejednať a rozhodnúť podľa práva Slovenskej republiky (s vylúčením kolíznych noriem).

9.            V prípade, ak dôjde k zrušeniu niektorého z právnych predpisov, na ktoré tieto OPVD odkazujú, použije sa na úpravu práv a povinností zmluvných strán ten právny predpis, ktorý zrušený právny predpis nahrádza.

10.          Zhotoviteľ začatím plnenia podľa Objednávky potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii Diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu a včasnému zhotoveniu Diela potrebné.Právne dokumenty