Železnice Slovenskej republiky


ŽSR uzavreli zmluvu na modernizáciu trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR


11.06.2020

Za účasti ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala bola dnes podpísaná zmluva na modernizáciu železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR. Zmluva vo výške takmer 275 mil. eur. Zmluva sa uzavrela medzi Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR), ktoré reprezentoval generálny riaditeľ Miloslav Havrila a zhotoviteľom taliansko-slovenským združením spoločností ICM S. p. A., Vicenza (vedúci člen) a Váhostav - SK, a. s., Bratislava, ktoré reprezentovali Marián Moravčík, generálny riaditeľ Váhostavu a Massimo Adossini a Edoardo Ruggia za ICM.

Ide o modernizáciu úsekov železničnej trate č.110 (trať - Bratislava - Kúty - Břeclav ČD  – Lanžhot ČR) siete ŽSR v úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR, ktorá zahŕňa modernizáciu dvoch traťových úsekov a implementáciu európskeho systému riadenia jazdy vlakov (ERTMS) na úseku železničnej trate Bratislava-Kúty-štátna hranica SR/ČR. Stavebné práce pri modernizácii trate sú plánované na viac ako tri roky, investícia bude financovaná z prostriedkov Európskej únie cez Nástroj na prepájanie Európy (CEF). Modernizácia sa realizuje cez žltý FIDIC „naprojektuj a postav“.

"Je v prioritnom záujme ŽSR začať čo najskôr s implementáciou tohto projektu spolufinancovaného z prostriedkov Európskej únie, čo nám umožnil dnešný podpis zmluvy. Tento projekt je fázovaný a bude hradený aj z budúceho programového obdobia, keďže agentúrou INEA (Innovation and Networks Executive Agency - pozn. ŽSR) bola odsúhlasená etapizácia projektu na viacročné obdobie teda rozdelenie projektu na fázy“, uviedol generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila.

Táto zákazka je súčasťou globálneho projektu prepojenia slovensko-českej hranice so slovensko-maďarskou hranicou cez Bratislavu. Špecifickým cieľom projektu je napojenie modernej bezpečnej železničnej infraštruktúry SR na európsku dopravnú sieť, čím sa zabezpečí prepojiteľnosť európskych regiónov modernou a kvalitnou sieťou v súlade s medzinárodne dohodnutými požadovanými technickými parametrami, obnova a zlepšenie technických parametrov zariadení a stavieb železničnej infraštruktúry na predmetnom úseku, zlepšenie technických parametrov železničnej infraštruktúry, bezpečnosti celej prevádzky na železničných tratiach, ale aj rast atraktívnosti a využiteľnosti pre cieľových užívateľov železničnej dopravy kvalitatívnym zvýšením služieb medzinárodnej a vnútroštátnej osobnej a nákladnej dopravy. Rovnako zabezpečí skrátenie jazdných časov, redukcia hluku a znečistenie ovzdušia, optimalizácia počtu a vybavenia dopravní, počtu dopravných koľají v staniciach a splnenie požiadaviek pre interoperabilitu s dosiahnutím medzinárodných štandardov.

19. augusta 2020 Úrad pre verejné obstarávanie ukončil konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy a následne sa tento proces kontroly pred podpisom zmluvy ukončil z úrovne Ministerstva dopravy a výstavby SR ako národného kontaktného bodu pre projekty spolufinancované z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) zamerané na dopravnú infraštruktúru. ŽSR na základe rozhodnutí pristúpili k podpisu zmluvy.

Nástroj na prepájanie Európy (anglický názov Connecting Europe Facility, ďalej len „CEF“)

  • predstavuje komunitárny program Európskej Únie, ktorý umožňuje financovať prípravu a realizáciu projektov spoločného záujmu v rámci politiky transeurópskych sietí v sektoroch dopravy, energetiky a telekomunikácií. V sektore dopravy je cieľom programu CEF vytvoriť nástroj pre realizáciu európskej politiky v oblasti dopravnej infraštruktúry. Zameriava sa najmä na podporu investícií do budovania novej dopravnej infraštruktúry v Európe alebo obnovu a modernizáciu existujúcej dopravnej infraštruktúry. V prípade CEF je dôraz kladený na cezhraničné spojenia na základnej sieti TEN-T a na inovatívne riešenia v doprave. Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len „MDV SR“) plní úlohu členského štátu podľa čl. 22 Nariadenia o CEF, a zároveň figuruje ako príjemca vybraných projektov CEF (hlavne v prípade projektov implementovaných rozpočtovými organizáciami MDV SR).

O ŽSR – manažérovi infraštruktúry

ŽSR sú manažérom infraštruktúry a podľa zákona sú prevádzkovateľom železničnej dráhy na území Slovenska. Vyplýva im z toho povinnosť zabezpečovať a obsluhovať celoštátne a regionálne dráhy a organizovať na týchto dráhach dopravu pre všetkých prevádzkovateľov dopravy v zmysle dopravnej politiky štátu, a to bez akýchkoľvek diskriminačných obmedzení. V svojom portfóliu majú ŽSR v správe železničné trate (normálneho, širokého aj úzkeho rozchodu), trakčné vedenia, železničné tunely a mosty, železničné priecestia či železničné stanice.Právne dokumenty