Železnice Slovenskej republiky


Výkonné pracoviská železničnej infraštruktúry


 

Sekcia železničných tratí a stavieb

Kasárenské námestie 5,  041 50  Košice;  055/229 3304; ORKE_SZTS@zsr.sk

 • Realizácia údržby, obnovy a rekonštrukcia objektov železničného zvršku, železničného spodku, priepustov, nástupíšť, tunelov, priepustných konštrukcií, odvodňovacích zariadení a ostatných stavieb na železničnej dopravnej ceste,
 • poskytnutie koľajovej mechanizácie na zimnú údržbu úsekov dopravnej cesty a koľajiska vlečiek,
 • vykonávanie údržby, opráv a odborného dohľadu nad stavom koľajiska a zariadení železničných vlečiek,
 • realizácia opravných prác koľajovou mechanizáciou (strojné podbíjačky, čističky za hlavami podvalov, stroje na úpravu štrkového lôžka, stroje na pokládku výhybiek a koľajových polí, stroje na výmenu podvalov, stroje na úpravu a odvodnenie priekop), koľajové kosačky a krovinorezy do priemeru porastov 20 cm a iné,
 • konzultačné a odborné poradenstvo v oblasti železničných tratí a stavieb.

Traťové obvody

Čierna nad Tisou, Hlavná 4, 056/229 2462; TO_Cierna_nad_Tisou@zsr.sk

Košice, Masarykova 27, 055/229 3602; TO_Kosice@zsr.sk

Košice, Masarykova 27, 055/229 2391; TO_Margecany@zsr.sk

Prešov, Masarykova 31, Prešov; 051/229 3535; TO_Presov@zsr.sk

Spišská Nová Ves Odborárov 47, 053/229 6466; TO_Spisska_Nova_Ves@zsr.sk

Trebišov, Šrobárová 1, 056/229 4184; TO_Trebisov@zsr.sk

Tunelový obvod

Margecany, Bystrá 13, 053/229 7460; TuO-Margecany@zsr.sk

Mechanizačno-dopravné strediská

Košice, Pri Plynárni 1, 055/229 2308; MDS_Kosice@zsr.sk

Spišská Nová Ves, Radlinského 16, 053/229 6245; MDS_Spisska_Nova_Ves@zsr.sk

Štrba, Železničná 12, Tatranská Štrba; 052/229 8544; MDS_Strba@zsr.sk

Trebišov, Sadovská 10, 056/229 4721; MDS_Trebisov@zsr.sk

 

Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky

Tomášikova 27, 041 50 Košice, 055/229 4404; ORKE_SOZT@zsr.sk

 • Oddelenie zabezpečovacej techniky a dispečerských systémov
 • Oddelenie oznamovacej techniky a informačných systémov
 • Oddelenie technické   

            Predmetom činností SOZT a jej výkonných pracovísk je najmä:       

 • plánovaná údržba a okamžité opravy zariadení,
 • spolupráca pri tvorbe podmienok pre prevádzkové overovanie zariadení,   
 • vyhodnocovanie prevádzkového overovania a prototypových skúšok,
 • vykonávanie rozborov a analýz prevádzky zariadení zabezpečovacej, oznamovacej a káblovej techniky, poruchovosti a technických porúch na zariadení,
 • výluková činnosť na zariadeniach  a káblových vedeniach,
 • spolupráca pri uvádzaní nových zariadení  do prevádzky,
 • prehliadky, diagnostika a kontrolne merania pre oblasť údržby zariadení,
 • zabezpečovanie revízií a kontrol v zmysle platných právnych predpisov,
 • kontrola kvality technickej údržby a prevádzky zariadení,
 • vykonávanie stredných opráv zariadení, 
 • plánovanie investícií a komplexných rekonštrukcií zariadení,
 • správa, údržba a opravy káblových vedení (metalické a optické),
 • komplexné rekonštrukcie zariadení hospodárskym spôsobom.

