Železnice Slovenskej republiky


Podpora rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky zo strany správcu majetku štátu Železníc Slovenskej republiky


20.12.2021

V poslednom období narastá  záujem o využitie železničných pozemkov pri príprave cyklistickej infraštruktúry vrátane možností odkladania bicyklov v blízkosti železničných staníc a zastávok. Súvisí to s podporou Európskej komisie v schválenom Pláne obnovy a odolnosti, ktorý vytvára priaznivé  podmienky pre financovanie projektov cyklistickej dopravy s priamou nadväznosťou na železničnú dopravu.  Železnice Slovenskej republiky si ako správca majetku štátu uvedomujú svoj veľký potenciál pri podpore rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky na Slovensku a majú záujem o zefektívnenie celého procesu tak, aby  trvale prispievali k zvýšeniu podielu verejnej osobnej a cyklistickej dopravy na Slovensku.

            V spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR preto aktuálne pripravili Manuál pre získanie povolení na výstavbu cyklistickej infraštruktúry, vrátane umiestnenia odkladacích priestoroch na pozemkoch v ich správe. V snahe o zefektívnenie celého procesu  dokument obsahuje okrem základného vecného a časového postupu pre samotných žiadateľov aj  záväzné  pokyny pre všetky dotknuté organizačné zložky ŽSR. Materiál je verejne dostupný na príslušných webových stránkach Ministerstva dopravy a výstavby SR, ako aj na stránkach Železníc Slovenskej republiky na odkaze .

Veríme, že týmto krokom vytvoríme optimálne a prehľadné podmienky pre všetky subjekty spolupracujúce pri príprave cyklistickej infraštruktúry v našej spoločnej snahe presadnúť z áut na bicykle.

„Vezieme sa v tom predsa spolu“ !Právne dokumenty