Železnice Slovenskej republiky


Obchodné podmienky dodania tovaru


Obchodné podmienky dodania tovaru

( ďalej len „OPDT“ )

I. Predmet Objednávky

1.   Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar špecifikovaný v Objednávke a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru. Kupujúci sa zaväzuje za riadne dodaný tovar zaplatiť dohodnutú cenu. Tovar sa považuje za riadne dodaný až po overení množstva, kvality a úplnosti sprievodných dokladov, potrebných na prevzatie a užívanie tovaru (v slovenskom jazyku), k nemu vystavených. V prípade ich nesúladu s podmienkami stanovenými Objednávkou, má Kupujúci právo tovar odmietnuť. Predávajúci vyhlasuje, že je vlastníkom tovaru a ním dodávaný tovar nie je zaťažený právami tretích osôb.

II. Cena

1.   Cena tovaru je dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena uvedená v Objednávke je bez DPH a  je stanovená pre každú položku samostatne. Ku kúpnej cene bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov.

III. Lehota dodania tovaru

Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote resp. termíne uvedenom v Objednávke. Kupujúci preberá tovar len v pracovných dňoch, a to v čase od 6.30 do 14.00 hodiny, v inom čase len po predošlej písomnej dohode s Konečným príjemcom alebo Kupujúcim.

IV. Dodacie podmienky

1.   Pokiaľ v Objednávke nie je dojednané inak, pre dodanie tovaru platí štandardná dodacia podmienka DDP sklad ŽSR, v závislosti na adrese vnútornej organizačnej zložky Kupujúceho podľa INCOTERMS 2010.

2.   Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza na Kupujúceho prevzatím tovaru Kupujúcim. Prevzatie riadne dodaného tovaru Kupujúci Predávajúcemu potvrdí písomne (napr. potvrdením dodacieho listu, vážneho lístku, príslušnej časti prepravného listu CMR, či iného prepravného dokladu).

3.   Predávajúci je povinný (ak je to s prihliadnutím na druh tovaru relevantné) spolu s tovarom dodať Kupujúcemu technickú dokumentáciu, špecifikácie a atesty o vykonaných skúškach a použitých materiáloch a iných listín.

4.   Vykládku tovaru zabezpečí Predávajúci na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Predávajúci zodpovedá za dodržiavanie predpisov BOZP osobami vykonávajúcimi vykládku tovaru.

5.   Tovar sa považuje za riadne dodaný Kupujúcemu okamihom, kedy ho Kupujúci v mieste dodania od Predávajúceho prevezme. Prevzatie Tovaru a dokumentácie v mieste dodania Kupujúci potvrdí podpisom dodacieho listu, prostredníctvom kontaktnej osoby alebo prostredníctvom inej osoby oprávnenej v mieste dodania tovar prevziať. Dodací list je písomný dokument, ktorým kontaktné osoby zmluvných strán potvrdia dodanie tovaru Predávajúcim Kupujúcemu. Dodací list bude obsahovať najmä, nie však výlučne, špecifikáciu dodaného tovaru, vrátane typového označenia výrobku, označenie výrobným číslom, rozmer, množstvo v mernej jednotke, hmotnosť tovaru a číslo materiálovej položky (interné označenie tovaru u Kupujúceho), pečiatku preberajúceho skladu a podpis preberajúcej osoby oprávnenej prevziať tovar za Kupujúceho, adresu miesta a dátum prevzatia tovaru, číslo Objednávky, meno a priezvisko vodiča pozemného motorového vozidla uvedené čitateľne paličkovým písmom a jeho podpis, evidenčné číslo pozemného motorového vozidla, ktorým sa uskutočnila preprava tovaru. Dodací list musí obsahovať aj názov Kupujúceho a adresu jeho sídla v zmysle zápisu v obchodnom registri, adresu miesta dodania a dátum prevzatia tovaru.

V. Balenie, obal tovaru a odpady

1.   Cena je určená vrátane balenia. Predávajúci je povinný nahradiť Kupujúcemu hodnotu baliaceho materiálu, ktorý Kupujúci vráti Predávajúcemu k opätovnému použitiu. Všetky škody, ktoré vzniknú v dôsledku toho, že balenie nezodpovedá charakteru dodávky, znáša Predávajúci.

