Železnice Slovenskej republiky


ŽSR /modernizácia - Trenčín - protihluková stena na Hodžovej ul.


28.04.2015

Rád by som sa informoval prečo nie je vybudovaná protihluková zábrana medzi železničnou stanicou a rodinnými domami na Hodžovej ulici, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti železničnej stanice? Nová protihluková zábrana je ukončená pri rodinných domoch približne v miestach ako je Gáborikov štadión, ďalej smerom k byvalemu Mliečnemu baru už nepokračuje.

Umiestnenie protihlukovej steny vo Vami uvedenej lokalite bolo zrealizované v súlade s platnou a schválenou projektovou dokumentáciou a platným stavebným povolením. To ale nevylučuje vykonanie dodatočných úprav v prípade zistenia nepriaznivého dopadu z prevádzky železničnej dopravy. Po ukončení stavby modernizácie, keď už bude  trať  v plnej  prevádzke,  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava vykonajú  opätovné merania hluku a v prípade, že sa preukáže prekročenie hygienických limitov v konkrétnych úsekoch, dôjde k dobudovaniu protihlukových stien, prípadne budú vykonané individuálne opatrenia na zníženie hluku na niektorých objektoch, napr. výmenou okien.
Právne dokumenty