Železnice Slovenskej republiky


Zhrnutie výsledkov mapovania hluku


Zhrnutie výsledkov mapovania hluku

V okolí úsekov väčších dráh, v správe ŽSR, bolo pre stav v roku 2016, prihlásených k trvalému pobytu 393 234 obyvateľov. Na základe vyhodnotenia konfliktných plánov, boli vymedzené územia, na ktorých sú pre zohľadnený zdroj hluku, hluk zo železničnej dopravy po väčších dráhach, prekračované akčné hodnoty hlukových indikátorov [10]. Konfliktné plány sú uvedené v prílohe P2, klad listov je podľa schémy popísanej v prílohe P1.

Jedným z hlavných výsledkov „strategického hlukového mapovania“ sú štatistické údaje o počte obyvateľov, ktorí sú vystavení definovaným pásmam hodnôt hlukových indikátorov.
Príklad rozloženia hodnôt indikátorov hluku pred fasádou (fasádneho hluku) je na obrázku 3.

V rôznych krajinách EU sa štatistické údaje v tzv. prvom kole strategického hlukového mapovania, robili rôznymi spôsobmi. Z uvedeného dôvodu boli údaje o počtoch ľudí, žijúcich v pásmach hodnôt hlukových indikátorov, spracované dvoma spôsobmi. V prvom prípade bol výpočet urobený pre predpoklad, že všetci obyvatelia obytnej budovy sú exponovaní hlukom, ktorý je daný najväčšou hodnotou sledovaného deskriptora zisteného po obvode fasády danej budovy s rastrom 10 metrov, vo výške 4 metre nad zemou (v tabuľkách označované ako EU, podľa pôvodného výkladu smernice). V druhom prípade (postup podľa nemeckej metodiky VBEB, v tabuľkách označované ako „VBEB“), bol výpočet urobený pre predpoklad, že expozícia obyvateľov obytnej budovy je určená na základe rovnomerného podielového rozloženia počtu obyvateľov danej obytnej budovy po jej obvode, s rastrom 10 metrov, ktorý je zhodný s rastrom určenia hodnôt sledovaného deskriptora (vo výške 4 metre nad zemou).

Kompletné štatistické údaje sú uvedené v [10] . V tabuľke 2 sú uvedené údaje pre odhadovaný počet bytov a ľudí, ktorí žijú v bytoch, v stanovených pásmach hodnôt hlukových indikátorov, pre celé územie, na ktorom bola spracovaná strategická hluková mapa a akčný plán ochrany pred hlukom v okolí väčších ciest v správe RC BA.

Pásmo hodnôt Ldvn/Lnoc [dB]

Počet bytov Ldvn
vystavených pásmu hodnôt

Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn

Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc

 

 

EU

VBEB

EU

VBEB

45 - 49 

15900

41500

69300

109100

94300

50 – 54 

35300

98800

94700

101000

66400

55 – 59 

39600

109800

75100

48400

29100

60 – 64 

19700

59100

34700

19500

9700

65 – 69 

7800

23300

12600

5400

2700

70 <

 

 

 

3200

900

70 - 74 

2300

7100

3400

 

 

75 <

1200

4100

1200

 

 

Pásma hodnôt sú rozdelené podľa Nariadenia vlády SR č. 43/2005 Z. z.. V skutočnosti napr. pásmo 60 – 64 zahŕňa územie, kde hlukový indikátor je od hodnoty 60 dB až po hodnotu 64,9 dB.

Na základe uvedených údajov, v území okolia sledovaných dráh v správe ŽSR, žije približne 93 600 obyvateľov podľa metodiky EU a približne 51 900 podľa metodiky VBEB, kde je prekročená akčná hodnota hlukového indikátora Ldvn. V území žije približne 177 500 obyvateľov podľa metodiky EU a 108 800 obyvateľov podľa metodiky VBEB, kde je prekročená akčná hodnota hlukového indikátora Lnoc.Právne dokumenty