2.   Pri dodávkach nebezpečného tovaru je Predávajúci povinný dodržiavať príslušné právne predpisy, najmä tie, ktoré upravujú typ a označenie obalov a použitie dopravných prostriedkov.

3.   Bez ohľadu na zákonné informačné povinnosti, je Predávajúci povinný poskytnúť Kupujúcemu všetky potrebné a použiteľné informácie o dodávaných tovaroch, predovšetkým pokyny pre riadne skladovanie ako aj bezpečnostné listy a karty bezpečnostných údajov, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1907/2006/ES (REACH) v znení Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/830 a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008/ES.

4.   Predávajúci je povinný upovedomiť Kupujúceho o možných účinkoch nebezpečných odpadov alebo odpadových olejov pri tovaroch ním dodaných a najmä odporučiť Kupujúcemu spôsob možného zneškodnenia.

5.   Na požiadavku Kupujúceho je Predávajúci povinný bezplatne odobrať odpady, ktoré vzniknú z bežného použitia dodaných tovarov v súlade s ich určením, predovšetkým v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), v rozsahu doručeného množstva tovarov. Ak Predávajúci odmietne odobratie odpadu alebo ak odobratie odpadu nie je možné, Kupujúci je oprávnený zneškodniť odpad na náklady Predávajúceho.

6.   Predávajúci zodpovedá za to, že plnenia podľa Objednávky sú v čase dodania vykonané v súlade so zákonom o odpadoch a inými príslušnými právnymi predpismi (predovšetkým s ohľadom na Smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2011/65/EU - RoHS). V prípade, že plnenia nie sú vykonané v súlade s vyššie uvedenými predpismi, Predávajúci je povinný bez ohľadu na nároky Kupujúceho zo zodpovednosti za vady nahradiť Kupujúcemu akúkoľvek, v tejto súvislosti, vzniknutú škodu.

7.   Ak Predávajúci dodá tovar, ktorý podlieha predpisom o obmedzeniach látok a/alebo sa naň vzťahujú informačné požiadavky (napr. Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady č. 1907/2006/ES (REACH) v znení Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/830, Predávajúci je povinný nahlásiť príslušné látky do webovej databázy BOMcheck (www.BOMcheck.net) alebo v inom primeranom formáte poskytnutom Kupujúcim, najneskôr v deň dodania tovaru.

8.   V prípade, ak dodávka obsahuje tovar, ktorý je podľa medzinárodných predpisov klasifikovaný ako nebezpečný tovar, Predávajúci je povinný o tom informovať Kupujúceho dohodnutým spôsobom, aspoň tri (3) pracovné dni pred dodaním tovaru.

9.   Akékoľvek prepravné, predajné, alebo dopravné balenie dodávok pre Kupujúceho, je Predávajúci povinný zneškodniť výlučne prostredníctvom osoby oprávnenej na zneškodňovanie odpadov. Predávajúci je povinný nahradiť Kupujúcemu akúkoľvek škodu, ktorá mu vznikne z dôvodu porušenia tejto povinnosti.

VI. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody

1.   Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Kupujúcemu. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať nasledujúci pracovný deň. Kupujúci nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu. Úhrada faktúry bude realizovaná prevodným príkazom na účet Predávajúceho uvedený na faktúre. Kupujúci neposkytuje zálohy ani preddavky na cenu tovaru.

2.   Predávajúci je oprávnený fakturovať najskôr v deň prevzatia tovaru Kupujúcim, ale najneskôr do 15 dní po jeho riadnom prevzatí Kupujúcim.

3.   Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj číslo Objednávky. Ku každej faktúre musí byť priložený dodací list potvrdzujúci prevzatie tovaru Kupujúcim a príslušné prepravné doklady. Korešpondenčná adresa pre zasielanie faktúr je Účelové stredisko – Účtovné centrum, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.

