Železnice Slovenskej republiky


Pripravované projekty


Pripravované projekty

V úseku Z1 je pre obdobie rokov 2017 až 2022 naplánovaná modernizácia infraštruktúry v časti Devínska Nová Ves – Zohor – Kúty (projekt je presunutý z predchádzajúceho obdobia). Modernizácia zahŕňa okrem iného aj realizáciu PHO vo forme PHS. Podľa predbežného návrhu sú celkové náklady na realizovanie PHO vo forme PHS v celkovej výške 21 mil. EUR, z toho 13 mil. v medzistaničných úsekoch a 8 mil. v úsekoch staníc. Navrhovaná celková dĺžka PHS je 24 km. Okrem výstavby PHS je potrebné do navrhovaných PHO zahrnúť aj modernizáciu a rekonštrukciu traťového zvršku, ktorý môže významne ovplyvňovať generovanie zvuku priamo pri zdroji.
V úseku Z3, ŽSR 190, pre sledované obdobie je navrhnutá modernizácie súvisiacej infraštruktúry, ktorá zahŕňa, podobne ako v predchádzajúcom prípade aj realizáciu PHO vo forme PHS. Podľa návrhov, je uvažované s celkovými nákladmi na výstavbu PHS vo výške 69 mil. EUR. Modernizácia je navrhovaná v úseku Bratislava Vajnory – Galanta – Palárikovo, s pokračovaním ďalej Nové Zámky – Štúrovo – št. hr..


úseku Z4 je naplánované dokončenie modernizácie a rekonštrukcie subúseku Nové Mesto nad Váhom – Púchov, v katastri mesta Trenčín, so zmenou trasovania trate a výstavbou nového mosta cez rieku Váh a PHO vo forme PHS (s predpokladaným termínom dokončenia do konca roka 2017). V tomto subúseku je naplánované vybudovanie cca 3,9 km PHS, vrátane PHS trasovaných na novom moste cez rieku Váh. Ďalej je naplánované pokračovanie modernizácie trate ŽSR 120 v subúseku Púchov – Žilina. Modernizácia je rozdelená na dve samostatné časti, Púchov – Považská Teplá a Považská Teplá – Žilina. V časti Púchov – Považská Teplá, je naplánovaná podstatná zmena trasovania trate a s výstavbou troch nových mostov (premostenie Nosického kanálu, rieky Váh a vodnej nádrže Nosice) a dvoch nových tunelov. Zmena trasovania spolu s rozsiahlymi PHO na ochranu pred hlukom z pôsobenia železničnej dopravy, zabezpečia, že v dotknutom chránenom vonkajšom prostredí budú dodržané prípustné hodnoty určujúcej veličiny, pre hluk zo železničnej dopravy, dané platnou legislatívou zaoberajúcou sa objektivizáciou a hodnotením hluku vo vonkajšom prostredí [11]. Predpokladaná je výstavba PHS s dĺžkou cca 4,8 km. Predpokladaná cena modernizácia časti Púchov – Považská teplá je 370 mil. EUR. V časti Považská Teplá – Žilina sú predpokladané náklady na modernizáciu 230 mil. EUR (stav v roku 2015). V rámci modernizácie je predpokladaná úplná prestavba zvršku a infraštruktúry, prestavba resp. výstavba nových mostov. Naplánované PHO sú vo forme PHS a opatrení v mieste príjmu (na fasádach dotknutých bytových resp. rodinných domoch). PHS sú naplánované v celkovej dĺžke cca 17,5km s predpokladanou cenou cca 15,8 mil. EUR. Opatrenia na mieste príjmu sú naplánované vo výške cca 180 tis. EUR. V subúseku Žilina – Čadca (trať ŽSR 127), je naplánovaná úplná modernizácia v úseku Krásno nad Kysucou – Čadca, s PHO vo forme PHS s predpokladanou cenou cca 15,0 mil. EUR v dĺžke cca 15,6 km, z toho cca 3,6 km na mostných objektoch. V subúseku Žilina – Košice, trať ŽSR 180 (po hranicu Aglomerácie Košice) je naplánovaná modernizácia vo viacerých etapách na rôznych častiach tohto subúseku. Odhadované celkové investície, na modernizáciu jednotlivých subúsekov sú uvažované v rozsahu 4,5 až 5,5 mld. EUR a úplné ukončenie realizácia v období 20 až 25 rokov. Modernizácia je rozdelená na niekoľko častí a etáp. Predbežne je modernizácia a rekonštrukcia tejto trate rozdelená na tieto časti/etapy: Žilina – Vrútky; Vrútky – Ružomberok; Ružomberok – Liptovský Mikuláš; Liptovský Mikuláš – Poprad; Poprad – Krompachy; Krompachy – Kysak; Kysak - Košice. V niektorých častiach je súčasťou modernizácia aj zmena trasovania trate. Najvýznamnejšia je zmena trasovania okolo mesta Liptovský Mikuláš, kde je naplánovaná aj výstavba novej železničnej stanice mimo územia súčasného zastavania mesta. Zmena trasovania je aj v častiach Krompachy – Kysak a Kysak – Košice, kde je naplánovaná aj výstavba nového tunela, ktorý zabezpečí dosiahnutie traťovej rýchlosti 160 kmh-1. Časový harmonogram na realizáciu jednotlivých etáp nie je stanovený, ani celkové predbežné náklady a náklady na PHO. Niektoré časti sú v štádiu riešenia dokumentácie v úrovni „štúdie realizovateľnosti“, posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) resp. dokumentácie pre územné rozhodnutie alebo realizáciu stavby. V rámci tohto subúseku je plánovaná aj výstavba (modernizácia) Zriaďovacej stanice Žilina -Teplička a TIP Žilina. PHO na týchto stavbách priamo nesúvisia s opatrením na zníženie hlukovej záťaže z pôsobenia železničnej dopravy na trati ŽSR 180. V súčasnosti je konkretizovaná rekonštrukcia a modernizácia subúsekov Liptovský Mikuláš – Poprad mimo (I. Etapa Lučivná - Poprad mimo, s cenou približne 97 mil. EUR) a Poprad mimo – Spišská nová Ves, cenou cca 220 mil. Po modernizácia subúseku Lučivná – Poprad mimo, bude cca 22% trate v novom trasovaní a budú vybudované PHS v celkovej dĺžke cca 5,5 km. Na subúseku Poprad mimo – Spišská nová Ves, sú okrem iného navrhované PHO vo forme PHS s celkovou dĺžkou 5,6 km.
Modernizácia trate ŽSR 190 v úseku Z5, je naplánovaná v rámci modernizácie V. koridoru v časti Košice – Čierna nad Tisou. Celkové predpokladané náklady na celý úsek Košice - Čierna nad Tisou, sú v rozsahu 1,6 až 2,0 mld. EUR (stav v roku 2018). Konkrétne termíny realizácie a navrhované PHO nie sú stanovené.

