Železnice Slovenskej republiky


Záver, literatúra


Záver

Návrh akčného plánu ochrany pred hukom zo železničnej dopravy, pre okolie úsekov väčších dráh v správe Železníc Slovenskej republiky, a vo vlastníctve Slovenskej republiky, pre stav v roku 20116, je urobený v súlade s postupom uvedeným v [8] s ohľadom na požiadavky uvedené v legislatíve [1], [2], [3] a [4] a v súlade so znením smernice [9].

Hodnotenie hluku z pôsobenia železničnej dopravy po sledovaných dráhach, stanovenie a návrh problémov, ktoré je potrebné riešiť, nie je stanovené v plnom rozsahu tak, ako je požadované v legislatíve zaoberajúcej sa objektivizáciou a hodnotením hluku vo vonkajšom a vnútornom prostredí [11].

Literatúra

[1] Zákon SR č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, v platnom znení.

[2] Nariadenie vlády SR č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom, v platnom znení.

[3] Nariadenie Vlády SR č. 44/2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Vlády SR č. 40/2002 o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami, v platnom znení.

[4] Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č.195/2005 o podrobnostiach o požadovaných údajoch poskytovaných k strategickým hlukovým mapám.

[5] Vestník MZ SR čiastka 55-60/2005, Odborné usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje postup pri vypracovaní strategických hlukových máp číslo: OŽPaZ/5459/2005 zo dňa 28.11.2005

[6] Hodnotenie a kontrola environmentálneho hluku, Konečná správa, apríl 2005, AGRIFOR Consult.

[7] Data Dictionary, Definition of Noise Directive Dataflow 4 and 8, dataset, European Environmental Agency, cre ated 21.03.2011

[8] Vestník MZ SR čiastka 21-30/2007, Odborné usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, OŽPaZ/5828/2007, ktorým sa upravuje postup pri vypracovaní akčných plánov ochrany pred hlukom a pri poskytovaní informácií verejnosti

[9] Smernica 2002/49/EC Európskeho parlamentu a Rady, z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku

[10] Strategická hluková mapa, vybraných úsekov väčších dráh v správe ŽSR , pre prevádzku v roku 2016; Údaje pre Úrad verejného zdravotníctva, v zmysle legislatívy; ES-2018-06/30/SHM-ZSR2016/UVZ, EP Projekt, s.r.o., EUROAKUSTIK, s.r.o., 2018

[11] Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií. (v platnom znení)

[12] Technické podmienky TP 052 Návrh a posúdenie protihlukových opatrení pre cestné komunikácie, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, 2011

[13] Rozborová úloha – Hluk, 2013 pre Slovenskú správu ciest, spracovateľ EUROAKUSTIK, s.r.o.

Prílohy

P1 Klad listov pre prílohy P2 (Konfliktné plány) a P3 (Zobrazenie problémových miest)

P2 Zobrazenie konfliktného plánu jednotlivé úseky väčších dráh v správe ŽSR

P3 Zobrazenie problémových miest pôsobením hluku spôsobovaným železničnou dopravou, s intenzitou viac ako 30 tis./rok, pre jednotlivé úseky väčších dráh v správe ŽSRPrávne dokumenty