4.   V prípade dodávok tovaru uvedeného v Spoločnom colnom sadzobníku (SCS) pod číselnými znakmi kombinovanej nomenklatúry (ďalej KN) 10 (obilniny), 12 (olejnaté semená a olejnaté plody), 72 (železo a oceľ) a 73 (Predmety zo železa a ocele) musí každá faktúra obsahovať príslušný číselný znak SCS a text „prenesenie daňovej povinnosti“. Ak má Predávajúci sídlo alebo miesto podnikania, z ktorého dodáva tovar Kupujúcemu, v členskom štáte EÚ, je povinný v dokladoch o dodaní tovaru a vo faktúrach uvádzať nasledovné údaje: obchodné meno a sídlo, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne dodávateľa, daňové identifikačné číslo dodávateľa pre DPH, opis dodaného tovaru podľa položiek v súlade so SCS, osemmiestny kód SCS podľa položiek, fakturovaná suma, členský štát zaslania, krajina pôvodu, čistá hmotnosť podľa položiek, množstvo v dodatkových merných jednotkách podľa SCS, dodacie podmienky v zmysle príslušného vydania Incoterms, druh dopravy, dátum dodania. K faktúre musia byť priložené doklady potvrdzujúce prepravu tovaru z iného členského štátu EÚ do tuzemska. Pri dovoze tovaru z tretích krajín (t.j. z krajín, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ) musí byť k faktúre priložené aj colné vyhlásenie na prepustenie tovaru.

5.   Na základe súhlasu Kupujúceho, podmienky získania ktorého sú uvedené na webovom sídle www.zsr.sk, je Predávajúci oprávnený zaslať faktúru aj elektronickou formou na e-mailovú adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk vo formáte PDF.

6.   V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti a/alebo požadované prílohy, Kupujúci je oprávnený faktúru vrátiť Predávajúcemu na prepracovanie a/alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry Kupujúcemu.

7.   Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je Predávajúci oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

8.   Za nedodržanie lehoty resp. termínu dodania tovaru podľa Objednávky je Predávajúci povinný uhradiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny nedodaného tovaru za každý, aj začatý deň omeškania, najmenej však 50 € za každý aj začatý deň omeškania. Právo Kupujúceho na náhradu škody tým nie je nijako dotknuté.

9.   V prípade omeškania Predávajúceho s odstránením vady plnenia, je Predávajúci povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 1 % z  ceny reklamovanej časti dodaného tovaru za každý, aj začatý deň omeškania, s riadnym vybavením reklamácie uplatnenej Kupujúcim v zmysle článku VII. bodu 5. týchto OPDT, najmenej však 50 € za každý aj začatý deň omeškania.

10.  Predávajúci sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči Kupujúcemu nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu Kupujúceho. V prípade porušenia tohto dojednania je Predávajúci povinný uhradiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo Kupujúceho na náhradu škody tým nie je nijako dotknuté.

11.  Predávajúci najneskôr ku dňu začatia plnenia Objednávky predloží Kupujúcemu vyhlásenie o tom, či je závislou osobou voči ŽSR v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči ŽSR v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, je Predávajúci povinný Kupujúcemu písomne oznámiť, a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. V prípade porušenia tejto povinnosti je Predávajúci povinný uhradiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500 €, za každé takéto porušenie. Predávajúci sa zaväzuje, že svoje pohľadávky vyplývajúce z Objednávky bez písomného súhlasu Kupujúceho jednostranne nezapočíta proti pohľadávke Kupujúceho.

12.  Výška zmluvnej pokuty sa bude určovať zo sumy bez DPH.

13.  Predávajúci zodpovedá za škody, ktoré spôsobí Kupujúcemu alebo tretím osobám v súvislosti s plnením podľa Objednávky. Ak vznikne Kupujúcemu škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách v dôsledku porušenia povinností zo strany Predávajúceho, je Predávajúci za tieto škody zodpovedný a je povinný Kupujúcemu uhradiť tieto vzniknuté škody. Formou úhrady vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej škody. Škoda sa nahrádza v plnej výške. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej Predávajúci zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá Predávajúci. Právo Kupujúceho na náhradu škody nie je uplatnením zmluvnej pokuty v zmysle príslušných ustanovení týchto OPDT nijako dotknuté.

