Železnice Slovenskej republiky


Všetky vydané opatrenia na zníženie hluku a projekty, ktoré sa pripravujú


Všetky vydané opatrenia na zníženie hluku a projekty, ktoré sa pripravujú

V území sledovaných úsekoch väčších dráh, boli v minulosti realizované tieto protihlukové opatrenia.

Na ceste šírenie zvuku medzi zdrojom a miestom príjmu bola realizovaná výstavba protihlukových stien (ďalej PHS) na úseku Z2 v dĺžke cca 2,6 km. V časti úseku Z4, na ŽSR 120 v rámci modernizácie subúseku Nové Mesto nad Váhom - Púchov mimo, bolo vybudovaných celkove 22,5 km PHS. Na trati ŽSR 127 bolo v rámci modernizácie vybudovaných cca 9,6 km PHS.
Pre stav v roku 2016, v sledovanom území okolia riešených väčších železničných tratí, boli realizované protihlukové opatreniach, ktoré zabezpečia zníženie hlukovej záťaže v dotknutých vnútorných priestoroch, realizovaním výmeny okien, s lepšou zvukovou izoláciou a úpravou fasád na objektoch s funkciou bývania (RD a BD).
V okolí riešených väčších železničných dráh, pre stav v roku 2016 nie sú k dispozícii údaje o protihlukových opatreniach, ktoré zabezpečia zníženie hlukovej záťaže v dotknutých vnútorných priestoroch, realizovaním prídavného vetrania týchto priestorov bez nutnosti otvárania okien.
Na základe údajov uvedených v prílohe P3, je možné konštatovať, že väčšina problémových oblastí sa nachádza v intravilánoch sídelných miest a obcí, na území ktorých bolo hlukové mapovanie pre stav v roku 2016 robené. Z uvedeného dôvodu, vo väčšine prípadoch s ohľadom na ďalšiu infraštruktúru súvisiacu s riešenými železničnými traťami, nie je možné v týchto územiach uvažovať s navrhovaním protihlukových opatrení vo forme protihlukových clôn (protihlukové valy, steny). Z uvedených dôvodov, je v týchto územiach potrebné uvažovať aj s inými protihlukovými opatreniami. S ohľadom na druh zástavby a využívania dotknutého územia, je možné uvažovať so znížením traťovej rýchlosti alebo opatrenia na mieste príjmu.
Zníženie maximálnej hodnoty traťovej rýchlosti je na väčšine úsekoch riešených tratí problematické, pretože vo väčšine prípadoch by takéto opatrenie významne ovplyvnilo dopravné výkony na týchto úsekoch. Z uvedených dôvodov, takéto opatrenia je možné uvažovať len niektorých lokálnych prípadoch, ktoré nemajú významný vplyv na zníženie počtu obyvateľov, ktorý sú ovplyvnený zvýšenou hlukovou záťažou z pôsobenia železničnej dopravy.
Navrhované sú predovšetkým rekonštrukcia a modernizácia niektorých železničných tratí, resp. ich úsekov. V niektorých prípadoch je navrhnuté nové trasovanie, ktoré je oproti pôvodnému riešeniu viacej vzdialené od území s funkciou bývania, čím je zabezpečené zníženie pôsobenia zvuku z koľajovej dopravy na riešenom úseku trate, resp. je tým umožnené riešiť zníženie hlukovej záťaže v dotknutom území návrhom PHO na ceste šírenie medzi zdrojom zvuku a miestom príjmu (PHS, zemné valy a pod, [12],[13).Právne dokumenty