Železnice Slovenskej republiky


ŽSR/ modernizácia - podchod ŽST Trenčín


02.04.2015

Chcel by som Vás požiadať o informáciu, kedy (do akého termínu) bude dodávateľom opravený nakrivo uložený obklad v podchode v ŽST Trenčín? Je pravda, že dodávateľ s opravou krivých obkladov mešká z dôvodu jeho finančných problémov?

Obklad v podchode bol už  zhotoviteľom  opravený. Ak by sa znovu vyskytli nejaké nedostatky, zhotoviteľ ich musí odstrániť na vlastné náklady.  V súčasnosti sú ešte osádzané schodnice na schodiskách do podchodu.

ŽSR nemá vedomosť o finančných problémoch zhotoviteľa.  Faktúry predkladané zhotoviteľom za vykonané práce sú zo strany objednávateľa uhrádzané zhotoviteľovi priebežne, v súlade so zmluvou o dielo.  

Právne dokumenty