VII. Zodpovednosť za vady a záručná doba

1.   Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku v dĺžke najmenej 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. U tovarov, pri ktorých Predávajúci či výrobca deklaruje dlhšiu dobu záruky, platí takto deklarovaná záručná doba. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania dokladu, ktorý potvrdzuje dodanie a prevzatie tovaru, oprávneným zástupcom Kupujúceho.

2.   Ak sa počas záručnej doby vyskytnú vady na dodanom tovare, na ktoré sa vzťahuje záruka, Kupujúci je povinný ich písomne reklamovať v lehote do 30 dní odo dňa ich zistenia. Písomne vyhotovená reklamácia musí obsahovať najmä tieto základné údaje – číslo Objednávky, dátum dodania, druh dodaného tovaru a reklamované množstvo a voľbu nároku podľa bodu 4. tohto článku OPDT.

3.   Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené:

a)      nesprávnou manipuláciou alebo skladovaním zo strany Kupujúceho (uvedené sa neuplatní, ak Kupujúci nebol Predávajúcim riadne informovaný o správnom spôsobe manipulácie a/alebo skladovania tovaru),

b)     vonkajšími udalosťami, ak ich nespôsobil Predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou Predávajúci plnil svoj záväzok.

4.   Kupujúci je (podľa vlastného uváženia) oprávnený si uplatniť, v prípade vadného plnenia, niektorý z nasledujúcich nárokov, resp. ich kombináciu:

a)      výmena vadného tovaru za tovar bez vád,

b)     odstránenie vád opravou tovaru (ak sú opraviteľné) Predávajúcim, resp. na jeho náklady,

c)      dodanie chýbajúceho tovaru,

d)     zníženie kúpnej ceny o zľavu z kúpnej ceny, ktorá zodpovedá zníženiu hodnoty tovaru v dôsledku kvalitatívnych vád, minimálne však o 10% z kúpnej ceny.

5.   Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu spôsobom určeným Kupujúcim v zmysle bodu 4. tohto článku OPDT, a to najneskôr v lehote do 15 dní odo dňa doručenia reklamácie Predávajúcemu. Záručná doba na tovar sa predlžuje o dobu, počas ktorej nebol tovar spôsobilý k užívaniu.

6.   Prevzatie tovaru môže byť Kupujúcim odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia.

7.   V prípade neuznania reklamácie vady tovaru Predávajúcim je Kupujúci oprávnený vykonať laboratórne či iné vhodné skúšky za účelom preukázania existencie vady tovaru. V prípade, ak sa skúšaním podľa predchádzajúcej vety preukáže existencia reklamovanej vady tovaru, zaväzuje sa Predávajúci nahradiť Kupujúcemu náklady s tým spojené.

VIII. Ukončenie zmluvného vzťahu

1.   Zmluvný vzťah založený Objednávkou môže zaniknúť:

a)      dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok,

b)     odstúpením v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo v prípadoch uvedených v Objednávke alebo v bodoch 3., 4., 5. a 6. tohto článku OPDT,

c)      písomným oznámením Kupujúceho, ak nastanú dôvody podľa bodu 2 tohto článku OPDT.

2.   Kupujúci je oprávnený písomne oznámiť Predávajúcemu, že zmluvný vzťah založený Objednávkou zaniká, ak nastali nasledovné dôvody:

a)      ak Kupujúci zistí, že Predávajúci má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho subdodávateľom, v súvislosti s plnením Objednávky,

b)     Predávajúci bol právoplatným rozhodnutím súdu vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Doručením písomného oznámenia podľa tohto bodu zmluvný vzťah založený Objednávkou zanikne (s účinkami ex nunc).

3.   Nasledovné porušenia zmluvných povinností zo strany Predávajúceho sa považujú za podstatné s právom Kupujúceho okamžite bez ďalšieho od Objednávky písomne odstúpiť:

a)      ak sa Predávajúci dostane do omeškania so splnením ktoréhokoľvek svojho záväzku o viac ako 15 dní,

b)     ak dodaný tovar nebude spĺňať dohodnuté kvalitatívne parametre, pričom nárok Kupujúceho na zmluvnú pokutu a náhradu škody tým nie sú dotknuté,

c)      ak Predávajúci nezačne, preruší alebo zastaví plnenie podľa Objednávky z iných dôvodov ako dôvodov na strane Kupujúceho alebo z dôvodov skutočností, ktoré Predávajúci nemohol predvídať v čase začatia plnenia Objednávky ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať,

d)     ak Predávajúci poruší povinnosť podľa bodu 2 v článku IX. týchto OPDT,

e)     ak sa na plnení Objednávky podieľa subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v RPVS,

f)      ak Predávajúci nesplní povinnosť podľa bodu 2 v článku X. týchto OPDT.

