Železnice Slovenskej republiky


Kritériá na vyhodnotenie realizácie akčného plánu


Kritériá na vyhodnotenie realizácie akčného plánu

Vyhodnotenie návrhov opatrení na zníženie hlukovej záťaže, spôsobovanej sledovanými zdrojmi hluku, bude urobené po ich konečnom zrealizovaní a sprístupnení všetkých výstupov, ktoré súvisia s hodnotením dopadov na životné prostredie.

Základnými kritériami, resp. princípmi, pri hodnotení realizácie navrhovaných opatrení sú:

- vyhodnotenie, aký vplyv malo navrhované opatrenie, na zníženie počtu obyvateľov, ktorí sú obťažovaní hlukom, ktorého pôsobením sú prekračované akčné hodnoty hlukových indikátorov, pre sledovaný zdroj hluku,

- dodržanie prípustných hodnôt určujúcich veličín, pre jednotlivé sledované zdroje hluku, v zmysle platnej legislatívy (v čase spracovania AP) zaoberajúcej sa podporou a ochranou verejného zdravia.Právne dokumenty