Tabuľka 3 Priame protihlukové opatrenia plánované na roky 2017 -2022

Úsek

Časť úseku

Opatrenie

Cena v EUR

Z1

ŽS Zohor – ŽS Kúty

Brúsenie koľají

175 tis.

Devínska Nová Ves - Kúty

Výstavba PHS (24 km)

21 mil.

Z2

Svätý Jur – Trnava

Brúsenie koľají

295 tis.

Trnava – Leopoldov

Brúsenie koľají

105 tis.

Z3

Palárikovo – Nové Zámky

Brúsenie koľají

105 tis.

Z4

Nové Mesto nad Váhom – Púchov (kataster mesta Trenčín)

Výstavba PHS 3,9 km (súčasť zmeny trasovania a výstavbou nového mosta)

3,8 mil.

Púchov – Pov. Bystrica

Výmena okien

50 tis.

Púchov – Považská Teplá

Výstavba PHS 4,8 km

4,5 mil.

Považská Teplá – Žilina

Výmena okien

180 tis.

Považská Teplá – Žilina

Výstavba PHS 17,5 km

15,8 mil.

Žilina – Čadca

Brúsenie koľají

195 tis.

Krásno nad Kysucou - Čadca

Výstavba PHS 15,6 km

15 mil.

Lučivná – Poprad mimo

Výstavba PHS 5,5 km

4,9 mil.

Štrba – Lučivná

Brúsenie koľají

116 tis.

Poprad mimo – Spišská n. Ves

Výstavba PHS 5,5 km

5,1 mil.

Spišská n. Ves – Spišské Vlachy

Brúsenie koľají

250 tis.

Margecany – Kysak

Brúsenie koľají

114 tis.

Z5

ŽST KE Barca – výhybka Slivník

Brúsenie koľají

185 tis.

V dôsledku výmeny okien, na úseku Z4, časť Púchov považská Teplá, sa celková hluková záťaž vo vnútornom chránenom prostredí, zlepší odhadovane pre 160 ľudí a v časti Považská Teplá – Žilina, odhadovane pre 370 ľudí.

Odhadovaný počet obyvateľov, u ktorých dôjde v dôsledku pripravovaných opatrení k zníženiu obťažovania hlukom, je uvedený v tabuľkách 4 a 5.

Tabuľka 4 Vplyv brúsenia na odhadovaný počet ľudí žijúcich v bytoch vystavených hodnotám hlukových indikátorov vyšších ako ich akčné hodnoty

Úsek

Odhadovaný počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených hodnotám väčším ako akčná hodnota Ldvn a Lnoc

Pred brúsením

Po brúsení

PO DVN

PO NOC

PO DVN

PO NOC

Z1

1600

3900

1400

3700

Z2

400

1300

300

1100

Z3

600

1500

500

1300

Z4

15600

38300

15400

38000

Z5

0

0

200

0

Stanovenie odhadovaného počtu ľudí metódou VBEB
Tabuľka 5 Vplyv výstavby PHS na odhadovaný počet ľudí žijúcich v bytoch vystavených hodnotám hlukových indikátorov vyšších ako ich akčné hodnoty

Úsek

Odhadovaný počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených hodnotám väčším ako akčná hodnota Ldvn a Lnoc

Bez PHS

Po výstavbe PHS

PO DVN

PO NOC

PO DVN

PO NOC

Z1

1600

3900

400

1100

Z4

15600

38300

12300

33500

Legenda:
PO DVN – odhadovaný počet ľudí žijúcich v bytoch vystavených hodnotám väčším ako akčná hodnota hlukového indikátora Ldvn
PO NOC – odhadovaný počet ľudí žijúcich v bytoch vystavených hodnotám väčším ako akčná hodnota hlukového indikátora Lnoc
* - v časti úseku Z4 Púchov – Považská Teplá, je navrhovaná v rámci modernizácie podstatná zmena trasovania železničnej tratePrávne dokumenty