4.   Kupujúci je oprávnený okrem prípadov uvedených v bode 3 tohto článku OPDT odstúpiť od Objednávky aj v prípade, ak Predávajúci porušil ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Objednávky alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Kupujúci je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Objednávky už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Predávajúceho, pričom Kupujúci po prvom porušení povinnosti písomne upozorní Predávajúceho na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od Objednávky. Kupujúci v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.

5.   Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Objednávky okrem prípadov uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka aj v prípade, ak sa Kupujúci dostane do omeškania s úhradou faktúry vystavenej podľa článku VI. bod 1. týchto OPDT o viac ako 60 dní.

6.   Predávajúci je oprávnený od Objednávky odstúpiť aj v prípade, ak Kupujúci opakovane závažným spôsobom poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Objednávky alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Predávajúci je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Objednávky už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Kupujúceho, pričom predávajúci po prvom porušení povinnosti písomne upozorní Kupujúceho na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od Objednávky. Predávajúci v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.

7.   Odstúpením od Objednávky podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvného vzťahu založeného Objednávkou s výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Objednávky, nárokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady plnenia, ktoré bolo do momentu odstúpenia zrealizované, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím plnenia vykonaného do momentu odstúpenia, povinnosti Predávajúceho podľa bodu 9 tohto článku týchto OPDT, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného Objednávkou.

8.   Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od Objednávky bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade odstúpenia od Objednávky plnenie alebo časť plnenia podľa Objednávky, ktoré bolo vykonané a uhradené do momentu odstúpenia, ostáva výhradným majetkom Kupujúceho. Tovar, ktorý do odstúpenia od Objednávky nebol Kupujúcim uhradený, prevezme od Kupujúceho Predávajúci na vlastné náklady v čase a mieste určenom Kupujúcim, a to bezodkladne na výzvu Kupujúceho, najneskôr do troch (3) pracovných dní od doručenia výzvy Kupujúceho.

9.   Po odstúpení od Objednávky je Predávajúci povinný počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej Kupujúcemu nedodaním tovaru príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia.

10.  Po odstúpení od Objednávky zo strany Predávajúceho pre porušenie povinností Kupujúcim, je Kupujúci povinný uhradiť plnenie alebo jeho časť, ktoré prevzal do momentu odstúpenia.

11.  Kupujúci môže zmluvný vzťah založený Objednávkou vypovedať písomne, a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 2 (dva) kalendárne mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená Predávajúcemu. Uplynutím výpovednej lehoty zmluvný vzťah založený Objednávkou zaniká.

IX. Postavenie Predávajúceho

1.   V prípade, že Predávajúci deklaruje, že má implementovaný systém manažérstva kvality, environmentu alebo bezpečnosti (certifikovaný alebo necertifikovaný), je povinný na základe žiadosti Kupujúceho umožniť povereným zamestnancom Kupujúceho vykonať vo svojich prevádzkach audit zameraný na overenie dodržiavania tohto systému.

2.   Predávajúci, ktorý spĺňa definičné znaky partnera verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa zaväzuje neplniť Objednávku skôr ako bude zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“). Ak Predávajúci poruší túto povinnosť, je povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5% z maximálnej ceny tovaru dohodnutej v Objednávke, minimálne však vo výške 300 €.

3.   Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení Objednávky nepodieľal subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v RPVS. Ak Predávajúci poruší túto povinnosť je Kupujúci oprávnený uplatniť si voči Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5% z maximálnej ceny tovaru dohodnutej v Objednávke, minimálne však vo výške 300 € za každý jednotlivý prípad (jedného subdodávateľa). Zmluvnú pokutu možno za porušenie tejto povinnosti vo vzťahu k tomu istému subdodávateľovi udeliť aj opakovane, maximálne však 1x za kalendárny mesiac.

