Železnice Slovenskej republiky


Autobusová prevádzka ČSD


Až do roku 1949 pokračovali ČSD v cestnej preprave osôb i nákladov. Vojnové udalosti ťažko zdecimovali park cestných vozidiel i garáže SŽ. Po skončení vojny disponovali ČSD na Slovensku iba 25 autobusmi a 17 nákladnými automobilmi v prevádzkyschopnom stave. Poškodené vozidlá nebolo kde opravovať a chýbal i základný materiál na opravy.

Situácia sa podstatne zlepšila v polovici augusta 1945. Od americkej organizácie UNRRA bolo košickému riaditeľovi ČSD pridelených 100 a bratislavskému 50 nákladných automobilov. Ešte v auguste sa park rozšíril o vozidlá, ktoré železnici na Slovensku darovala sovietska armáda – 24 osobných a 58 nákladných vozidiel. Táto pomoc bola veľmi žiadúca, pretože automobilová doprava suplovala železničnú všade tam, kde boli železničné trate nezjazdné.


Na konci roku 1945 disponovali ČSD na Slovensku týmto parkom cestných vozidiel:

 

osobné automobily

43

nákladné automobily

573

traktory

1

autobusy

133

nákladné prívesy

28

celkom vozidiel

778

Napriek ťažkostiam sa výkony i finančný príjem cestnej dopravy ČSD zvyšovali. Tento vývoj ilustruje nasledovná tabuľka
(x – neuvádza sa):

Ukazovateľ

Rok

1945

1946

1947

Dĺžka automobilových tratí (km)
v osobnej doprave
v nákladnej doprave


2 135
139


2 301
217


3 930
461

Počet prepravených osôb (tis.)

x

5 644

11 655

Počet ubehnutých km autobusov (tis.)

x

3 787

6 966

Hmotnosť prepravovaného tovaru (tis. t)

x

847

916

Ubehnuté km – nákl. (tis. km)

x

9 896

8 698

Čisté tonové kilometre (tis. km) x x 18 268
Prepr. príjmy – os. doprava (tis. Kčs)
- nákl. doprava (tis. Kčs)
x
x
79 634
120 266
154 960
122 557
Príjem na 1 km – osobná doprava (Kčs)
- nákladná
x
x
21,0
12,1
22,2
12,9
Finančný výsledok
(rozdiel medzi prevádzkovými nákladmi
a príjmami u prepravy vyššie uvedenými)
údaje v tis. Kčsx60 633,428 231,6

V roku 1949 zákonom č. 311/48 bola automobilová doprava od ČSD odčlenená a vytvoril sa samostatný podnik ČSAD.

© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty