Železnice Slovenskej republiky


Informácie o rozpočte, posúdení cenovej efektívnosti, posúdení nákladov a výnosov


Informácie o rozpočte, posúdení cenovej efektívnosti, posúdení nákladov a výnosov

V čase spracovania návrhu akčného plánu boli k dispozícii údaje o rozpočte a nákladoch pre tieto navrhované opatrenia:

V čase spracovania akčného plánu neboli ukončené všetky návrhy nákladov, na predpokladanú realizáciu navrhovaných opatrení. Z uvedeného dôvodu, v zmysle článku 1, prílohy V, k smernici [9], posúdenie cenovej efektívnosti, posúdenie nákladov a výnosov, nie je spracované.Právne dokumenty