4.   Predávajúci vyhlasuje, že v čase doručenia Objednávky nebol v úpadku, tak ako je definovaný v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5.   Predávajúci nesmie previesť svoje práva vyplývajúce z Objednávky bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V opačnom prípade je takýto prevod práv neplatný.

X. Povinnosti Predávajúceho v súvislosti s priamymi subdodávateľmi

1.   Predávajúci zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného Predávajúceho.

2.   Ak Kupujúci zistí, že subdodávateľ neplní svoje záväzky riadne môže od Predávajúceho okamžite požadovať náhradu za subdodávateľa. Predávajúci je povinný odo dňa doručenia žiadosti prestať plniť prostredníctvom takéhoto subdodávateľa, čo nemá vplyv na povinnosť Predávajúceho plniť riadne a včas.

3.   V prípade ak Predávajúci napriek doručeniu žiadosti o náhradu za subdodávateľa podľa bodu 2. tohto článku bude ďalej plniť prostredníctvom subdodávateľa o náhradu ktorého Kupujúci žiadal, Predávajúci je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny tovaru uvedenej v Objednávke, najmenej však vo výške 300 €.

XI. Záverečné ustanovenia

1.   Tieto OPDT, ktoré sú súčasťou Objednávky, sú záväzné od 20.06.2018. Kupujúci je oprávnený jednostranne zmeniť a/alebo doplniť tieto OPDT, alebo úplne nahradiť ich doterajšie znenie novým znením, s čím druhá zmluvná strana výslovne súhlasí.

2.   Zmeny a doplnky Objednávky je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

3.   V prípade, ak niektorá zmluvná strana pri plnení Objednávky alebo v súvislosti s jej plnením bude sprístupňovať druhej zmluvnej strane osobné údaje dotknutej osoby, je zmluvná strana sprístupňujúca osobné údaje povinná najneskôr pri prvom sprístupnení predložiť súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktorý bude spĺňať všetky náležitosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) s výnimkou prípadov upravených v zákone o ochrane osobných údajov a GDPR. V prípade, ak niektorá zmluvná strana má v súvislosti s plnením Objednávky spracúvať osobné údaje v mene druhej zmluvnej strany, Predávajúci nezačne s plnením Objednávky skôr ako zmluvné strany medzi sebou neuzavrú Zmluvu o spracúvaní osobných údajov podľa ustanovení § 34 zákona o ochrane osobných údajov a v súlade s článkom 28 bodom 3 GDPR. Ak niektorá zmluvná strana v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR sprístupní druhej zmluvnej strane osobné údaje dotknutej osoby bez predloženia súhlasu na spracúvanie osobných údajov alebo poruší zákon o ochrane osobných údajov a GDPR inak, porušujúca zmluvná strana je povinná druhej zmluvnej strane nahradiť všetku škodu, ktorá jej tým vznikne vrátane nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením si opodstatnených nárokov dotknutej osoby a tiež nákladov v súvislosti s úhradou sankcií právoplatne uložených zo strany príslušných štátnych orgánov.

4.   Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené Objednávkou vrátane týchto OPDT, ako aj vzťahy z nich vyplývajúce, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5.   Ustanovenia Objednávky a jej príloh majú prednosť pred ustanoveniami týchto OPDT.

6.   Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými Kupujúci oboznámil Predávajúceho počas plnenia Objednávky, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia podľa Objednávky a to bez časového obmedzenia.

7.   Písomnosti týkajúce sa Objednávky doručené poštou na adresu adresáta sa považujú za doručené priamo do jeho vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná, a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť späť vrátená odosielateľovi.

8.   Rozhodné právo je právo Slovenskej republiky, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov z Objednávky je ten súd, ktorý je vecne a miestne príslušný vec prejednať a rozhodnúť podľa práva Slovenskej republiky (s vylúčením kolíznych noriem).

9.   V prípade, ak dôjde k zrušeniu niektorého z právnych predpisov, na ktoré tieto OPDT odkazujú, použije sa na úpravu práv a povinností zmluvných strán právny predpis, ktorý zrušený právny predpis nahrádza.Právne dokumenty