Zabezpečovacia technika

 • SMSÚ OZT ZT Čierna nad Tisou, Hlavná 4, 076 43 Čierna nad Tisou
 • SMSÚ OZT ZT Košice, Kollárová 10, 040 02 Košice
 • SMSÚ OZT ZT Košice-Juh, Masarykova 27, 040 01 Košice
 • SMSÚ OZT ZT Spišská Nová Ves, Duklianska 49, 052 01 Spišská Nová Ves
 • SMSÚ OZT ZT Trebišov, Šrobárova 1, 075 01 Trebišov

Oznamovacia technika

 • SMSÚ OZT OT Košice, Stromová 16, 040 01Košice

Káblová technika

 • SMSÚ OZT KT Košice, Kollárová 10, 040 02 Košice

            OR Košice, SOZT má v správe a údržbe rozsiahlu káblovú sieť dlhú približne 2 050 km, ktorá je tvorená:

 • optickou kabelizáciou v dĺžke 420 km,
 • diaľkovou metalickou kabelizáciou v dĺžke 1 200 km,
 • miestnou metalickou káblovou sieťou 430 km.

Servis a opravy

 •   SMSÚ OZT SO Spišská Nová Ves, Duklianska 49, 052 01 Spišská Nová Ves

 

Sekcia elektrotechniky a energetiky

 • medzi základné úlohy sekcie elektrotechniky a energetiky a jej výkonných pracovísk (SMSÚ EE) patrí v určenom obvode zabezpečovať a vykonávať správu, prevádzku, montáž, rekonštrukcie, prehliadky, projektovanie, údržbu, skúšky, diagnostiku, opravy a obsluhu pevných elektrických trakčných zariadení, silnoprúdových a ďalších špeciálnych elektrotechnických zariadení,
 • aktualizovať a archivovať technickú a prevádzkovú dokumentáciu,
 • zabezpečovať revízie a ďalšie činnosti ohľadne UTZ,
 • spracovávať analýzu a vyhodnocovať údržbu, technický stav, poruchovosť a bezpečnosť prevádzky,
 • operatívne riadi a hospodárne zabezpečuje prevádzku elektrifikovaných tratí, napájacích a spínacích staníc, napájania zabezpečovacích a vybraných silnoprúdových zariadení z jednotlivých riadiacich stanovíšť elektrotechniky. Zabezpečuje dodávku elektrickej energie z rozvodných zariadení ŽSR v určenom obvode do všetkých miest priamej spotreby.

Stredisko miestnej správy a údržby elektrotechniky a energetiky trakčného vedenia

Stredisko miestnej správy a údržby EE (SMSÚ EE) je výkonné pracovisko OR riadené vedúcim SMSÚ, ktorý je riadený prednostom sekcie elektrotechniky a energetiky. SEE OR Košice má 9 výkonných pracovísk:

 • SMSÚ EE TV Košice, Pri plynárni 20, 041 50 Košice
 • SMSÚ EE TV Poprad, Wolkerova 479, 058 01 Poprad
 • SMSÚ EE TV Trebišov, Šrobárova 1, 075 01 Trebišov

 Predmetom činnosti SMSÚ EE TV je najmä:

 • správa, prevádzka, diagnostika, údržba a opravy pevných elektrických trakčných zariadení v rámci prideleného obvodu (trolejové, zosilňovacie, napájacie vedenia, trakčné podpery a konštrukcie, konzoly stožiarov a nosných konštrukcii, spätné káblové vedenie po stykové transformátory na trati, bleskoistky všetkých druhov, úsekové odpájače TV a ich ručné a motorové pohony, zjednodušené predkurovacie zariadenia a stojany, zariadenie občasnej svetelnej návesti „stiahni zberač“ a všetkých návestidiel pre elektrickú prevádzku, prierazky na neživých častiach trakčného vedenia vrátane pripojenia ukoľajňovacích vodičov na chránené časti,
 • úprava pevných elektrických trakčných zariadení menšieho rozsahu,
 • zabezpečenie pracovísk a dozor pri práci na elektrotechnických zariadeniach vysokého napätia pre činnosť ostatných organizačných útvarov ŽSR a externých subjektov,
 • prevádzka špeciálnych koľajových vozidiel (montážnych vozňov MVTV a vagónov VTV) pre prehliadky, údržbu a opravy trakčného vedenia a starostlivosť o prevádzku, údržbu a opravy ďalších strojov a zariadení.

