Železnice Slovenskej republiky


ŽSR získali ocenenie MOSTY za bezbariérovosť


24.05.2022

Železnice Slovenskej republiky dnes získali v Hradci Králové ocenenie Mosty 2021, ktoré spoločnosti udelila Národná rada osôb so zdravotným postihnutím Českej republiky. Cena sa udeľuje  za aktivity prospievajúce významným spôsobom k zlepšeniu postavenia osôb so zdravotným postihnutím.

 „Železnice Slovenskej republiky pristupujú zodpovedne a vážne k problematike zabezpečenia potrieb osôb so zdravotným postihnutím. Železničná doprava má slúžiť všetkým občanom bez výnimky. ŽSR tiež vytvorili pozíciu manažéra pre bezbariérovosť, ktorého úlohou je systémové odstraňovanie bariér  a prinášanie praktických riešení pre osoby s obmedzenou mobilitou. Toto ocenenie je veľkou pochvalou pre slovenské železnice a potvrdením, že napredujú v mnohých oblastiach tým správnym smerom,“ uviedol štátny tajomník MDV SR Jaroslav Kmeť.

 „V rámci modernizácie postupne rekonštruujeme všetky nástupištia v železničných staniciach a na zastávkach. Všetky prístupy budujeme mimoúrovňové, čím je zabezpečovaná zvýšená bezpečnosť cestujúcich vrátane telesne hendikepovaných. Medzi najzásadnejšie prvky, ktoré zlepšujú prístup osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, radíme osobné výťahy, nástupištia, podchody, informácie o možnosti a spôsobe prepravy zdravotne postihnutých osôb vo vývesných cestovných poriadkoch, ktoré obsahujú aj kontakt na dopravcu a zavedenie systému Eurokľúč na toaletách,“ povedal námestník generálneho riaditeľa ŽSR Milan Kubiček.

 „ŽSR sa začali venovať problematike bezbariérovosti systémovo  od roku 2016. Výsledky sú nielen deklarované v rôznych opatreniach, ale na mnohých staniciach a zastávkach ich môžu bezpečne využívať cestujúci s obmedzenou mobilitou. V súčasnosti spoločne so ŽSR pripravujeme zverejnenie stavu bezbariérovosti konkrétnych zastávok a staníc osobnej železničnej dopravy, čo má ďalší pozitívny dopad na cestujúcu verejnosť. Vážime si prínos spoločnosti ŽSR k bezbariérovosti v tak špecifickom prostredí, akým osobná železničná doprava je, a preto sme spoločnosť nominovali na ocenenie, v ktorom vidíme nielen prínos pre osoby so zdravotným postihnutím, ale aj pozitívny príklad pre ďalšie inštitúcie, nakoľko potreba bezbariérovosti prostredia je jednou z oblastí, ktorá bola dlhodobo zanedbávaná,“ uviedol Petr Kučera predseda občianskeho združenia Bez bariér.

ŽSR zohľadňujú v rámci investičných projektov aj požiadavky sluchovo hendikepovaných osôb. Využívajú  moderné systémy rozhlasových a informačných zariadení so zvýšenou vyrozumievacou schopnosťou z hľadiska ich akustických vlastností a možností.

Spoločnosť sa zameriava aj na zohľadnenie požiadaviek zrakovo hendikepovaných osôb. Prístupové komunikácie k službám a zariadeniam sú vybavované špeciálnymi materiálmi a povrchovými úpravami, ktoré umožňujú bezpečný pohyb v obvode železničných staníc, vrátane nástupíšť. Prvky ako napr. madlá a zábradlia sú dopĺňané o informáciu v Braillovom písme. V rámci koncepcie budúcich stavebných prác spolupracujú ŽSR aj s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

ŽSR momentálne dokončujú projekt „Spracovanie databázy prístupnosti železničných staníc ŽSR“, ktorého cieľom je pasportizácia majetku ŽSR súvisiaceho so zabezpečením prístupnosti železničného systému osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Tieto informácie budú sprístupnené cestujúcim prostredníctvom aplikácie, ktorá umožní osobám so zdravotným znevýhodnením vyhľadať si potrebné informácie prostredníctvom mobilu. Aplikácia im tak umožní omnoho jednoduchšie cestovanie, využívať ju môžu aj osoby so zrakovým znevýhodnením.

 

O ŽSR – manažérovi infraštruktúry

ŽSR sú manažérom infraštruktúry a podľa zákona sú prevádzkovateľom železničnej dráhy na území Slovenska. Vyplýva im z toho povinnosť zabezpečovať a obsluhovať celoštátne a regionálne dráhy a organizovať na týchto dráhach dopravu pre všetkých prevádzkovateľov dopravy v zmysle dopravnej politiky štátu, a to bez akýchkoľvek diskriminačných obmedzení. V svojom portfóliu majú ŽSR v správe železničné trate (normálneho, širokého aj úzkeho rozchodu), trakčné vedenia, železničné tunely a mosty, zabezpečovacie zariadenia, železničné priecestia či železničné stanice.Právne dokumenty