Stredisko miestnej správy a údržby elektrotechniky a energetiky napájacích a spínacích staníc

 •    SMSÚ EE NaSpS Košice, Rampová 2, 041 50 Košice
 •    SMSÚ EE NaSpS Poprad, Wolkerova 479, 058 01 Poprad

                  Predmetom činnosti SMSÚ EE NaSpS je najmä:

 •  správa, prevádzka, diagnostika, údržba a opravy pevných elektrických trakčných zariadení v rámci prideleného obvodu (stanovištia prevozných meniarní s nosnými               konštrukciami a ich káblovými prepojeniami, napájacie a spínacie stanice vrátane agregátov, rozvodných zariadení a spínacích prístrojov vysokého a nízkeho napätia a   pomocných zariadení),
 • zabezpečenie pracovísk a dozor pri práci na elektrotechnickom zariadení a v jeho blízkosti pre činnosť ostatných zložiek ŽSR a mimoželezničných organizácií,
 • zriaďovanie a úpravy technologických zariadení menšieho rozsahu,
 • správa, prevádzka, diagnostika, údržba a opravy elektrotechnických zariadení pre napájanie zabezpečovacieho zariadenia,
 • správa, prevádzka, diagnostika, údržba a opravy špeciálnych koľajových vozidiel - prevozných TNS pridelených pre svoj obvod.

Stredisko miestnej správy a údržby elektrotechniky a energetiky silnoprúdových zariadení

 •    SMSÚ EE SZ Čierna nad Tisou, Železničná 1, 076 43 Čierna nad Tisou
 •    SMSÚ EE SZ Košice, Pri plynárni 4, 041 50 Košice
 •    SMSÚ EE SZ Poprad, Wolkerova 479, 058 01 Poprad

Predmetom činnosti SMSÚ EE SZ je najmä:

 • správa, prevádzka, diagnostika, údržba a opravy silnoprúdových zariadení všetkých napäťových sústav v súlade s platným IRA (transformovne, rozvodne, vzdušného a káblového vedenia, káblových rozvodov a inštalácii, bleskozvodov, osvetlení nástupíšť, vonkajších a vnútorných priestorov ŽSR, elektrický ohrev výmen, zdvíhacie zariadenia, obrábacie stroje, náhradné zdroje elektriny, ručné elektrické náradie a ďalšie súvisiace elektrické zariadenia a podľa miestnych podmienok v organizácii práce určený rozsah elektrických zariadení pre napájanie zabezpečovacích zariadení ŽSR),
 • dozor a zabezpečenie pracovísk elektrotechnických zariadení vysokého napätia pre činnosť ostatných útvarov ŽSR a externých subjektov,
 • zriaďovanie a úpravy silnoprúdových zariadení a zariadení pre napájanie zabezpečovacích zariadení menšieho rozsahu.

Stredisko miestnej správy a údržby elektrotechniky a energetiky špeciálnych zariadení

 • SMSÚ EE ŠpZ Košice, Pri plynárni 20, 041 50 Košice

                      Predmetom činnosti SMSÚ EE ŠpZ je najmä:

 • správa, prevádzka, diagnostika, údržba a opravy zariadení pre diaľkové riadenie a  riadenie technologických procesov napájania PETZ, zabezpečovacích a silnoprúdových  zariadení (RSY, RSS, MRS, ZTV, ZKT, TDR),
 • údržba, opravy a diagnostika zariadení ochrán a väzby napájačov,
 • správa, prevádzka, údržba a opravy zariadení pre napájanie zabezpečovacích zariadení (trafostanice a rozvody 6 kV, NZE),
 • údržba a opravy zariadení vn, vvn, opravy káblových vedení 22 kV a 6 kV,
 • údržba a opravy zariadení pre rozvod stlačeného vzduchu, opravy a diagnostika rýchlovypínačov,
 • údržba, opravy a diagnostika trakčných a distribučných transformátorov,
 • opravy a prevíjanie transformátorov, tlmiviek, cievok a motorov,
 • MSK - činnosti súvisiace s vytyčovaním a zameriavaním porúch na káblových vedeniach a ostatných zariadeniach všetkých napäťových sústav,
 • dozor a zabezpečenie pracovísk elektrotechnických zariadení vysokého napätia pre činnosť ostatných útvarov ŽSR a externých subjektov.

                       Foto SEE OR Košice

 

 

 

 

 

 

 

 Právne dokumenty